Từ Vựng Bài Đọc Running On Empty

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Running On Empty được lấy từ cuốn Practice Test Plus 2 - Test 6-Passage 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Running On Empty

fatigue
/fəˈtig/
(noun). việc khó nhọc
vocab
exhaustion
/ɪgˈzɑsʧən/
(noun). kiệt sức
vocab
athlete
/ˈæˌθlit/
(noun). Vận động viên điền kinh, thể dục thể thao
vocab
originate
/əˈrɪʤəˌneɪt/
(verb). bắt nguồn
vocab
Precise
/prɪˈsaɪs/
(adj). Chính xác
vocab
tire
/ˈtaɪər/
(verb). làm mệt nhọc
vocab
hypothesis
/haɪˈpɑθəsəs/
(noun). giả thuyết
vocab
standard
/ˈstændərd/
(noun). tiêu chuẩn
vocab
petrol
/ˈpɛtroʊl/
(noun). xăng dầu
vocab
distress
/dɪˈstrɛs/
(noun). phiền muộn
vocab
spring from
/sprɪŋ frʌm/
(phrase). Là nguyên nhân của cái gì đó
vocab
overtax
/ˈoʊvərˌtæks/
(verb). Bắt ai làm việc quá nhiều, đòi hỏi quá nhiều ở sức lực, của ai...
vocab
emotional
/ɪˈmoʊʃənəl/
(adj). thiên cảm xúc
vocab
essence
/ˈɛsəns/
(noun). bản chất
vocab
physiological
/ˌfɪziəˈlɑʤɪkəl/
(adj). sinh lý
vocab
subconscious
/səbˈkɑnʃəs/
(adj). tiềm thức
vocab
cue
/kju/
(noun). gợi ý
vocab
brink
/brɪŋk/
(noun). bờ vực
vocab
sensation
/sɛnˈseɪʃən/
(noun). Cảm giác/Cảm nhận
vocab
interpret
/ɪnˈtɜrprət/
(verb). Diễn giải
vocab
governor
/ˈgʌvərnər/
(noun). thống đốc
vocab
athletic
/æˈθlɛtɪk/
(adj). mang tính thể thao; năng động
vocab
Puzzling
/ˈpʌzəlɪŋ/
(adj). đánh đố
vocab
paradox
/ˈpɛrəˌdɑks/
(noun). nghịch lý
vocab
accumulation
/əˌkjumjəˈleɪʃən/
(noun). tích lũy
vocab
simulate
/ˈsɪmjələt/
(verb). mô phỏng
vocab
cyclist
/ˈsaɪkəlɪst/
(noun). Người đạp xe
vocab
sensor
/ˈsɛnsər/
(noun). Thiết bị cảm biến
vocab
nerve
/nɜrv/
(noun). dây thần kinh
vocab
impulse
/ˈɪmpəls/
(noun). Cảm hứng
vocab
fibre
/ˈfaɪbər/
(noun). Vải sợi; Chất xơ
vocab
endurance
/ˈɛndərəns/
(noun). sức chịu đựng
vocab
pedal
/ˈpɛdəl/
(noun). bàn đạp
vocab
compensate
/ˈkɑmpənˌseɪt/
(verb). đền bù
vocab
proportion
/prəˈpɔrʃən/
(noun). Tỷ lệ
vocab
sprint
/sprɪnt/
(verb). tăng tốc
vocab
strive
/straɪv/
(verb). phấn đấu
vocab
Mythology
/məˈθɑləʤi/
(noun). Thần thoại
vocab
exhausted
/ɪgˈzɑstəd/
(adj). mệt mỏi
vocab
reserve
/rɪˈzɜrv/
(noun). dự trữ
vocab
theoretically
/ˌθiəˈrɛtɪkəli/
(adv). về mặt lý thuyết
vocab
regulate
/ˈrɛgjəˌleɪt/
(verb). Điều tiết, quản lý
vocab
catastrophic
/ˌkætəˈstrɑfɪk/
(adj). thảm khốc
vocab
limitation
/ˌlɪmɪˈteɪʃən/
(noun). sự giới hạn
vocab
physical
/ˈfɪzɪkəl/
(adj). Thuộc về mặt vật lý, cơ thể
vocab
symptom
/ˈsɪmptəm/
(noun). triệu chứng
vocab
dole
/doʊl/
(noun). phần chia được
vocab
signal
/ˈsɪgnəl/
(noun). tín hiệu
vocab
determinant
/dɪˈtɜrmənənt/
(noun). phương thức
vocab
strategy
/ˈstrætəʤi/
(noun). A plan of action designed to achieve a long-term or overall aim
vocab
workout
/ˈwɜrˌkaʊt/
(noun). tập thể dục
vocab
accordingly
/əˈkɔrdɪŋli/
(adv). theo đó
vocab
spurt
/spɜrt/
(verb). bắn, phọt ra
vocab
vigil
/ˈvɪʤəl/
(noun). sự thức đêm
vocab
hoard
/hɔrd/
(verb). tích trữ
vocab
genetically
/ʤəˈnɛtɪkli/
(adv). về mặt di truyền
vocab
emergency
/ɪˈmɜrʤənsi/
(noun). Tình huống khẩn
vocab
unbearable
/ənˈbɛrəbəl/
(adj). không thể chịu đựng được
vocab
controversial
/ˌkɑntrəˈvɜrʃəl/
(adj). gây tranh cãi
vocab
content
/ˈkɑntɛnt/
(noun). Nội dung
vocab
critical
/ˈkrɪtɪkəl/
(adj). mang tính phê phán
vocab
marathon
/ˈmɛrəˌθɑn/
(noun). đua đường dài
vocab
norm
/nɔrm/
(noun). điều thuờng tình
vocab
regulator
/ˈrɛgjəˌleɪtər/
(noun). Bộ điều hòa
vocab
irrelevant
/ɪˈrɛləvənt/
(adj). không liên quan
vocab