Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 01/06/2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/06/2024 dạng Bar chart: The chart below shows the number of films produced by five countries in three years. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 01/06/2024

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

Thân bài:

 • Body 1: DOL mô tả số lượng phim được sản xuất ở 5 quốc gia vào năm 2007.

 • Body 2: DOL mô tả xu hướng của việc sản xuất phim ở các quốc gia này đến năm 2009.

Insert Paragraph Title Here...
Overview
Topic Sentence

Idea 1
Countries B, C, and E: increased >< remaining countries: declined.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Country A: the most prolific producer, followed by B.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
In 2007
Idea 1
Country A: the largest film producer (90 films);
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Country B made 50 films; more than 3x country D (15 units);
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Countries C and E: modest (only 10 movies each).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Trend to 2009
Idea 1
Country A: modestly declined to 80 units, still ranking first;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
In contrast, country B: rise (70 films);
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
C and E: moderate increases (to 20 and 11 films);
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
Country D: a slight drop in 2008 >> recovered to 15 films in 2009.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The given bar chart compares five different countries

in terms of
their film production from 2007 to 2009.

Overall, the number of films produced in countries B, C, and E increased,

whereas
a
decline
was observed in the remaining countries. Notably, country A remained the most
prolific
producer despite a
slight drop
, followed by country B.

At the start of the period, with 90 films released, country A was by far the largest film producer. Meanwhile, B made 50 films, more than triple the figure for D, at just around 15 units. The movie production in countries C and E was

relatively modest
, with each releasing only 10 movies in 2007.

Thereafter, the number of films that country A distributed modestly declined to 80 units in 2009, still ranking first. In contrast, country B

saw a significant rise
, increasing by 20 films to end the period at 70 films. C and E also
experienced moderate increases
, with figures rising to around 20 and 11 films,
respectively
. D experienced a slight drop in its film production in 2008, after which it
recovered
to around 15 films in the following year.

(189 words)

📚 Vocabulary

in terms of
/ɪn tɜːrmz əv/
(preposition). về mặt
vocab
whereas
/wɛrˈæz/
(conjunction). trong khi
vocab
decline
/dɪˈklaɪn/
(noun). giảm
vocab
prolific
/prəˈlɪfɪk/
(adj). nhiều
vocab
slight drop
/slaɪt drɒp/
(noun). giảm nhẹ
vocab
relatively modest
/ˈrɛlətɪvli ˈmɒdɪst/
(adj). tương đối khiêm tốn
vocab
see a significant rise
/siː ə sɪɡˈnɪfɪkənt raɪz/
(verb). có ​​sự gia tăng đáng kể
vocab
experience moderate increases
/ɪkˈspɪərɪəns ˈmɒdərɪt ˈɪŋkriːsɪz/
(verb). có mức tăng vừa phải
vocab
respectively
/rɪˈspɛktɪvli/
(adv). tương ứng
vocab
recover
/rɪˈkʌvər/
(verb). đã khôi phục
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Task 1 nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp để hoàn thành câu sau.

1 Về mặt hiệu quả, hệ thống mới này tốt hơn hệ thống cũ.

->

efficiency, this new system outperforms the old one.

 

2 Cô ấy thích cà phê, trong khi anh ấy thích trà.

-> She prefers coffee,

he likes tea.

 

3 Số lượng sinh viên ghi danh vào trường đã giảm liên tục trong thập kỷ qua.

-> There has been a steady

in student enrollment over the past decade.

 

4 Nghệ sĩ này được coi là nhà sản xuất tranh trừu tượng có nhiều tác phẩm nhất trong thế giới nghệ thuật.

-> The artist is considered the most

producer of abstract paintings in the art world.

 

5 Đêm qua nhiệt độ có giảm nhẹ.

-> There was a

in temperature last night.

💡 Gợi ý

prolific

In terms of

decline

slight drop

whereas

Exercise 2: Tìm những từ / cụm từ tiếng Anh phù hợp với những từ / cụm từ sau.

 

01.

tương đối khiêm tốn

02.

có ​​sự gia tăng đáng kể

03.

trải qua mức tăng vừa phải

04.

tương ứng/lần lượt

05.

khôi phục lại

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi 😍 Sau sample “The chart below shows the number of films produced by five countries in three years. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

check Mình cùng nhau học lại những cấu trúc hay đươc dùng trong bài nhé!

1. Cấu trúc tương phản

- SV, whereas SV

Ví dụ: The number of films produced in countries B, C, and E increased, whereas a decline was observed in the remaining countries.

- SV despite N

Ví dụ: Country A remained the most prolific producer despite a slight drop.

- SV. In contrast, SV

Ví dụ: The number of films that country A distributed modestly declined to 80 units in 2009, [...]. In contrast, country B saw a significant rise,...

2. Cấu trúc câu so sánh

- So sánh nhất với tính từ dài: SV + the most + Adj dài + Noun

Ví dụ: Country A remained the most prolific producer...

- So sánh nhất với tính từ ngắn: SV + Adi ngắn_est

Ví dụ: The movie production in countries C and E was relatively modest, with each releasing only 10 movies in 2007.

- So sánh gấp 3: SV + số lượng + more than triple + đối tượng so sánh

Ví dụ: B made 50 films, more than triple the figure for D, at just around 15 units.

3. Sử dụng các từ nối đa dạng và phù hợp

- Meanwhile, B made 50 films...: Trong khi đó --> thể hiện sự tương phản với câu trước.

- In contrast, country B saw a significant rise...: Ngược lại --> thể hiện sự tương phản với câu trước.

- Thereafter, the number of films...: Sau đó --> thể hiện sự lần lượt theo thời gian.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! 🥳

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background