Từ Vựng IELTS Online Test Cambridge IELTS 17 - Listening Test 2

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Cambridge IELTS 17 - Listening Test 2 được lấy từ cuốn Cambridge IELTS 17. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng IELTS Online Test Cambridge IELTS 17 - Listening Test 2

📓 Section 1: Opportunities for voluntary work in Southoe village

collect
/kəˈlɛkt/
(verb). sưu tầm
vocab
donate
/dəʊˈneɪt/
(verb). quyên tặng
vocab
records
/ˈrɛkɔːdz/
(noun). Hồ sơ
vocab
borrow
/ˈbɒrəʊ/
(verb). vay
vocab
return
/rɪˈtɜːn/
(verb). trở về
vocab
up to date
/ʌp tuː deɪt/
(adj). cập nhật
vocab
purpose-built
/ˈpɜːpəs-bɪlt/
(adj). được xây dựng có mục đích
vocab
notice
/ˈnəʊtɪs/
(verb). để ý
vocab
elderly
/ˈɛldəli/
(adj). người già
vocab
transport
/ˈtrænspɔːt/
(verb). vận chuyển
vocab
particular
/pəˈtɪkjʊlə/
(adj). cụ thể
vocab
Excellent
/ˈɛksələnt/
(adj). Xuất sắc
vocab
individual
/ˌɪndɪˈvɪdjʊəl/
(adj). riêng biệt, cá nhân, cá thể
vocab
residents
/ˈrɛzɪdənts/
(noun). cư dân
vocab
arrange
/əˈreɪnʤ/
(verb). sắp xếp
vocab
lift
/lɪft/
(noun). hóa giang
vocab
struggle
/ˈstrʌgl/
(verb). đấu tranh
vocab
appointment
/əˈpɔɪntmənt/
(noun). cuộc hẹn
vocab
decorate
/ˈdɛkəreɪt/
(verb). trang hoàng
vocab
weeding
/ˈwiːdɪŋ/
(verb). làm cỏ
vocab
quiz
/kwɪz/
(noun). đố
vocab
volunteers
/ˌvɒlənˈtɪəz/
(noun). Tình nguyện viên
vocab
unusual
/ʌnˈjuːʒʊəl/
(adj). không bình thường
vocab
ticket
/ˈtɪkɪt/
(noun).
vocab
book
/bʊk/
(verb). đăng ký / mua trước
vocab
request
/rɪˈkwɛst/
(noun). lời yêu cầu
vocab
in advance
/ɪn ədˈvɑːns/
(adv). trước
vocab
bottleneck
/ˈbɒtlnɛk/
(noun). tắc nghẽn
vocab
poster
/ˈpəʊstə/
(noun). poster
vocab
retire
/rɪˈtaɪə/
(verb). về hưu
vocab
up my street
/ʌp maɪ striːt/
(adj). sở trường
vocab

📓 Section 2: Oniton Hall

estate
/ɪsˈteɪt/
(noun). tài sản đất đai
vocab
consist
/kənˈsɪst/
(verb). bao gồm
vocab
parkland
/ˈpɑːkˌlænd/
(noun). khuông viên trống
vocab
original
/əˈrɪʤənl/
(adj). nguyên bản
vocab
replace
/rɪˈpleɪs/
(verb). thay thế
vocab
owner
/ˈəʊnə/
(noun). chủ nhân
vocab
left their mark
/lɛft ðeə mɑːk/
(verb). Để lại dấu ấn của họ
vocab
generally
/ˈʤɛnərəli/
(adv). nói chung là
vocab
ballroom
/ˈbɔːlrʊm/
(noun). phòng khiêu vũ
vocab
conservatory
/kənˈsɜːvətri/
(noun). Nhạc viện
vocab
demolish
/dɪˈmɒlɪʃ/
(verb). phá hủy
vocab
wealthy
/ˈwɛlθi/
(adj). giàu có
vocab
intention
/ɪnˈtɛnʃən/
(noun). chủ đích
vocab
escape
/ɪsˈkeɪp/
(verb). thoát khỏi
vocab
politics
/ˈpɒlɪtɪks/
(noun). chính trị
vocab
politician
/ˌpɒlɪˈtɪʃən/
(noun). Chính trị gia
vocab
worthy
/ˈwɜːði/
(adj). xứng đáng
vocab
break off contact
/brəʊk ɒf ˈkɒntækt/
(verb). ngắt liên lạc
vocab
allies
/ˈælaɪz/
(noun). Đồng minh
vocab
literacy
/ˈlɪtərəsi/
(noun). trình độ học vấn
vocab
poets
/ˈpəʊɪts/
(noun). nhà thơ
vocab
dozens
/ˈdʌznz/
(adj). Hàng chục
vocab
servants
/ˈsɜːvənts/
(noun). người hầu
vocab
adventure
/ədˈvɛnʧə/
(noun). cuộc phiêu lưu
vocab
playground
/ˈpleɪgraʊnd/
(noun). sân chơi
vocab
tractors
/ˈtræktəz/
(noun). máy kéo
vocab
dairy
/ðə ˈdeəri/
(noun). phòng chứa sản phẩm làm từ sữa
vocab
dominate
/ˈdɒmɪneɪt/
(verb). thống trị
vocab
barn
/bɑːn/
(noun). Barn
vocab
agricultural
/ˌægrɪˈkʌlʧərəl/
(adj). nông nghiệp
vocab
plough
/plaʊ/
(verb). cày
vocab
sow seeds
/səʊ siːdz/
(verb). gieo hạt giống
vocab
donkey
/ˈdɒŋki/
(noun). con lừa
vocab
groom
/grʊm/
(verb). chú rể
vocab
coats
/kəʊts/
(noun). áo khoác
vocab
stables
/ˈsteɪblz/
(noun). chuồng ngựa
vocab
jams
/ʤæmz/
(noun). ùn tắc
vocab
pickles
/ˈpɪklz/
(noun). dưa muối
vocab
blankets
/ˈblæŋkɪts/
(noun). chăn
vocab
wool
/wʊl/
(noun). len
vocab
shed
/ʃɛd/
(noun). túp lều
vocab
brick
/brɪk/
(noun). gạch
vocab
carriage
/ˈkærɪʤ/
(noun). xe
vocab
lay out
/leɪ aʊt/
(verb). trải ra
vocab
establish
/ɪsˈtæblɪʃ/
(verb). thành lập
vocab
cattle
/ˈkætl/
(noun). gia súc
vocab
hardly
/ˈhɑːdli/
(adv). hiếm khi
vocab
preserve
/prɪˈzɜːv/
(verb). bảo tồn
vocab

📓 Section 3: Romeo and Juliet

describe
/dɪsˈkraɪb/
(verb). mô tả
vocab
plot
/plɒt/
(noun). kịch bản
vocab
imagery
/ˈɪmɪʤəri/
(noun). hình ảnh
vocab
relevant
/ˈrɛlɪvənt/
(adj). liên quan, thích hợp
vocab
analysis
/əˈnæləsɪs/
(noun). phân tích
vocab
emotional
/ɪˈməʊʃənl/
(adj). xúc động
vocab
impact
/ˈɪmpækt/
(noun). tác động
vocab
reaction
/riːˈækʃən/
(noun). sự phản ứng lại
vocab
personal
/ˈpɜːsnl/
(adj). riêng tư
vocab
definitely
/ˈdɛfɪnɪtli/
(adv). chắc chắn
vocab
mention
/ˈmɛnʃən/
(verb). đề cập đến
vocab
director
/dɪˈrɛktə/
(noun). giám đốc
vocab
handle
/ˈhændl/
(verb). xử lý
vocab
bits
/bɪts/
(noun). mãnh nhỏ
vocab
set
/sɛt/
(noun). hậu trường
vocab
visually
/ˈvɪzjʊəli/
(adv). trực quan
vocab
stunning
/ˈstʌnɪŋ/
(adj). Kinh ngạc
vocab
memorable
/ˈmɛmərəbl/
(adj). đáng nhớ
vocab
lighting
/ˈlaɪtɪŋ/
(noun). đèn
vocab
dimly
/ˈdɪmli/
(adv). mờ
vocab
costumes
/ˈkɒstjuːmz/
(noun). trang phục
vocab
contemporary
/kənˈtɛmpərəri/
(adj). đương thời
vocab
assume
/əˈsjuːm/
(verb). giả định
vocab
conventional
/kənˈvɛnʃənl/
(adj). cổ điển
vocab
brilliant
/ˈbrɪljənt/
(adj). xuất sắc
vocab
wasted
/ˈweɪstɪd/
(adj). lãng phí
vocab
deliver the lines
/dɪˈlɪvə ðə laɪnz/
(verb). diễn đạt câu thoại
vocab
key points
/kiː pɔɪnts/
(noun). những điểm chính
vocab
disagreement
/ˌdɪsəˈgriːmənt/
(noun). bất đồng ý kiến
vocab
tension
/ˈtɛnʃən/
(noun). căng thẳng
vocab
conflict
/ˈkɒnflɪkt/
(noun). xung đột
vocab
relate
/rɪˈleɪt/
(verb). kết nối
vocab
translation
/trænsˈleɪʃən/
(noun). dịch
vocab
challenging
/ˈʧælɪnʤɪŋ/
(adj). thách thức
vocab
frustrating
/frʌsˈtreɪtɪŋ/
(adj). làm nản lòng
vocab
intensify
/ɪnˈtɛnsɪfaɪ/
(verb). tăng cường
vocab
demanding
/dɪˈmɑːndɪŋ/
(adj). đòi hỏi
vocab
moving
/ˈmuːvɪŋ/
(adj). cảm động
vocab
depth
/dɛpθ/
(noun). chiều sâu
vocab
recognisable
/ˈrɛkəgnaɪzəbl/
(adj). có thể nhận ra
vocab
angles
/ˈæŋglz/
(noun). góc độ
vocab
interpret
/ɪnˈtɜːprɪt/
(verb). thông dịch
vocab

📓 Section 4: The impact of digital technology on the Icelandic language

approximately
/əˈprɒksɪmɪtli/
(noun). khoảng
vocab
illustrate
/ˈɪləstreɪt/
(verb). Minh họa
vocab
effect
/ɪˈfɛkt/
(noun). hiệu ứng
vocab
tend to
/tɛnd tuː/
(verb). có xu hướng
vocab
continually
/kənˈtɪnjʊəli/
(adv). liên tục
vocab
borrow
/ˈbɒrəʊ/
(verb). vay
vocab
concepts
/ˈkɒnsɛpts/
(noun). các khái niệm
vocab
computer-based
/kəmˈpjuːtə-beɪst/
(adj). dựa trên máy tính
vocab
web browser
/wɛb ˈbraʊzə/
(noun). trình duyệt web
vocab
appropriate
/əˈprəʊprɪɪt/
(adj). phù hợp
vocab
podcast
/ˈpɒdkɑːst/
(noun). tệp âm thanh
vocab
exactly
/ɪgˈzæktli/
(adv). một cách chính xác
vocab
mentally
/ˈmɛntəli/
(adv). tinh thần
vocab
browse
/braʊz/
(verb). Duyệt
vocab
digital
/ˈdɪʤɪtl/
(adj). kỹ thuật số
vocab
predominantly
/prɪˈdɒmɪnəntli/
(adv). chủ yếu là
vocab
bilingual
/baɪˈlɪŋgwəl/
(adj). song ngữ
vocab
promote
/prəˈməʊt/
(verb). khuyến khích
vocab
extent
/ɪksˈtɛnt/
(noun). phạm vi
vocab
influence
/ˈɪnflʊəns/
(noun). ảnh hưởng
vocab
virtual
/ˈvɜːtjʊəl/
(adj). ảo
vocab
discussion
/dɪsˈkʌʃən/
(noun). thảo luận
vocab
playground
/ˈpleɪgraʊnd/
(noun). sân chơi
vocab
concerning
/kənˈsɜːnɪŋ/
(adj). đáng lo ngại
vocab
native speaker
/ˈneɪtɪv ˈspiːkə/
(noun). người bản ngữ
vocab
conduct
/ˈkɒndʌkt/
(verb). thi hành
vocab
entirely
/ɪnˈtaɪəli/
(adv). toàn bộ
vocab
identify
/aɪˈdɛntɪfaɪ/
(verb). nhận định
vocab
content
/ˈkɒntɛnt/
(noun). Nội dung
vocab
drawback
/ˈdrɔːbæk/
(noun). Hạn chế
vocab
complicated
/ˈkɒmplɪkeɪtɪd/
(adj). phức tap
vocab
complex
/ˈkɒmplɛks/
(adj). tổ hợp
vocab
tech giants
/tɛk ˈʤaɪənts/
(noun). công ty công nghệ lớn
vocab
identity
/aɪˈdɛntɪti/
(noun). xác thực
vocab
routes
/ruːts/
(noun). tuyến đường
vocab
fluent
/ˈfluːənt/
(adj). thông thạo
vocab
express
/ɪksˈprɛs/
(verb). bày tỏ
vocab