Từ Vựng IELTS Online Test Practice Test Plus 3 - Listening Test 4

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Practice Test Plus 3 - Listening Test 4 được lấy từ cuốn Practice Test Plus 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.)

Từ Vựng IELTS Online Test Practice Test Plus 3 - Listening Test 4

📓 Section 1: Things To Do Before We Go

cancel
/ˈkænsəl/
(verb). hủy
vocab
appointment
/əˈpɔɪntmənt/
(noun). cuộc hẹn
vocab
hairdresser
/ˈhɛrˌdrɛsər/
(noun). thợ cắt tóc, người làm tóc
vocab
remind
/riˈmaɪnd/
(verb). nhắc lại, làm ai đó nhớ
vocab
tablet
/ˈtæblət/
(noun). thuốc
vocab
pharmacy
/ˈfɑrməsi/
(noun). hiệu thuốc
vocab
malaria
/məˈlɛriə/
(noun). bệnh sốt rét
vocab
sunblock
/ˈsʌnˌblɑk/
(noun). kem chống nắng
vocab
sunglasses
/ˈsʌnˌglæsɪz/
(noun). kính râm
vocab
spare
/spɛr/
(adj). dự phòng
vocab
lock
/lɑk/
(noun). khóa
vocab
flimsy
/ˈflɪmzi/
(adj). mỏng manh, dễ hư
vocab
adaptor/adapter
/əˈdæptər/
(noun). thiết bị để đổi ổ cắm điện
vocab
beforehand / in advance
/bɪˈfɔrˌhænd / ɪn ədˈvæns/
(adv). trước
vocab
vet / veterinarian
/vɛt / ˌvɛtrəˈnɛriən/
(noun). bác sĩ thú y
vocab
treble
/ˈtrɛbəl/
(verb). nhân ba (x3)
vocab
landmark
/ˈlændˌmɑrk/
(noun). cột mốc
vocab
church
/ʧɜrʧ/
(noun). nhà thờ
vocab
suitcase
/ˈsutˌkeɪs/
(noun). va li
vocab
struggle
/ˈstrʌgəl/
(verb). chật vật, gặp khó khăn
vocab

📓 Section 2: Adbourne Film Festival

encourage
/ɛnˈkɜrɪʤ/
(verb). cổ vũ, khuyến khích
vocab
release
/riˈlis/
(verb). thả ra, giải phóng
vocab
allocate
/ˈæləˌkeɪt/
(verb). phân phối tiền, thời gian cho việc gì đó
vocab
fund
/fʌnd/
(noun). tiền quỹ
vocab
promote
/prəˈmoʊt/
(verb). quảng cáo, lăng xê
vocab
obtain
/əbˈteɪn/
(verb). lấy được, đạt được
vocab
restrict >> restricted (adj)
/riˈstrɪkt/
(verb). giới hạn
vocab
green
/grin/
(adj). thân thiện với môi trường
vocab
theme
/θim/
(noun). chủ đề
vocab
documentary
/ˌdɑkjəˈmɛntəri/
(noun). phim tài liệu
vocab
cycle
/ˈsaɪkəl/
(verb). đạp xe
vocab
donate
/ˈdoʊˌneɪt/
(verb). quyên góp
vocab
deadline
/ˈdɛˌdlaɪn/
(noun). hạn chót
vocab
application form
/ˌæpləˈkeɪʃən fɔrm/
(noun). đơn ứng tuyển
vocab
persuade
/pərˈsweɪd/
(verb). thuyết phục
vocab
memorable
/ˈmɛmərəbəl/
(adj). đáng nhớ
vocab
originality
/əˌrɪʤəˈnælɪti/
(noun). tính độc đáo, tính sáng tạo, tính mới mẻ
vocab
judge
/ʤʌʤ/
(noun). giám khảo
vocab
topical
/ˈtɑpəkəl/
(adj). mang tính chất thời sự
vocab
propaganda
/ˌprɑpəˈgændə/
(noun). tài liệu tuyên truyền
vocab
angle
/ˈæŋgəl/
(noun). góc độ, góc nhìn
vocab
additional
/əˈdɪʃənəl/
(adj). thêm vào, tăng thêm
vocab
class
/klæs/
(noun). thể loại
vocab
venue
/ˈvɛnju/
(noun). địa điểm
vocab
expertise
/ˌɛkspərˈtiz/
(noun). kiến thức chuyên môn
vocab
submit
/səbˈmɪt/
(verb). nộp
vocab

📓 Section 3: Research On Web-Based Crosswords

familiar
/fəˈmɪljər/
(adj). quen thuộc
vocab
cover
/ˈkʌvər/
(verb). bao gồm
vocab
straightforward
/ˈstreɪtˈfɔrwərd/
(adj). dễ hiểu, không phức tạp
vocab
concept
/ˈkɑnsɛpt/
(noun). khái niệm
vocab
persuade / convince
/pərˈsweɪd / kənˈvɪns/
(verb). thuyết phục
vocab
participant
/pɑrˈtɪsəpənt/
(noun). người tham gia
vocab
questionnaire
/ˌkwɛsʧəˈnɛr/
(noun). trắc nghiệm, bản điều tra
vocab
misleading
/mɪsˈlidɪŋ/
(adj). gây hiểu nhầm
vocab
obsolete
/ˈɑbsəˌlit/
(adj). lạc hậu, lỗi thời
vocab
take aback
/teɪk əˈbæk/
(adj). gây ngạc nhiên
vocab
disappointed
/ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/
(adj). thất vọng
vocab
complex
/ˈkɑmplɛks/
(adj). phức tạp, khó hiểu
vocab
distracted
/dɪˈstræktəd/
(adj). bị phân tâm
vocab
respondent
/rɪˈspɑndənt/
(noun). người trả lời
vocab
highlight
/ˈhaɪˌlaɪt/
(verb). nhấn mạnh
vocab
gender
/ˈʤɛndər/
(noun). giới tính
vocab
assessment
/əˈsɛsmənt/
(noun). bài đánh giá, kiểm tra
vocab
reference
/ˈrɛfərəns/
(verb). chú thích tham khảo
vocab
collaborate
/kəˈlæbəˌreɪt/
(verb). hợp tác
vocab
instrument
/ˈɪnstrəmənt/
(noun). công cụ
vocab
acknowledge
/ækˈnɑlɪʤ/
(verb). công nhận
vocab
crossword
/ˈkrɔˌswɜrd/
(noun). ô chữ
vocab
revise >> revision (n)
/rɪˈvaɪz/
(verb). ôn tập
vocab
article
/ˈɑrtəkəl/
(noun). bài báo
vocab
apprentice
/əˈprɛntəs/
(noun). người tập sự
vocab

📓 Section 4: Job Satisfaction Study

investigate
/ɪnˈvɛstəˌgeɪt/
(verb). điều tra
vocab
call center
/kɔl ˈsɛntər/
(noun). trung tâm xử lý cuộc gọi chăm sóc khách hàng
vocab
apparent
/əˈpɛrənt/
(adj). rõ ràng
vocab
statistical >> statistically (adv)
/stəˈtɪstɪkəl/
(adj). về mặt số liệu
vocab
inconclusive
/ɪnkənˈklusɪv/
(adj). không đủ chắc chắn để đưa ra kết luận
vocab
analyze
/ˈænəˌlaɪz/
(verb). phân tích
vocab
identify
/aɪˈdɛntəˌfaɪ/
(verb). xác minh, nhận diện
vocab
methodology
/ˌmɛθəˈdɑləʤi/
(noun). hệ thống phương pháp
vocab
sub-group
/sʌb-grup/
(noun). nhóm nhỏ
vocab
unequal
/əˈnikwəl/
(adj). không bằng nhau
vocab
ignore
/ɪgˈnɔr/
(verb). bỏ qua, lơ đi
vocab
circumstance
/ˈsɜrkəmˌstæns/
(noun). hoàn cảnh, tình huống
vocab
distribution
/ˌdɪstrəˈbjuʃən/
(noun). sự phân phát
vocab
control
/kənˈtroʊl/
(verb). kiểm soát
vocab
ensure
/ɛnˈʃʊr/
(verb). đảm bảo
vocab
sample
/ˈsæmpəl/
(noun). nhóm mẫu, mẫu thí nghiệm
vocab
administer
/ədˈmɪnəstər/
(verb). quản lý
vocab
supervise
/ˈsupərˌvaɪz/
(verb). giám sát
vocab
colleague
/ˈkɑlig/
(noun). đồng nghiệp
vocab
eliminate
/ɪˈlɪməˌneɪt/
(verb). loại bỏ
vocab
reassure
/ˌriəˈʃʊr/
(verb). cam đoan, đảm bảo
vocab
unwilling
/ənˈwɪlɪŋ/
(adj). không sẵn lòng
vocab
confidential
/ˌkɑnfəˈdɛnʃəl/
(adj). bí mật
vocab
withdraw
/wɪðˈdrɔ/
(verb). rút ra, rút lui
vocab
summarize
/ˈsʌməˌraɪz/
(verb). tóm tắt
vocab
job satisfaction
/ʤɑb ˌsætəˈsfækʃən/
(noun). sự hài lòng với công việc
vocab
recommendation
/ˌrɛkəmənˈdeɪʃən/
(noun). gợi ý, đề xuất
vocab
remove
/riˈmuv/
(verb). bỏ đi, bỏ ra chỗ khác
vocab