Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/12/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/12/2023 dạng Line Graph: The graph below shows the percentages of tourists who used different types of transport to travel within a particular nation between 1989 and 2009. Each tourist may have used more than one type of transport.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/12/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả phần trăm số lượng khách du lịch sử dụng các loại phương tiện khác nhau năm 1989.

  • Body 2: DOL mô tả xu hướng đến năm 2009

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Cars: the most popular (except in 2009: the railway)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
All of the vehicles: upward trend, except the airway.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Data in 1989
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cars: ~ half of the tourists (the most prevalent) >>> followed by airway and rail lines (40% and 35%).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Coaches (10%) x2 ferries.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Car: surged to over 60% in 1999, after dropped to over 50% (2009).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Railways: a notable ascending trend (60%) -> the most commonplace (2009).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Airplane: fell to 20% in 2009.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Coach and ferry: recorded growths: the former (25%) >< the latter (just 10%).

📝 Bài mẫu

The given line graph illustrates how travelers commuted in a country over a 20-year period, starting from 1989. Five modes of transportation including car, rail, airplane, coach and ferry were surveyed with percent as the unit of measurement.

Overall, among all the methods of transportation, cars were the most popular during almost the entire surveyed period except the year 2009 when railway

took the leading position
. What is also notable from the chart is that all of the vehicles
witnessed an upward trend
with the exception of airway.

At the start of the period, nearly half of tourists traveled around the country by car, establishing it as the most prevalent vehicle. This was followed by airway and rail lines, with their

respective
figures standing at 40% and 35%. Meanwhile, there were around 10% of tourists choosing coaches, double the figure for ferries.

Thereafter, the percentage of those traveling by car

surged to
over 60% in 1999, after which it
dropped considerably
to just over 50% over the next 10 years. Railways
registered a notable ascending trend
, with its figure rising sharply to nearly 60% and
surpassing
cars to become the most commonplace means of transport at the end of the period. Opposite changes can be seen in the proportion of those traveling by airplane, which
fell remarkably
to just 20% in 2009. Finally, coach and ferry all
recorded growths
in their popularity, but the figure for the former
grew significantly
to roughly 25% while the latter
experienced a more modest rise
to just 10% at the end of the given time span.

(263 words)

📚 Vocabulary

take the leading position
/teɪk ðə ˈliːdɪŋ pəˈzɪʃᵊn/
(verb). chiếm vị trí dẫn đầu
vocab
witness an upward trend
/ˈwɪtnəs ən ˈʌpwəd trɛnd/
(verb). chứng kiến một xu hướng đi lên
vocab
respective
/rɪˈspɛktɪv/
(adj). tương ứng
vocab
surge to
/sɜːʤ tuː/
(verb). tăng vọt
vocab
drop considerably
/drɒp kənˈsɪdərəbᵊli/
(verb). giảm đáng kể
vocab
register a notable ascending trend
/ˈrɛʤɪstə ə ˈnəʊtəbᵊl əˈsɛndɪŋ trɛnd/
(verb). có một xu hướng tăng trưởng đáng chú ý
vocab
surpass
/sɜːˈpɑːs/
(verb). vượt qua
vocab
fall remarkably
/fɔːl rɪˈmɑːkəbli/
(verb). giảm đáng kể
vocab
record growth
/rɪˈkɔːd ɡrəʊθ/
(verb). ghi nhận mức tăng trưởng
vocab
grow significantly
/ɡrəʊ sɪɡˈnɪfɪkᵊntli/
(verb). tăng đáng kể
vocab
experience a more modest rise
/ɪkˈspɪəriəns ə mɔː ˈmɒdɪst raɪz/
(verb). có mức tăng trưởng khiêm tốn hơn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Trong thị trường cạnh tranh, công ty chúng tôi chiếm vị trí dẫn đầu nhờ các sản phẩm sáng tạo và chiến lược tiếp thị hiệu quả.

--> In the competitive market, our company

due to innovative products and effective marketing strategies.

 

2 Trong năm qua, ngành công nghệ chứng kiến một xu hướng đi lên về doanh số và nhu cầu tiêu dùng.

--> Over the past year, the tech industry

in sales and consumer demand.

 

3 Các thành viên trong nhóm được giao nhiệm vụ cụ thể dựa trên chuyên môn tương ứng của họ, đảm bảo rằng mỗi cá nhân đều đóng góp hiệu quả vào sự thành công của dự án.

--> The team members were assigned specific tasks based on their

expertise, ensuring that each individual contributed effectively to the project's success.

 

4 Sau khi ra mắt sản phẩm, doanh số bán hàng tăng vọt lên mức chưa từng có, vượt quá sự mong đợi của chúng tôi.

--> After the product launch, sales

unprecedented levels, exceeding our expectations.

 

5 Sau thời kỳ suy thoái kinh tế, lợi nhuận giảm đáng kể, buộc phải đánh giá lại chiến lược.

--> Following the economic downturn, profits

, prompting a strategic reassessment.

💡 Gợi ý

surged to

respective

dropped considerably

witnessed an upward trend

took the leading position

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

có một xu hướng tăng trưởng đáng chú ý

02.

vượt qua

03.

giảm đáng kể

04.

ghi nhận mức tăng trưởng

05.

tăng đáng kể

06.

có mức tăng trưởng khiêm tốn hơn

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The graph below shows the percentages of tourists who used different types of transport to travel within a particular nation between 1989 and 2009. Each tourist may have used more than one type of transport, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Sử dụng mệnh đề danh từ (Noun clause)

Cấu trúc: that/where/what/whether/if,... + SV

Ví dụ: The given line graph illustrates how travelers commuted in a country over a 20-year period.

2. Sử dụng cấu trúc bị động của thì quá khứ đơn

Cấu trúc: S + was/were + V2/ed

Ví dụ: Five modes of transportation including car, rail, airplane, coach and ferry were surveyed with percent as the unit of measurement.

3. Sử dụng cấu trúc mệnh đề quan hệ rút gọn

Cấu trúc: S + V, which V -> S + V, V-ing

Ví dụ: nearly half of tourists traveled around the country by car, establishing it as the most prevalent vehicle.

4. Sử dụng đa dạng các transition tools

- Dùng công cụ preferencing "this".

Ví dụ: Nearly half of tourists traveled around the country by car, establishing it as the most prevalent vehicle. This was followed by airway and rail lines

- Meanwhile: trong khi đó -> dùng để mô tả 2 số liệu ở cùng một thời điểm.

- Thereafter: sau đó -> dùng khi bạn đưa ra số liệu ở những năm tiếp theo.

- Opposite changes can be seen in + N: những thay đổi ngược lại có thể được thấy ở -> dùng khi muốn đưa ra những xu hướng trái ngược với những xu hướng bạn đã đề cập trước đó.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background