Từ Vựng IELTS Online Test Cambridge IELTS 11 - Reading Test 1

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Cambridge IELTS 11 - Reading Test 1 được lấy từ cuốn Cambridge IELTS 11. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.)

Từ Vựng IELTS Online Test Cambridge IELTS 11 - Reading Test 1

📓 Passage 1: Crop-growing skyscrapers

concept
/ˈkɒnsept/
(noun). khái niệm, ý tưởng
vocab
produce
/ˈprɒdjuːs/
(noun). sản vật, sản phẩm
vocab
vogue
/vəʊɡ/
(noun). Thịnh hành
vocab
include
/ɪnˈkluːd/
(verb). bao gồm
vocab
urban
/ˈɜːbən/
(adj). Thuộc về khu vực thành thị
vocab
vertical
/ˈvɜːtɪkl/
(adj). thẳng đứng, đứng
vocab
locate
/ləʊˈkeɪt/
(verb). đặt vào vị trí
vocab
situate
/ˈsɪtʃueɪt/
(verb). đặt vị trí
vocab
consume
/kənˈsjuːm/
(verb). tiêu thụ
vocab
grid
/ɡrɪd/
(noun). mạng lưới điện
vocab
via
/ˈvaɪə/
(preposition). thông qua
vocab
generation
/ˌdʒenəˈreɪʃn/
(noun). sự phát điện
vocab
compost
/ˈkɒmpɒst/
(verb). ủ phân
vocab
edible
/ˈedəbl/
(adj). ăn được
vocab
fossil
/ˈfɑːsl/
(noun). Hoá thạch
vocab
fuel
/ˈfjuːəl/
(noun). nhiên liệu
vocab
consumption
/kənˈsʌmpʃn/
(noun). sự tiêu thụ
vocab
agricultural
/ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/
(adj). thuộc nông nghiệp
vocab
unnecessary
/ʌnˈnesəsəri/
(adj). không cần thiết
vocab
dramatically
/drəˈmætɪkli/
(adv). đầy kịch tính
vocab
plough
/plaʊ/
(noun). cái cày
vocab
artificial
/ˌɑːtɪˈfɪʃl/
(adj). Nhân tạo
vocab
major
/ˈmeɪdʒə(r)/
(adj). chủ yếu, quan trọng
vocab
drawback
/ˈdrɔːbæk/
(noun). điểm hạn chế
vocab
require
/rɪˈkwaɪə(r)/
(verb). cần, yêu cầu
vocab
involve
/ɪnˈvɒlv/
(verb). liên quan, bao hàm
vocab
fixed
/fɪkst/
(adj). cố định
vocab
variation
/ˌveəriˈeɪʃn/
(noun). biến thể
vocab
probable
/ˈprɑːbəbl/
(adj). có khả năng xảy ra, chắc hẳn
vocab
available
/əˈveɪləbl/
(adj). có sẵn
vocab
method
/ˈmeθəd/
(noun). Phương pháp
vocab
predict
/prɪˈdɪkt/
(verb). Dự đoán
vocab
population
/ˌpɒpjuˈleɪʃn/
(noun). Dân số
vocab
recently
/ˈriːsntli/
(adv). gần đây
vocab
destruction
/dɪˈstrʌkʃn/
(noun). tình trạng bị tàn phá, tình trạng bị tiêu diệt
vocab
management
/ˈmænɪdʒmənt/
(noun). sự trông nom, sự quản lý
vocab
responsible
/rɪˈspɒnsəbl/
(adj). chịu trách nhiệm
vocab
crop
/krɒp/
(noun). cây trồng
vocab
offer
/ˈɒfə(r)/
(verb). Cung cấp
vocab
renewal
/rɪˈnjuːəl/
(noun). sự đổi mới, sự tái sinh
vocab
sustainable
/səˈsteɪnəbl/
(adj). Có thể duy trì lâu dài; Thân thiện với môi trường
vocab
varied
/ˈveərid/
(adj). gồm nhiều loại khác nhau
vocab
supply
/səˈplaɪ/
(noun). nguồn cung cấp
vocab
damage
/ˈdæmɪdʒ/
(noun). tổn hại
vocab
massive
/ˈmæsɪv/
(adj). to lớn
vocab
drought
/draʊt/
(noun). Hạn hán
vocab
hurricane
/ˈhʌrɪkən/
(noun). bão, cơn cuồng phong
vocab
severe
/sɪˈvɪə(r)/
(adj). nghiêm trọng
vocab
monsoon
/ˌmɒnˈsuːn/
(noun). Mùa mưa
vocab
destroy
/dɪˈstrɔɪ/
(verb). phá hủy
vocab
valuable
/ˈvæljuəbl/
(adj). quý giá
vocab
fertiliser
/ˈfɜːtəlaɪzə(r)/
(noun). Phân bón
vocab
certain
/ˈsɜːtn/
(adj). nhất định, nào đó
vocab
organically
/ɔːˈɡænɪkli/
(adv). một cách hữu cơ
vocab
eliminate
/ɪˈlɪmɪneɪt/
(verb). loại bỏ
vocab
herbicide
/ˈhɜːbɪsaɪd/
(noun). thuốc diệt cỏ
vocab
pesticide
/ˈpestɪsaɪd/
(noun). thuốc trừ sâu
vocab
affect
/əˈfekt/
(verb). ảnh hưởng
vocab
infectious
/ɪnˈfekʃəs/
(adj). truyền nhiễm
vocab
disease
/dɪˈziːz/
(noun). Căn bệnh, dịch bệnh
vocab
incidence
/ˈɪnsɪdəns/
(noun). phạm vi ảnh hưởng, phạm vi tác động
vocab
estimate
/ˈestɪmət/
(noun). sự ước lượng
vocab
current
/ˈkʌrənt/
(adj). hiện tại
vocab
demographic
/ˌdeməˈɡræfɪk/
(noun). sự thống kê nhân khẩu
vocab
ensure
/ɪnˈʃʊə(r)/
(verb). Đảm bảo
vocab
urgent
/ˈɜːdʒənt/
(adj). khẩn cấp
vocab
accommodate
/əˈkɒmədeɪt/
(verb). chứa được, đựng được
vocab
entirely
/ɪnˈtaɪəli/
(adv). hoàn toàn
vocab
approach
/əˈprəʊtʃ/
(noun). cách tiếp cận, phương pháp
vocab
employ
/ɪmˈplɔɪ/
(verb). sử dụng
vocab
cutting-edge
/ˌkʌtɪŋ ˈedʒ/
(adj). tiên tiến
vocab
proposal
/prəˈpəʊzl/
(noun). đề nghị, đề xuất
vocab
drastically
/ˈdræstɪkli/
(adv). quyết liệt
vocab
consumer
/kənˈsjuːmə(r)/
(noun). Người tiêu dùng
vocab
efficient
/ɪˈfɪʃnt/
(adj). Hiệu quả
vocab
construct
/kənˈstrʌkt/
(verb). xây dựng
vocab
operate
/ˈɒpəreɪt/
(verb). Vận hành
vocab
implement
/ˈɪmplɪment/
(verb). thi hành, thực hiện
vocab
proponent
/prəˈpəʊnənt/
(noun). người ủng hộ
vocab
claim
/kleɪm/
(verb). tuyên bố, cho là
vocab
eventual
/ɪˈventʃuəl/
(adj). cuối cùng, rốt cuộc
vocab
ecosystem
/ˈiːkəʊsɪstəm/
(noun). hệ sinh thái
vocab
sacrifice
/ˈsækrɪfaɪs/
(verb). hy sinh
vocab
horizontal
/ˌhɒrɪˈzɒntl/
(adj). theo phương ngang
vocab
take something for granted
/teɪk fə(r) ˈɡrɑːntɪd/
(verb). coi việc có cái gì như một điều hiển nhiên nên không trân trọng
vocab
despoil
/dɪˈspɔɪl/
(verb). tước đoạt, chiếm đoạt; bóc lột
vocab
verdant
/ˈvɜːdnt/
(adj). xanh tươi (cỏ, cây cối, ruộng đồng..)
vocab
evolve
/ɪˈvɒlv/
(verb). Tiến hoá
vocab
species
/ˈspiːʃiːz/
(noun). giống loài
vocab
shelter
/ˈʃeltə(r)/
(noun). Nơi trú ẩn
vocab
element
/ˈelɪmənt/
(noun). Yếu tố
vocab
subject to
/səbˈdʒekt tu/
(verb). phải chịu, phải bị
vocab
rigour
/ˈrɪɡə(r)/
(noun). tính nghiêm ngặt, tính khắc nghiệt
vocab
rapidly
/ˈræpɪdli/
(adv). 1 cách nhanh chóng
vocab
potential
/pəˈtenʃl/
(adj). Tiềm năng
vocab
optimum
/ˈɑːptɪməm/
(adj). tối ưu
vocab
pest
/pest/
(noun). Sâu hại
vocab
acquire
/əˈkwaɪə(r)/
(verb). nhận được, đạt được
vocab
expose
/ɪkˈspəʊz/
(verb). tiếp xúc với
vocab
facility
/fəˈsɪləti/
(noun). Cơ sở vật chất
vocab
prohibitively
/prəˈhɪbətɪvli/
(adv). cao đến mức không thể mua được (về giá)
vocab
appear to
/əˈpɪə(r) tu/
(verb). dường như, có vẻ như
vocab
aspiration
/ˌæspəˈreɪʃn/
(noun). khát vọng
vocab
certain
/ˈsɜːtn/
(adj). nhất định, chắc chắn
vocab
attempt
/əˈtempt/
(noun). lần thử, nỗ lực
vocab
address
/əˈdres/
(verb). giải quyết
vocab
undoubted
/ʌnˈdaʊtɪd/
(adj). rõ ràng, chắc chắn, không thể tranh cãi được
vocab
detrimental
/ˌdetrɪˈmentl/
(adj). có hại
vocab
impact
/ˈɪmpækt/
(noun). tác động
vocab
expert
/ˈekspɜːt/
(noun). Chuyên gia
vocab

📓 Passage 2: The Falkirk Wheel

central
/ˈsentrəl/
(adj). quan trọng nhất
vocab
ambitious
/æmˈbɪʃəs/
(adj). đầy tham vọng
vocab
restore
/rɪˈstɔː(r)/
(verb). phục hồi
vocab
navigability
/ˌnævɪɡəˈbɪləti/
(noun). tình trạng tàu bè đi lại được
vocab
opposition
/ˌɑːpəˈzɪʃn/
(noun). sự chống đối
vocab
eventual
/ɪˈventʃuəl/
(adj). cuối cùng, rốt cuộc
vocab
huge
/hjuːdʒ/
(adj). to lớn
vocab
unique
/juˈniːk/
(adj). đặc biệt, độc nhất
vocab
claim
/kleɪm/
(verb). tuyên bố, cho là
vocab
inspire
/ɪnˈspaɪə(r)/
(verb). Truyền cảm hứng
vocab
various
/ˈveəriəs/
(adj). khác nhau, đa dạng
vocab
notably
/ˈnəʊtəbli/
(adv). đặc biệt, nhất là
vocab
vast
/vɑːst/
(adj). rộng lớn
vocab
initially
/ɪˈnɪʃəli/
(adv). lúc đầu
vocab
component
/kəmˈpəʊnənt/
(noun). Thành phần
vocab
manufacture
/ˌmænjuˈfæktʃə(r)/
(verb). Sản xuất
vocab
construct
/kənˈstrʌkt/
(verb). xây dựng
vocab
assemble
/əˈsembl/
(verb). lắp ráp
vocab
giant
/ˈdʒaɪənt/
(adj). khổng lồ
vocab
section
/ˈsekʃn/
(noun). khu, khu vực
vocab
bolt
/bəʊlt/
(verb). cài chốt
vocab
match
/mætʃ/
(verb). ghép với, nối với
vocab
vary
/ˈveəri/
(verb). Thay đổi, khác nhau
vocab
according to
/əˈkɔːdɪŋ tə/
(preposition). theo
vocab
construction
/kənˈstrʌkʃn/
(noun). việc thi công
vocab
take into account
/teɪk ˈɪntu əˈkaʊnt/
(verb). để ý tới, lưu tâm tới
vocab
presence
/ˈprezns/
(noun). sự hiện hữu
vocab
ancient
/ˈeɪnʃənt/
(adj). cổ đại
vocab
monument
/ˈmɒnjumənt/
(noun). tượng đài; đài kỷ niệm
vocab
elevate
/ˈelɪveɪt/
(verb). nâng lên, đưa lên
vocab
owing to
/ˈəʊɪŋ tə/
(preposition). bởi vì
vocab
respectively
/rɪˈspektɪvli/
(adv). tương ứng, theo thứ tự lần lượt
vocab
prevent
/prɪˈvent/
(verb). ngăn chặn
vocab
remove
/rɪˈmuːv/
(verb). loại bỏ
vocab
allow
/əˈlaʊ/
(verb). Cho phép
vocab
opposite
/ˈɒpəzɪt/
(adj). trái ngược, đối lập
vocab
ensure
/ɪnˈʃʊə(r)/
(verb). Đảm bảo
vocab
via
/ˈvaɪə/
(preposition). thông qua
vocab
tunnel
/ˈtʌnl/
(noun). đường hầm
vocab
remaining
/rɪˈmeɪnɪŋ/
(adj). còn lại
vocab
achieve
/əˈtʃiːv/
(verb). Đạt được, giành được
vocab
unique
/juˈniːk/
(adj). đặc biệt, độc nhất
vocab
achievement
/əˈtʃiːvmənt/
(noun). Thành tựu
vocab
major
/ˈmeɪdʒə(r)/
(adj). chủ yếu, quan trọng
vocab
situate
/ˈsɪtʃueɪt/
(verb). đặt vị trí
vocab
enclose
/ɪnˈkləʊz/
(verb). vây quanh, rào quanh
vocab
lower
/ˈləʊə(r)/
(verb). hạ thấp, hạ xuống, kéo xuống
vocab
dismantle
/dɪsˈmæntl/
(verb). tháo gỡ
vocab
launch
/lɔːntʃ/
(verb). khởi đầu, bắt đầu
vocab
authority
/ɔːˈθɒrəti/
(noun). Người có thẩm quyền
vocab
dramatic
/drəˈmætɪk/
(adj). kịch tính
vocab
landmark
/ˈlændmɑːk/
(noun). cột mốc
vocab
commemoration
/kəˌmeməˈreɪʃn/
(noun). sự kỷ niệm; lễ kỷ niệm, sự tưởng nhớ
vocab
regeneration
/rɪˌdʒenəˈreɪʃn/
(noun). Sự cải tạo, sự đổi mới
vocab
numerous
/ˈnjuːmərəs/
(adj). vô số
vocab
submit
/səbˈmɪt/
(verb). trình bày
vocab
painstakingly
/ˈpeɪnzteɪkɪŋli/
(adv). chịu khó, cần cù; cẩn thận
vocab
accuracy
/ˈækjərəsi/
(noun). sự chính xác
vocab
withstand
/wɪθˈstænd/
(verb). chịu đựng, chống lại
vocab
immense
/ɪˈmens/
(adj). rộng lớn, khổng lồ
vocab
constantly
/ˈkɒnstəntli/
(adv). một cách liên tục
vocab
robust
/rəʊˈbʌst/
(adj). Mạnh mẽ
vocab
consist
/kənˈsɪst/
(verb). bao gồm
vocab
opposing
/əˈpəʊzɪŋ/
(adj). đối lập nhau
vocab
attach
/əˈtætʃ/
(verb). đính kèm
vocab
diametrically
/ˌdaɪəˈmetrɪkli/
(adv). Hoàn toàn, tuyệt đối
vocab
opposed
/əˈpəʊzd/
(adj). khác hoàn toàn
vocab
principle
/ˈprɪnsəpl/
(noun). Nguyên tắc
vocab
displacement
/dɪsˈpleɪsmənt/
(noun). sự di dời
vocab
enormous
/ɪˈnɔːməs/
(adj). Khổng lồ
vocab
seal
/siːl/
(verb). niêm phong, đóng dấu
vocab
upright
/ˈʌpraɪt/
(adj). thẳng đứng
vocab
width
/wɪdθ/
(noun). bề rộng, bề ngang
vocab

📓 Passage 3: Reducing the Effects of Climate Change

mention
/ˈmenʃn/
(noun). sự nói đến, sự nhắc đến
vocab
base on
/beɪs ɒn/
(verb). dựa vào
vocab
phenomenon
/fəˈnɒmɪnən/
(noun). hiện tượng
vocab
concept
/ˈkɒnsept/
(noun). khái niệm, ý tưởng
vocab
release
/rɪˈliːs/
(verb). thả, giải phóng
vocab
the stratosphere
/ðə ˈstrætəsfɪə(r)/
(noun). tầng bình lưu
vocab
propose
/prəˈpəʊz/
(verb). đề xuất, đề nghị
vocab