Từ Vựng Bài Đọc The Concept Of Intelligence

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề The Concept Of Intelligence được lấy từ cuốn Cambridge IELTS Practice Test 14 - Test 3-Passage 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc The Concept Of Intelligence

assumption
/əˈsʌmpʃn/
(noun). Sự phỏng đoán, giả định
vocab
influence
/ˈɪnfluəns/
(verb). ảnh hưởng
vocab
behaviour
/bɪˈheɪvjər/
(noun). hành vi
vocab
implicit
/ɪmˈplɪsɪt/
(adj). Hoàn toàn tuyệt đối
vocab
theory
/ˈθɪəri/
(noun). Giả thuyết; học thuyết
vocab
determine
/dɪˈtɜːmɪn/
(verb). Quyết định
vocab
willing
/ˈwɪlɪŋ/
(adj). sẵn lòng
vocab
various
/ˈveəriəs/
(adj). khác nhau, đa dạng
vocab
hire
/ˈhaɪər/
(verb). thuê
vocab
decision
/dɪˈsɪʒn/
(noun). Quyết định
vocab
basis
/ˈbeɪsɪs/
(noun). Nền tảng
vocab
reference
/ˈrefrəns/
(noun). sự nói đến, sự nhắc đến
vocab
lack
/læk/
(noun). sự thiếu
vocab
clarity
/ˈklærəti/
(noun). sự rõ ràng
vocab
unconscious
/ ʌnˈkɒnʃəs/
(adj). vô thức
vocab
notion
/ˈnəʊʃn/
(noun). khái niệm
vocab
certain
/ˈsɜːtn/
(adj). nhất định, chắc chắn
vocab
researcher
/rɪˈsɜːtʃər/
(noun). Nhà nghiên cứu
vocab
explicit
/ɪkˈsplɪsɪt/
(adj). rõ ràng
vocab
investigator
/ɪnˈvestɪɡeɪtər/
(noun). điều tra viên
vocab
suspect
/səˈspekt/
(verb). nghi ngờ
vocab
exist
/ɪɡˈzɪst/
(verb). Tồn tại
vocab
misleading
/ˌmɪsˈliːdɪŋ/
(adj). đánh lạc hướng
vocab
prove
/pruːv/
(verb). Chứng minh
vocab
disappointing
/ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/
(adj). làm chán ngán, làm thất vọng
vocab
cognitive
/ˈkɒɡnətɪv/
(adj). Liên quan đến nhận thức
vocab
expectation
/ˌekspekˈteɪʃn/
(noun). Kì vọng
vocab
gain
/ɡeɪn/
(verb). đạt được, giành được
vocab
universal
/ˌjuːnɪˈvɜːsl/
(adj). Phổ cập khắp nơi
vocab
participate
/pɑːˈtɪsɪpeɪt/
(verb). Tham gia, tham dự
vocab
scholar
/ˈskɒlər/
(noun). học giả
vocab
discuss
/dɪˈskʌs/
(verb). thảo luận
vocab
desirable
/dɪˈzaɪərəbl/
(adj). đáng khát khao
vocab
possibility
/ˌpɒsəˈbɪləti/
(noun). khả năng, sự có thể
vocab
equal
/ˈiːkwəl/
(adj). bằng nhau, ngang hàng
vocab
section
/ˈsekʃn/
(noun). khu, khu vực
vocab
society
/səˈsaɪəti/
(noun). xã hội
vocab
preferential
/ ˌprefəˈrenʃl/
(adj). Ưu đãi, dành ưu tiên cho
vocab
treatment
/ˈtriːtmənt/
(noun). sự đối xử
vocab
at the expense of
/æt ðə ɪkˈspens əv/
(adv). gây bất lợi/gây hại cho ai/cái gì
vocab
institution
/ˌɪnstɪˈtjuːʃn/
(noun). Tổ chức, viện
vocab
favor
/ˈfeɪvər/
(verb). ủng hộ, thích dùng hơn
vocab
achieve
/əˈtʃiːv/
(verb). Đạt được, giành được
vocab
reward
/rɪˈwɔːd/
(verb). khen thưởng
vocab
accomplish
/əˈkʌmplɪʃ/
(verb). đạt được
vocab
variation
/ ˌveəriˈeɪʃn/
(noun). biến thể
vocab
similar
/ˈsɪmələr/
(adj). tương tự
vocab
government
/ˈɡʌvənmənt/
(noun). chính phủ
vocab
term
/tɜːm/
(noun). thuật ngữ
vocab
philosopher
/fəˈlɒsəfər/
(noun). nhà triết học
vocab
ability
/əˈbɪləti/
(noun). khả năng, năng lực
vocab
democracy
/dɪˈmɒkrəsi/
(noun). Nền dân chủ, chế độ dân chủ
vocab
essentially
/ɪˈsenʃəli/
(adv). một cách thiết yếu
vocab
specialized
/ˈspeʃəlaɪzd/
(adj). chuyên, chuyên gia
vocab
uncontrolled
/ˌʌnkənˈtrəʊld/
(adj). không được kiềm chế, không được kiểm soát
vocab
concept
/ˈkɒnsept/
(noun). khái niệm, ý tưởng
vocab
as opposed to
/æz əˈpəʊzd tə/
(adv). trái với
vocab
conception
/kənˈsepʃn/
(noun). Quan niệm, nhận thức
vocab
matter
/ˈmætər/
(verb). quan trọng
vocab
perceive
/pəˈsiːv/
(verb). nhận thức
vocab
evaluate
/ɪˈvæljueɪt/
(verb). Đánh giá
vocab
judgment
/ˈdʒʌdʒmənt/
(noun). Ý kiến, cách nhìn, sự đánh giá
vocab
ultimately
/ˈʌltɪmətli/
(adv). cuối cùng
vocab
thus
/ðʌs/
(adv). do đó, theo cách đó
vocab
framework
/ˈfreɪmwɜːk/
(noun). khung, sườn
vocab
phenomenon
/ fəˈnɒmɪnən/
(noun). hiện tượng
vocab
aspect
/ˈæspekt/
(noun). Khía cạnh
vocab
attend to
/əˈtend tu/
(verb). chú trọng, chăm lo
vocab
previous
/ˈpriːviəs/
(adj). trước
vocab
investigation
/ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn/
(noun). Cuộc điều tra
vocab
take into account
/teɪk ˈɪntu əˈkaʊnt/
(verb). để ý tới, lưu tâm tới
vocab
supplementation
/ ˌsʌplɪmenˈteɪʃn/
(noun). sự bổ sung, sự phụ thêm vào
vocab
elucidate
/ ɪˈluːsɪdeɪt/
(verb). Làm sáng tỏ; giải thích
vocab
mention
/ˈmenʃn/
(verb). nhắc đến, đề cập
vocab
intellectual
/ˌɪntəˈlektʃuəl/
(adj). Về mặt trí tuệ
vocab
differ
/ˈdɪfər/
(verb). khác, không giống
vocab
function
/ˈfʌŋkʃn/
(noun). Chức năng
vocab
major
/ˈmeɪdʒər/
(adj). chủ yếu, quan trọng
vocab
relate
/rɪˈleɪt/
(verb). liên quan
vocab
strictly
/ˈstrɪktli/
(adv). nghiêm khắc
vocab
loosely
/ˈluːsli/
(adv). Lỏng lẻo
vocab
emergence
/ɪˈmɜːdʒəns/
(noun). sự nổi lên, sự xuất hiện
vocab
eventually
/ɪˈventʃuəli/
(adv). Cuối cùng
vocab
chaos
/ˈkeɪɒs/
(noun). tình trạng hỗn loạn
vocab
avail
/əˈveɪl/
(verb). tận dụng
vocab
extent
/ɪkˈstent/
(noun). Mức độ
vocab
foster
/ˈfɒstər/
(verb). bồi dưỡng
vocab
elite
/ɪˈliːt/
(noun). thành phần tinh túy, ưu tú, cao cấp
vocab
allow
/əˈlaʊ/
(verb). Cho phép
vocab
competency
/ˈkɒmpɪtənsi/
(noun). Năng lực, khả năng
vocab
perhaps
/pəˈhæps/
(adv). có thể, có lẽ
vocab
underlying
/ˌʌndəˈlaɪɪŋ/
(noun). cơ bản, cơ sở
vocab
presupposition
/ˌpriːsʌpəˈzɪʃn/
(noun). Sự giả định trước, sự phỏng đoán
vocab
contribution
/ˌkɒntrɪˈbjuːʃn/
(noun). sự đóng góp
vocab