World forest in 6 different regions - Đề thi ngày 10/10/2019

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 10/10/2019: The charts give information about world forest in six different regions

🚀 Đề bài

IELTS Writing Task 1 World forest in five different regions

📝 Bài mẫu

Theo dõi cụ thể bài Writing IELTS mẫu triển khai ra sao ngay dưới đây.

The pie charts

delineate
the
distribution of world forest
and
timber
in six major regions.

The

initial impression
from the graph is that North America
holds the lion’s share
in timber production among six places. Meanwhile, a majority of world forest is located in Africa but this region
contributes the least to the world timber quantity
.

With respect to the first pie chart, 27% of forest around the world is in Africa,

heading first in the list
. This was followed by North America, where one-fourth of the world's forests are. The other three regions namely, Europe, South America and Asia share 18%, 16% and 14% of world forest in turn.

The second chart reveals that the Americas hold more than 50% of the world's timber with 33% in the North and 23% in the South. Regarding Europe, the continent is home to one-fifth of the timber in the world. 18% of the world's timber is in Asia, which is double the figure for Africa with

a negligible 9%
.

(170 words)

📚 Vocabulary

Cùng theo dõi các từ vựng bổ ích trong bài viết mẫu IELTS Task 1 vừa rồi nhé!

Delineate the distribution of...
/dɪˈlɪniˌeɪt ðə ˌdɪstrəˈbjuʃən ʌv.../
(verb). Cho thấy sự phân phối...
Timber
/ˈtɪmbər/
(noun). Gỗ
vocab
Major regions
/ˈmeɪʤər ˈriʤənz/
(adj). Vùng chính
vocab
Initial impression
/ɪˈnɪʃəl ɪmˈprɛʃən/
(adj). Ấn tượng ban đầu
vocab
Be located in
/bi ˈloʊˌkeɪtəd ɪn/
(adj). Được đặt tại
Contribute the least to the world timber quantity
/kənˈtrɪbjut ðə list tu ðə wɜrld ˈtɪmbər ˈkwɑntəti/
(verb). Đóng góp ít nhất cho số lượng gỗ thế giới
vocab
With respect to
/wɪð rɪˈspɛkt tu/
(noun). Đối với
Head first in the list
/hɛd fɜrst ɪn ðə lɪst/
(verb). Đầu tiên trong danh sách
vocab
Account for
/əˈkaʊnt fɔr/
(verb). Tính cho
vocab
A negligible 9%
/ə ˈnɛgləʤəbəl 9%/
(adj). 9% không đáng kể
vocab

✨ Bài tập Exercise

💡 Lời kết

Trên đây là bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/10/2019: The charts give information about world forest in six different regions. Dol hy vọng qua bài viết này các bạn đã sẽ hiểu thêm cách triển khai bài viết khi gặp dạng đề tương tự.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background