Production of cacao beans in 6 regions - Đề thi ngày 26/10/2019

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 26/10/2019 dạng Table: The table below shows the production of cacao beans in six regions between 1992 and 1998. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Production of cacao beans in six regions - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng số liệu

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL mô tả số liệu của South America và Asia cùng với nhau vì đây là 2 khu vực sản xuất nhiều ca cao nhất

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả số liệu cũng như xu hướng tăng giảm ở các khu vực còn lại.

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Asia and South Africa took turns to dominate the list over the years.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
South America and Asia
Idea 1
Were the largest producers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • South America dropped moderately from 143,000 to 127,000 tonnes --> Reached a high of 389,000 tonnes in 1998
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Asia rose from 119,000 to 234,000 tonnes --> Reached a high of 436,000 tonnes
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Other regions
Idea 1
All far lagged behind the two aforementioned regions
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 56,000 tonnes in England, 46,000 tonnes in North and Central America, 40,000 tonnes in Oceania and 29,000 tonnes in Africa
Idea 2
Figures at the end of the period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Oceania increased steadily to 77,000 tonnes
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • North and Central America went back to its original number despite a slight fall in between
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Africa and England shared the same pattern

📝 Bài mẫu

The table illustrates the rise and fall of cacao production in six different regions around the world from 1992 to 1998.

Overall, what

stands out from the table
is that Asia and South Africa took turns to
dominate
the list over the years.

In 1992, South America and Asia were the largest producers with 143,000 tonnes and 119,000 tonnes of

cacao beans
being produced in turn. Four years later, whilst the figure for the former
dropped moderately
to
a trough of 127,000 tonnes
, that of the latter kept rising to 234,000 tonnes. In 1998, both regions
enjoyed upswings
, reaching a high of 389,000 tonnes and 436,000 respectively.

Regarding cacao production in other regions in 1992, they all far

lagged behind
the two aforementioned regions
with 56,000 tonnes in England, 46,000 tonnes in North and Central America, 40,000 tonnes in Oceania and 29,000 tonnes in Africa. The figure for Oceania
increased steadily
to 77,000 tonnes in 1998, whereas North and Central America went back to its original number despite a slight fall in between. Having peaked at 119,000 tonnes in 1996, cacao production in Africa
declined precipitously
two years later, finishing at 25,000 tonnes. The same picture can be observed in England as its figure fell to 49,000 tonnes in 1998.

(210 words)

📚 Vocabulary

List từ vựng được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 được trình bày dưới đây.

Cacao beans
/kəˈkeɪoʊ binz/
(noun). Hạt cacao
vocab
Stand out from the table
/stænd aʊt frʌm ðə ˈteɪbəl/
(verb). Nổi bật trong bảng
vocab
Take turn to do something
/teɪk tɜrn tu du ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Thay phiên nhau để làm một cái gì đó
vocab
Dominate
/ˈdɑməˌneɪt/
(verb). Thống trị
vocab
Drop moderately
/drɑp ˈmɑdərətli/
(verb). Giảm vừa phải
vocab
A trough of 127,000
/ə trɔf ʌv 127,000/
(noun). Mức thấp nhất ở 127,000
vocab
Enjoy upswings
/ɛnˈʤɔɪ ˈʌpˌswɪŋz/
(verb). Có những đợt tăng lên
vocab
Respectively
/rɪˈspɛktɪvli/
(adv). Tương ứng
Lag behind
/læg bɪˈhaɪnd/
(verb). Tụt lại phía sau
vocab
The two aforementioned regions
/ðə tu əˈfɔrˌmɛnʃənd ˈriʤənz/
(noun). Hai khu vực nói trên
Increase steadily
/ˈɪnˌkris ˈstɛdəli/
(verb). Tăng đều đặn
vocab
Decline precipitously
/dɪˈklaɪn ˌpriˈsɪpɪtəsli/
(verb). Giảm mạnh
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Giảm mạnh

=> Decline

01.

 

Tăng đều đặn

=> Increase

02.

 

Tụt lại phía sau

=>

03.
behind

 

Có những đợt tăng lên

=> Enjoy

04.

 

Mức thấp nhất ở 127,000

=> A

05.
of 127,000

 

Giảm vừa phải

=> Drop

06.
tely

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Nổi bật trong bảng

=> Stand ____ from the table

off

0% chọn

away

0% chọn

out

0% chọn

Thay phiên nhau để làm một cái gì đó

=> ____ turn to do something

Which is the synonym for 'To dominate'?

We use 'aforementioned' to refer to _____

Bài mẫu hay IELTS Writing Task 1 Sample ngày 10/10/2019IELTS Writing Task 2 Sample ngày 26/10/2019 cùng từ vựng đi kèm.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The table below shows the production of cacao beans in six regions between 1992 and 1998" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background