Renewable energy accounting the total energy from 1971 to 2007

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/07/2020 dạng Line graph: The picture below shows the use of renewable energy accounting the total energy from 1971 to 2006. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Renewable energy - IELTS Writing Task 1 Sample

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu.

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả số liệu khởi điểm của tất cả các quốc gia

  • Body 2: Sau đó ở đoạn này DOL mô tả xu hướng thay đổi của các từng quốc gia

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Five out of six countries showed an increased use of renewable energy
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Finland topped the list throughout the period despite a mild drop towards the end of the period.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Starting point (1971)
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Finland headed the list with almost 25%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Denmark with 15% and France with 6%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Germany, United States and United Kingdom were at the bottom varying from 5% to less than zero respectively
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Changes
Idea 1
Finland
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Followed an erratic trend with a low of roughly 16% between 1986 and 1991 --> Recovered to 23% in 2011
Idea 2
Denmark
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fluctuated widely in an upward trend to reach a high of 17%
Idea 3
The United States
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Started low close to zero --> Skyrocketed to 18% in 2011
Idea 4
France, Germany and the UK
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Saw a rise, constituting approximately 15%, 13% and a negligible 6%

📝 Bài mẫu

The line  graph

depicts
the rise and fall of
renewable energy use
in six
developed nations
spanning 40 years between 1971 and 2011.

Overall, what stands out from the graph is that

five out of six countries
showed an increased use of renewable energy over the time. Finland topped the list throughout the period despite
a mild drop
towards the end of the period.

In 1971, Finland

headed the list
of renewable energy use among six countries with almost 25%. Next came Denmark with 15% and France with 6% of total energy consumption. Germany, the United States and the United Kingdom were at the bottom, varying from 5% to less than zero respectively.

With respect to the figure for Finland, it evidently

followed an erratic trend
with a low of
roughly
16% between 1986 and 1991 before recovering to 23% in 2011. Being even more erratic, the proportion of renewable energy use in Denmark
fluctuated widely in an upward trend
to reach a high of 17%. At the same time, despite starting low close to zero, the
consumption
of renewable power in the United States skyrocketed to 18% in 2011. Meanwhile, this source of energy also saw a rise in its share in France, Germany and the United Kingdom, constituting approximately 15%, 13% and a negligible 6% at the end of the period.

(223 words)

📚 Vocabulary

Depict
/dɪˈpɪkt/
(verb). Thể hiện, trình bày
Renewable energy use
/riˈnuəbəl ˈɛnərʤi juz/
(noun). Việc sử dụng năng lượng tái sử dụng được
vocab
Developed nations
/dɪˈvɛləpt ˈneɪʃənz/
(noun). Những quốc gia đã phát triển
vocab
Span 40 years between 1971 and 2011
/spæn 40 jɪrz bɪˈtwin 1971 ænd 2011/
(verb). Kéo dài 40 năm từ 1971 tới 2011
Stand out from something
/stænd aʊt frʌm ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Nổi bật giữa những điều gì đó
vocab
Five out of six countries
/faɪv aʊt ʌv sɪks ˈkʌntriz/
(noun). 5 trên 6 quốc gia
See a mild drop
/si ə maɪld drɑp/
(verb). Giảm nhẹ
vocab
Head the list
/hɛd ðə lɪst/
(verb). Đứng đầu danh sách
vocab
With respect to something
/wɪð rɪˈspɛkt tu ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Về khía cạnh gì đó
Follow an erratic trend
/ˈfɑloʊ ən ɪˈrætɪk trɛnd/
(verb). Theo một xu hướng lộn xộn
Roughly
/ˈrʌfli/
(adv). Khoảng, xấp xỉ
vocab
Fluctuate widely in an upward trend
/ˈflʌkʧəˌweɪtɪd ˈwaɪdli ɪn ən ˈʌpwərd trɛnd/
(verb). Dao động mạnh mẽ theo xu hướng tăng lên
vocab
See a rise in something
/si ə raɪz ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tăng ở mặt nào đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/5

What does the phrase 'with respect to something' mean?

concerning something

0% chọn

to worry about something

0% chọn

as opposed to something

0% chọn

Which is the synonym for 'roughly'?

Which of these countries is a developed country?

Which is the synonym for 'depict'?

What does 'to stand out from something' mean?

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Kéo dài 40 năm từ 1971 tới 2011

=>

01.
40 years between 1971 and 2011

 

5 trên 6 quốc gia

=> Five

02.
six countries

 

Giảm nhẹ

=> See a

03.
drop

 

Đứng đầu danh sách

=>

04.
the list

 

Theo một xu hướng lộn xộn

=> Follow an

05.
trend

 

Dao động mạnh mẽ theo xu hướng tăng lên

=>

06.
widely in an
07.
trend

 

Tăng ở mặt nào đó

=> See a

08.
in something

Đề thi chọn lọc tháng 07/2020.

 •  

Để xem thêm những bài mẫu Writing Task 1 hay, bấm vào trang Writing IELTS Samples trên DOL nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The picture below shows the use of renewable energy accounting the total energy from 1971 to 2006." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background