Từ Vựng Bài Nghe Origami

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Origami được lấy từ cuốn Cambridge 18 - Test 4. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Nghe Origami

educational skill
/ˌɛʤəˈkeɪʃənəl skɪl/
(noun). kỹ năng giáo dục
vocab
children
/ˈʧɪldrən/
(noun). những đứa trẻ
vocab
origami
/ˌɔːrɪˈɡɑːmi/
(noun). origami
vocab
solve
/sɑlv /
(verb). Giải quyết
vocab
instruction
/ɪnˈstrʌkʃən/
(noun). chỉ dẫn
vocab
cooperatively
/koʊˈɑprətɪvli/
(adv). hợp tác
vocab
hand-eye coordination
/hænd-aɪ koʊˌɔrdəˈneɪʃən/
(noun). phối hợp tay mắt
vocab
step
/stɛp/
(noun). bước
vocab
order
/ˈɔrdər/
(noun). thứ tự
vocab
individually
/ˌɪndɪˈvɪʤuəli/
(adv). cá nhân
vocab
direction
/dəˈrɛkʃən/
(noun). phương hướng
vocab
challenge
/ˈʧælənʤ/
(noun). thử thách
vocab
teamwork
/ˈtimˌwɜrk/
(noun). tinh thần đồng đội
vocab
work out
/wɜrk aʊt/
(verb). giải quyết
vocab
demonstrate
/ˈdɛmənˌstreɪt/
(verb). chứng minh, trình bày
vocab
independence
/ˌɪndɪˈpɛndəns/
(noun). Sự độc lập
vocab
ask for
/æsk fɔr/
(verb). hỏi về
vocab
support
/səˈpɔrt/
(noun). ủng hộ
vocab
develop
/dɪˈvɛləp/
(verb). phát triển
vocab
attitude
/ˈætəˌtud/
(noun). thái độ
vocab
competitive
/kəmˈpɛtɪtɪv/
(adj). cạnh tranh
vocab
find
/faɪnd/
(verb). nhận thấy
vocab
pleased
/plizd/
(adj). vừa lòng
vocab
result
/rɪˈzʌlt/
(noun). kết quả
vocab
confused
/kənˈfjuzd/
(adj). bối rối
vocab
take note
/teɪk noʊt/
(verb). lưu ý
vocab
disruptive
/dɪsˈrʌptɪv/
(adj). quậy phá
vocab
benefit from
/ˈbɛnəfɪt frɑm/
(verb). hưởng lợi từ
vocab
settle down
/ˈsɛtəl daʊn/
(verb). ổn định
vocab
concentrate
/ˈkɑnsənˌtreɪt/
(verb). tập trung
vocab
notice
/ˈnoʊtɪs/
(verb). để ý
vocab
himself
/hɪmˈsɛlf/
(pronoun). bản thân anh ấy
vocab
try out
/traɪ aʊt/
(verb). thử
vocab
make of
/meɪk ʌv/
(verb). làm từ
vocab
motivate
/ˈmoʊtəˌveɪt/
(verb). động viên
vocab
satisfied
/ˈsætɪˌsfaɪd/
(adj). thỏa mãn
vocab
star
/stɑr/
(noun). người nổi bật
vocab
carefully
/ˈkɛrfəli/
(adv). cẩn thận
vocab
perfect
/ˈpɜrˌfɪkt/
(adj). hoàn hảo
vocab
effort
/ˈɛfərt/
(noun). cố gắng
vocab
increase
/ɪnˈkris/
(verb). tăng
vocab
difficulty
/ˈdɪfɪˌkʌlti/
(noun). khó khăn
vocab
come across
/kʌm əˈkrɔs/
(verb). băng qua
vocab
unsure
/ənˈʃʊr/
(adj). không chắc chắn
vocab
suppose
/səˈpoʊz/
(verb). giả định
vocab
turn out
/tɜrn aʊt/
(verb). hoá ra
vocab
model
/ˈmɑdəl/
(noun). mẫu
vocab
stage
/steɪʤ/
(noun). bước
vocab
terminology
/ˌtɜrmɪˈnɑləʤi/
(noun). thuật ngữ
vocab
involve
/ɪnˈvɑlv/
(verb). liên quan
vocab
worry
/ˈwɜri/
(verb). lo lắng
vocab
well prepared
/wɛl priˈpɛrd/
(adj). chuẩn bị tốt
vocab
age
/eɪʤ/
(noun). khoảng thời gian dài
vocab
example
/ɪɡˈzæmpəl/
(noun). ví dụ
vocab
aim for
/eɪm fɔr/
(verb). nhắm tới
vocab
picture
/ˈpɪkʧər/
(noun). hình ảnh
vocab
unwilling
/ənˈwɪlɪŋ/
(adj). không sẵn sàng
vocab
craft
/kræft/
(noun). thủ công
vocab
important
/ɪmˈpɔrtənt/
(adj). quan trọng
vocab
necessary
/ˈnɛsəˌsɛri/
(adj). cần thiết
vocab
take up
/teɪk ʌp/
(verb). nhặt lên
vocab
widely
/ˈwaɪdli/
(adv). rộng rãi
vocab
clumsy
/ˈklʌmzi/
(adj). vụng về
vocab
teaching practice
/ˈtiʧɪŋ ˈpræktɪs/
(noun). thực tập giảng dạy
vocab
misunderstanding
/ˌmɪsəndərˈstændɪŋ/
(noun). sự hiểu lầm
vocab
concept
/ˈkɑnsɛpt/
(noun). khái niệm
vocab
engaging
/ɛnˈɡeɪʤɪŋ/
(adj). hấp dẫn
vocab
reinforce
/ˌriɪnˈfɔrs/
(verb). củng cố
vocab
geometric shape
/ˌʤiəˈmɛtrɪk ʃeɪp/
(noun). hình dạng hình học
vocab
present
/priˈzɛnt/
(verb). trình bày
vocab
fraction
/ˈfrækʃən/
(noun). phân số
vocab
practice
/ˈpræktɪs/
(noun). cách thực hành
vocab
symmetry
/ˈsɪmətri/
(noun). tính đối xứng
vocab
Tool
/tul/
(noun). Dụng cụ
vocab
Stand out
/stænd aʊt/
(verb). Nổi bật
vocab
Age group
/eɪʤ ɡrup/
(noun). Nhóm tuổi
vocab
Fine motor skills
/faɪn ˈmoʊtər skɪlz/
(noun). kỹ năng vận động tinh
vocab
Positive
/ˈpɑzətɪv/
(adj). Tích cực
vocab
learning experience
/ˈlɜrnɪŋ ɪkˈspɪriəns/
(noun). kinh nghiệm học tập
vocab
preparation
/ˌprɛpəˈreɪʃən/
(noun). sự chuẩn bị
vocab
Physical
/ˈfɪzɪkəl/
(adj). Thuộc vật chất
vocab
explanation
/ˌɛkspləˈneɪʃən/
(noun). giải trình
vocab
appeal
/əˈpil/
(verb). bắt mắt
vocab
Plan
/plæn/
(verb). lên kế hoạch
vocab
Get together
/ɡɛt təˈɡɛðər/
(verb). Họp lại
vocab