Từ Vựng IELTS Online Test Cambridge IELTS 9 - Reading Test 3

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Cambridge IELTS 9 - Reading Test 3 được lấy từ cuốn Cambridge IELTS 9. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.)

Từ Vựng IELTS Online Test Cambridge IELTS 9 - Reading Test 3

📓 Passage 1: Attitudes to language

understandable
/ˌʌndərˈstændəbl/
(adj). Có thể hiểu được; dễ hiểu
vocab
argument
/ˈɑːrɡjumənt/
(noun). lý lẽ, lý luận
vocab
systematic
/ˌsɪstəˈmætɪk/
(adj). Có hệ thống
vocab
objective
/əbˈdʒektɪv/
(adj). khách quan
vocab
right
/raɪt/
(noun). Quyền
vocab
occur
/əˈkɜːr/
(verb). xảy ra
vocab
emotion
/ɪˈməʊʃn/
(noun). cảm xúc
vocab
differ
/ˈdɪfər/
(verb). khác, không giống
vocab
usage
/ˈjuːsɪdʒ/
(noun). Cách sử dụng từ trong một ngôn ngữ
vocab
minor
/ˈmaɪnər/
(adj). Nhỏ lẻ, không quan trọng
vocab
major
/ˈmeɪdʒər/
(adj). chủ yếu, quan trọng
vocab
policy
/ˈpɒləsi/
(noun). chính sách
vocab
linguistic
/lɪŋˈɡwɪstɪk/
(adj). liên quan đến ngôn ngữ
vocab
assessment
/əˈsesmənt/
(noun). sự đánh giá; sự ước định
vocab
affect
/əˈfekt/
(verb). ảnh hưởng
vocab
factor
/ˈfæktər/
(noun). Nhân tố
vocab
judge
/dʒʌdʒ/
(verb). đánh giá
vocab
status
/ˈsteɪtəs/
(noun). Tình trạng
vocab
influence
/ˈɪnfluəns/
(verb). ảnh hưởng
vocab
prescriptive
/prɪˈskrɪptɪv/
(adj). đề ra quy tắc, đưa ra cách dùng
vocab
approach
/əˈprəʊtʃ/
(noun). cách tiếp cận, phương pháp
vocab
attitude
/ˈætɪtjuːd/
(noun). Thái độ
vocab
motivate
/ˈməʊtɪveɪt/
(verb). Khuyến khích, tạo động lực
vocab
widespread
/ˈwaɪdspred/
(adj). phổ biến rộng rãi
vocab
concern
/kənˈsɜːn/
(noun). mối lo ngại, mối quan tâm
vocab
exist
/ɪɡˈzɪst/
(verb). Tồn tại
vocab
maintain
/meɪnˈteɪn/
(verb). duy trì, khăng khăng
vocab
attempt
/əˈtempt/
(noun). lần thử, nỗ lực
vocab
evaluate
/ɪˈvæljueɪt/
(verb). Đánh giá
vocab
diversity
/daɪˈvɜːsəti/
(noun). sự đa dạng
vocab
pointless
/ˈpɔɪntləs/
(adj). vô nghĩa
vocab
prescribe
/prɪˈskraɪb/
(verb). quy định
vocab
halt
/hɔːlt/
(verb). Ngăn cản
vocab
summarise
/ˈsʌməraɪz/
(verb). Tóm tắt, tổng kết
vocab
statement
/ˈsteɪtmənt/
(noun). sự phát biểu, phát ngôn
vocab
variation
/ˌveəriˈeɪʃn/
(noun). biến thể
vocab
appear
/əˈpɪər/
(verb). xuất hiện
vocab
advocate
/ˈædvəkət/
(verb). ủng hộ
vocab
extreme
/ɪkˈstriːm/
(adj). vô cùng, cực độ
vocab
misrepresent
/ˌmɪsˌreprɪˈzent/
(verb). trình bày sai
vocab
opposition
/ˌɑːpəˈzɪʃn/
(noun). sự chống đối
vocab
inherently
/ɪnˈhɪərəntli/
(adv). vốn có, vốn đã
vocab
impose
/ɪmˈpəʊz/
(verb). áp đặt
vocab
variety
/vəˈraɪəti/
(noun). Sự đa dạng
vocab
characterize
/ˈkærəktəraɪz/
(verb). Biểu thị đặc điểm, mô tả đặc điểm
vocab
nature
/ˈneɪtʃər/
(noun). bản chất
vocab
reliance
/rɪˈlaɪəns/
(noun). Dependence on or trust in someone or something.
vocab
linguist
/ˈlɪŋɡwɪst/
(noun). nhà ngôn ngữ học
vocab
authoritarian
/əˌθɔːrəˈteriən/
(adj). Độc đoán
vocab
conversely
/ˈkɑːnvɜːrsli/
(adv). Ngược lại mà nói
vocab
custom
/ˈkʌstəm/
(noun). thói quen
vocab
base on
/beɪs ɒn/
(verb). dựa vào
vocab
original
/əˈrɪdʒənl/
(adj). Nguyên bản, khởi nguồn
vocab
discredit
/dɪsˈkredɪt/
(verb). bác bỏ
vocab
present
/prɪˈzent/
(verb). đưa ra, bày ra
vocab
account
/əˈkaʊnt/
(noun). Lời tường thuật
vocab
certain
/ˈsɜːtn/
(adj). nhất định, nào đó
vocab
invective
/ɪnˈvektɪv/
(noun). lời chửi rủa
vocab
polemic
/pəˈlemɪk/
(noun). tranh cãi gay gắt
vocab
debate
/dɪˈbeɪt/
(verb). tranh luận
vocab
deteriorate
/dɪˈtɪəriəreɪt/
(verb). trở nên xấu hơn
vocab
exempt
/ɪɡˈzempt/
(adj). miễn
vocab
reference
/ˈrefrəns/
(noun). sự nói đến, sự nhắc đến
vocab
favour
/ˈfeɪvər/
(verb). ủng hộ, thích dùng hơn
vocab
reflect
/rɪˈflekt/
(verb). phản ánh, cho thấy bản chất của
vocab
encounter
/ɪnˈkaʊntər/
(verb). chạm trán, gặp gỡ
vocab
adherent
/ədˈhɪrənt/
(noun). người ủng hộ
vocab
apparent
/əˈpærənt/
(adj). Rõ ràng
vocab
half-measures
/ˌhæf ˈmeʒərz/
(noun). biện pháp nửa vời
vocab
dispute
/ˈdɪspjuːt/
(noun). Xung đột, tranh cãi
vocab
accurately
/ˈækjərətli/
(adv). một cách chính xác
vocab
legislation
/ˌledʒɪsˈleɪʃn/
(noun). Pháp luật
vocab
equally
/ˈiːkwəli/
(adv). bằng nhau
vocab
valid
/ˈvælɪd/
(adj). có căn cứ
vocab
note
/nəʊt/
(verb). chú ý, nhận thấy
vocab
criticise
/ˈkrɪtɪsaɪz/
(verb). chỉ trích
vocab
society
/səˈsaɪəti/
(noun). xã hội
vocab
attack
/əˈtæk/
(verb). tấn công, chỉ trích
vocab
propound
/prəˈpaʊnd/
(verb). đề nghị, đề xuất, gợi ý
vocab
relation
/rɪˈleɪʃn/
(noun). mối quan hệ
vocab
deviation
/ˌdiːviˈeɪʃn/
(noun). sự lệch, sự chệch hướng
vocab
avoid
/əˈvɔɪd/
(verb). tránh
vocab
codify
/ˈkɑːdɪfaɪ/
(verb). hệ thống hóa
vocab
principle
/ˈprɪnsəpl/
(noun). Nguyên tắc
vocab
chaos
/ˈkeɪɒs/
(noun). tình trạng hỗn loạn
vocab
common
/ˈkɒmən/
(adj). chung, phổ biến
vocab
record
/ˈrekɔːd/
(verb). ghi chép, ghi nhận
vocab
alternative
/ɔːlˈtɜːnətɪv/
(noun). lựa chọn khác
vocab
tenet
/ˈtenɪt/
(noun). nguyên lý; giáo lý; chủ nghĩa
vocab
analysis
/əˈnæləsɪs/
(noun). phân tích
vocab
blind
/blaɪnd/
(adj). mù quáng
vocab
radical
/ˈrædɪkl/
(adj). triệt để, cực đoan
vocab
elitist
/eɪˈliːtɪst/
(adj). thuộc nhóm ưu đẳng, thuộc nhóm tinh hoa
vocab

📓 Passage 2: Tidal Power

install
/ɪnˈstɔːl/
(verb). Lắp đặt
vocab
site
/saɪt/
(noun). địa điểm
vocab
venture
/ˈventʃər/
(noun). dự án kinh doanh, việc mạo hiểm
vocab
expect
/ɪkˈspekt/
(verb). mong đợi
vocab
turbine
/ˈtɜːrbaɪn/
(noun). tua bin
vocab
cable
/ˈkeɪbl/
(noun). dây cáp
vocab
undersea
/ˈʌndərsiː/
(adj). dưới mặt biển, ngầm dưới biển; chìm
vocab
via
/ˈvaɪə/
(preposition). thông qua
vocab
previous
/ˈpriːviəs/
(adj). trước
vocab
attempt
/əˈtempt/
(noun). lần thử, nỗ lực
vocab
alternative
/ɔːlˈtɜːrnətɪv/
(adj). khác
vocab
export
/ɪkˈspɔːrt/
(verb). Xuất khẩu
vocab
originally
/əˈrɪdʒənəli/
(adv). khởi đầu, nguyên thủy
vocab
abandon
/əˈbændən/
(verb). từ bỏ, ruồng bỏ
vocab
reference
/ˈrefrəns/
(noun). sự nói đến, sự nhắc đến
vocab
allow
/əˈlaʊ/
(verb). Cho phép
vocab
major
/ˈmeɪdʒər/
(adj). chủ yếu, quan trọng
vocab
apply
/əˈplaɪ/
(verb). áp dụng
vocab
mention
/ˈmenʃn/
(noun). sự nói đến, sự nhắc đến
vocab
possibility
/ˌpɒsəˈbɪləti/
(noun). khả năng, sự có thể
vocab
tidal
/ˈtaɪdl/
(adj). thuộc thuỷ triều, chịu ảnh hưởng của thuỷ triều
vocab
claim
/kleɪm/
(noun). lời tuyên bố
vocab
input
/ˈɪnpʊt/
(noun). đầu vào
vocab
predictable
/prɪˈdɪktəbl/
(adj). có thể đoán trước được
vocab
constant
/ˈkɒnstənt/
(adj). liên tục
vocab
reliable
/rɪˈlaɪəbl/
(adj). đáng tin cậy
vocab
prospect
/ˈprɒspekt/
(noun). Triển vọng, khả năng
vocab
self-sufficient
/ˌself səˈfɪʃnt/
(adj). tự cung cấp, không phụ thuộc, độc lập
vocab
drastically
/ˈdræstɪkli/
(adv). quyết liệt
vocab
cut down on
/kʌt daʊn ɑːn/
(verb). giảm bớt
vocab
emission
/ɪˈmɪʃn/
(noun). Sự thải
vocab
coal
/kəʊl/
(noun). than đá
vocab
closure
/ˈkləʊʒər/
(noun). sự đóng cửa
vocab
exist
/ɪɡˈzɪst/
(verb). Tồn tại
vocab
nuclear
/ˈnuːkliər/
(adj). thuộc hạt nhân
vocab
means
/miːnz/
(noun). phương tiện
vocab
income
/ˈɪnkʌm/
(noun). Thu nhập
vocab
current
/ˈkɜːrənt/
(noun). luồng (gió, không khí); dòng (nước, điện)
vocab
vicinity
/vəˈsɪnəti/
(noun). vùng phụ cận, vùng lân cận
vocab
coastline
/ˈkəʊstlaɪn/
(noun). đường bờ biển
vocab
resistance
/rɪˈzɪstəns/
(noun). sự chống cự, sự kháng lại
vocab
fuel
/ˈfjuːəl/
(noun). nhiên liệu
vocab
inland
/ˈɪnlænd/
(adj). vùng nội địa
vocab
feature
/ˈfiːtʃər/
(noun). đặc tính
vocab
compensate
/ˈkɒmpenseɪt/
(verb). bù đắp
vocab
shortage
/ˈʃɔːtɪdʒ/
(noun). sự thiếu
vocab
extraction
/ɪkˈstrækʃn/
(noun). sự chiết, sự tách
vocab
maintenance
/ˈmeɪntənəns/
(noun). sự duy trì, sự bảo dưỡng
vocab
lift
/lɪft/
(verb). nâng lên
vocab
creature
/ˈkriːtʃər/
(noun). Sinh vật
vocab
risk
/rɪsk/
(noun). rủi ro
vocab
relatively
/ˈrelətɪvli/
(adj). vừa phải, tương đối
vocab
comparatively
/kəmˈpærətɪvli/
(adv). tương đối
vocab
receive
/rɪˈsiːv/
(verb). nhận được
vocab
promptly
/ˈprɑːmptli/
(adv). nhanh chóng; ngay lập tức
vocab
pressure
/ˈpreʃər/
(noun). áp lực
vocab
respond
/rɪˈspɒnd/
(verb). phản hồi
vocab
technical
/ˈteknɪkl/
(adj). thuộc mảng kỹ thuật
vocab
extent
/ɪkˈstent/
(noun). Mức độ
vocab
impact
/ˈɪmpækt/
(noun). tác động
vocab
significant
/sɪɡˈnɪfɪkənt/
(adj). Đáng lưu ý, quan trọng
vocab
operate
/ˈɒpəreɪt/
(verb). Vận hành
vocab
identify
/aɪˈdentɪfaɪ/
(verb). Xác định, nhận dạng
vocab
sustainable
/səˈsteɪnəbl/
(adj). Có thể duy trì lâu dài; Thân thiện với môi trường
vocab
advanced
/ədˈvɑːnst/
(adj). hiện đại, nâng cao
vocab
jointly
/ˈdʒɔɪntli/
(adv). cùng, cùng nhau
vocab
fund
/fʌnd/
(verb). tài trợ
vocab
department
/dɪˈpɑːtmənt/
(noun). cục; sở; ty; ban; khoa
vocab
charge
/tʃɑːrdʒ/
(noun). nhiệm vụ, bổn phận, trách nhiệm
vocab
deal with
/diːl wɪð/
(verb). giải quyết
vocab
vibration
/vaɪˈbreɪʃn/
(noun). sự rung động, sự chuyển động
vocab
hostile
/ˈhɑːstl/
(adj). (môi trường) không thân thiện, khắc nghiệt
vocab
commercial
/kəˈmɜːʃl/
(adj). mang tính thương mại
vocab
marine
/məˈriːn/
(adj). thuộc về biển
vocab
generator
/ˈdʒenəreɪtər/
(noun). Máy phát
vocab
slight
/slaɪt/
(adj). nhẹ
vocab
diameter
/daɪˈæmɪtər/
(noun). đường kính
vocab
require
/rɪˈkwaɪər/
(verb). cần, yêu cầu
vocab
objection
/feɪd/
(noun). sự phản đối, sự chống đối
vocab
mount
/maʊnt/
(verb). cắm vào, dựng lên, đặt
vocab
supply
/səˈplaɪ/
(noun). nguồn cung cấp
vocab
grid
/ɡrɪd/
(noun). mạng lưới điện
vocab
warn
/wɔːn/
(verb). cảnh báo
vocab
damage
/ˈdæmɪdʒ/
(noun). tổn hại
vocab
avoid
/əˈvɔɪd/
(verb). tránh
vocab
concern
/kənˈsɜːn/
(noun). mối lo ngại, mối quan tâm
vocab
submerge
/səbˈmɜːrdʒ/
(verb). nhấn chìm
vocab
debris
/ˈdebriː/
(noun). Mảnh vỡ
vocab
robust
/rəʊˈbʌst/
(adj). Mạnh mẽ
vocab

📓 Passage 3: Information theory - the big idea

affect
/əˈfekt/
(verb). ảnh hưởng
vocab
transmission
/trænzˈmɪʃn/
(noun). sự truyền tín hiệu
vocab
remain
/rɪˈmeɪn/
(verb). vẫn, giữ như cũ
vocab
explanation
/ˌekspləˈneɪʃn/
(noun). giải thích
vocab
factor
/ˈfæktər/
(noun). Nhân tố
vocab
rate
/reɪt/
(noun). Tốc độ
vocab
limit
/ˈlɪmɪt/
(noun). Giới hạn
vocab
omit
/əˈmɪt/
(verb). bỏ qua; lược bỏ
vocab
foundation
/faʊnˈdeɪʃn/
(noun). nền tảng
vocab
efficient
/ɪˈfɪʃnt/
(adj). Hiệu quả
vocab
store
/stɔːr/
(verb). lưu trữ, cất giữ
vocab
strip
/strɪp/
(verb). lột bỏ
vocab
contribute
/kənˈtrɪbjuːt/
(verb). đóng góp
vocab
redundant
/rɪˈdʌndənt/
(adj). dư thừa
vocab
unnecessary
/ʌnˈnesəsəri/
(adj). không cần thiết
vocab
reference
/ˈrefrəns/
(noun). sự nói đến, sự nhắc đến
vocab
theory
/ˈθɪəri/
(noun). Giả thuyết; học thuyết
vocab
capable
/ˈkeɪpəbl/
(adj). Có thể, có khả năng
vocab
attitude
/ˈætɪtjuːd/
(noun). Thái độ
vocab
fame
/feɪm/
(noun). tiếng tăm, danh tiếng, tên tuổi
vocab
shun
/ʃʌn/
(verb). tránh, xa lánh, lảng xa
vocab
acclaim
/əˈkleɪm/
(noun). sự tán dương
vocab
interpret
/ɪnˈtɜːprət/
(verb). Diễn giải, hiểu
vocab
detect
/dɪˈtekt/
(verb). Dò tìm, phát hiện
vocab
ensure
/ɪnˈʃʊər/
(verb). Đảm bảo
vocab
account
/əˈkaʊnt/
(noun). Lời tường thuật
vocab
incident
/ˈɪnsɪdənt/
(noun). Sự việc
vocab
demonstrate
/ˈdemənstreɪt/
(verb). Trình bày, minh hoạ
vocab
application
/ˌæplɪˈkeɪʃn/
(noun). ứng dụng
vocab
involve