Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 06/07/2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/07/2024 dạng Mix chart: The charts below show the comparison of time spent, in minutes per day, by UK’s males and females on household and leisure activities in 2008. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 06/07/2024

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

Thân bài:

 • Body 1: DOL mô tả số phút mỗi ngày nam và nữ ở Anh dành cho hoạt động giải trí (table).

 • Body 2: DOL mô tả số phút mỗi ngày nam và nữ ở Anh dành cho công việc nhà (bar chart).

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
The most popular activities (both gender): TV, videos, radio (pastimes) + cooking and washing (chores);
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Leisure activities (men > women) >< household tasks (women > men)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
In terms of pastimes (table)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • TV, videos, radio: both preferred (men: 137 minutes, 20 minutes more than women);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sports: men (15 minutes) > women (11 minutes);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Conversely, reading: women (19 minutes) > men (18 minutes).
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Regarding household chores (bar chart)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cooking and washing dishes: women spent most time (75 minutes) > 2x men;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Shopping: the second most time-consuming task: women > men (35 minutes and 25 minutes);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Clothes-related chores: women (30 minutes) = 3x men;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Repairs: men (~20 minutes) = 2x women.

📝 Bài mẫu

The table compares men and women in terms of the average time spent on various

pastimes
, while the bar chart
illustrates
the time
allocated to
housework. The survey was carried out in the UK in 2008.

Overall, for both genders, while watching TV, videos, and listening to the radio were the most popular

leisure activities
, cooking and washing dishes were the
chores
that took up the most time. What is also
notable
from the chart is that men spent more time on most leisure activities compared to women whereas women
dedicated
significantly more time to household tasks.

In terms of pastimes, both genders

preferred
watching TV, videos, and listening to the radio, with men dedicating around 137 minutes daily, about 20 minutes more than women. Men also engaged more in sports, averaging 15 minutes compared to women’s 11 minutes.
Conversely
, reading was the only activity where women spent more time, albeit slightly, at 19 minutes as opposed to men’s 18 minutes.

Regarding household chores, women spent the majority of their time cooking and washing dishes, averaging 75 minutes daily, more than twice the time men spent. Shopping was the second most

time-consuming task
for both genders, with women also spending more time than men, with
respective figures
being
approximately
35 minutes and around 25 minutes. A
similar pattern
was seen in clothes-related chores, where women spent 30 minutes, triple the time men dedicated. Lastly, men spent just under 20 minutes on repairs, double the time women allocated to this task.

(252 words)

📚 Vocabulary

pastime
/ˈpæstaɪm/
(noun). thú vui, sở thích
vocab
illustrate
/ˈɪləstreɪt/
(verb). minh họa
vocab
allocate to
/ˈæləˌkeɪt tuː/
(verb). phân bổ cho
vocab
leisure activity
/ˈlɛʒər ækˈtɪvɪti/
(noun). hoạt động giải trí
vocab
chore
/tʃɔr/
(noun). công việc nhà
vocab
notable
/ˈnoʊtəbəl/
(adj). nổi bật
vocab
dedicate
/ˈdɛdɪˌkeɪt/
(verb). dành riêng, tận dụng
vocab
prefer
/prɪˈfɜr/
(verb). thích
vocab
Conversely
/ˈkɒnvəsli/
(adv). Ngược lại
vocab
time-consuming task
/taɪm kənˈsjuːmɪŋ tɑːsk/
(noun). công việc tốn thời gian
vocab
respective figures
/rɪˈspɛktɪv ˈfɪɡərz/
(noun). số liệu tương ứng
vocab
approximately
/əˈprɒksɪmətli/
(adv). khoảng
vocab
similar pattern
/ˈsɪmɪlər ˈpætərn/
(noun). mô hình tương tự
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Task 1 nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp để hoàn thành câu sau.

1 Câu cá và đọc sách là những thú vui phổ biến ở thị trấn này.

-> Fishing and reading are popular

in this town.

 

2 Biểu đồ minh họa mối tương quan giữa thu nhập và trình độ học vấn.

-> The graph

the correlation between income and education level.

 

3 Các nguồn lực được phân bổ để cải thiện cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn.

-> Resources were

improve infrastructure in the rural areas.

 

4 Bơi lội và đi bộ đường dài là những hoạt động giải trí phổ biến trong mùa hè.

-> Swimming and hiking are common

during the summer.

 

5 Dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ là công việc nhà hàng ngày của nhiều người.

-> Cleaning the house and doing laundry are daily

for many people.

 

6 Ông là một nhà khoa học nổi bật với những nghiên cứu mang tính đột phá về di truyền học.

-> He is a

scientist known for his groundbreaking research in genetics.

 

7 Anh quyết định dành cuộc đời mình để giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

-> He decided to

his life to helping underprivileged children.

💡 Gợi ý

chores

allocated to

illustrates

dedicate

leisure activities

notable

pastimes

Exercise 2: Tìm những từ / cụm từ tiếng Anh phù hợp với những từ / cụm từ sau.

 

01.

thích

02.

ngược lại

03.

công việc tốn thời gian

04.

số liệu tương ứng

05.

khoảng

06.

mô hình tương tự

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi 😍 Sau sample “The charts below show the comparison of time spent, in minutes per day, by UK’s males and females on household and leisure activities in 2008. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Mix chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

check Mình cùng nhau học lại những cấu trúc hay đươc dùng trong bài nhé!

1. Cấu trúc tương phản

- SV, while SV hoặc While SV, SV

Ví dụ: While watching TV, videos, and listening to the radio were the most popular leisure activities, cooking and washing dishes were the chores that took up the most time.

- SV whereas SV (whereas: trong khi)

Ví dụ: Men spent more time on most leisure activities compared to women whereas women dedicated significantly more time to household tasks.

- SV. Conversely, SV

Ví dụ: Men also engaged more in sports, averaging 15 minutes compared to women’s 11 minutes. Conversely, reading was the only activity where women spent more time...

2. Cấu trúc để nhấn mạnh vào điều gì đó đáng chú ý

What is notable is that SV

Ví dụ: What is also notable from the chart is that men spent more time on most leisure activities compared to women.

3. Cách diễn đạt cho việc so sánh khi một số liệu gấp 2 lần hoặc gấp ba lần

- Gấp 2: more than twice hoặc double

Ví dụ: Women spent the majority of their time cooking and washing dishes, averaging 75 minutes daily, more than twice the time men spent.

Ví dụ: Men spent just under 20 minutes on repairs, double the time women allocated to this task.

- Gấp 3: triple

Ví dụ: A similar pattern was seen in clothes-related chores, where women spent 30 minutes, triple the time men dedicated.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! 🥳

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background