Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 16/12/2023

Chủ đề Lifestyle là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích sự vượt trội về mặt tài chính nhưng không ổn định ở thời hiện đại.

 • Body 2: DOL phân tích sự vượt trội về tiện nghi ở thời hiện đại.

 • Body 3: DOL phân tích quan điểm con người ở thời hiện đại thua kém ở quá khứ về mặt tinh thần.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Nowadays > past
Idea 1
In terms of financial status
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reason: education has become prevalent >>> employment prospects >>> higher incomes.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Contrast: such growth is not permanent >>> reason: financial downturns >>> Example: the IT industry >>> reason: market volatility.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Nowadays > past
Idea 1
People nowadays enjoy greater comforts
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reason: the development of facilities
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Contrast: comes at the expense of nature + human wellness.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: thriving tourism >< destroy natural landscapes (specify: Viet Nam, green forests have been cleared) >>> climate change + taking a toll on humans.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
From my perspective: Past > nowadays
Idea 1
Regarding the mental sphere
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reason: [modern people dedicate their life to work >>> burnout] >< people in the past have greater work-life balance
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Expand: The hectic life + the proliferation of social media >>> place pressure on individuals.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Explain: in the past, people cared about how to sustain a living >< people in the 21st century have to work excessively/

📝 Bài mẫu

Some people hold the belief that people in present-day society experience enhanced living standards in comparison with those in earlier times. In this essay, however, I will challenge this school of thought.

Granted, modern people are superior to those in the past in terms of financial status. What used to be scarce such as education has become increasingly prevalent, which leads to

a myriad of employment prospects
and thereby higher incomes as opposed to those living in the past mostly sticking to manual jobs. Nonetheless, such growth in the job market is not permanent given recent financial downturns, particularly
the economic recession
of 2008. For instance, the IT industry, which used to provide numerous career prospects for people with handsome salaries, now faces
a mass layoff due to market volatility
, posing a threat to the stability of many people’s lives.

Another argument in favor of modern life is that people nowadays enjoy greater comforts with

the development of numerous amenities
and facilities for commercial and recreational purposes. The expansion of such facilities, nevertheless,
comes at the expense of nature and ultimately human wellness
. This can be illustrated by how thriving tourism alters and more worryingly, destroys natural landscapes. In Vietnam, green forests and vast areas along the coast have been cleared so as to build luxury resorts and retreats catering to tourists. These activities are the main culprits in the crisis of climate change,
taking a toll on
humans themselves

From my perspective, in the modern era, ones would be

inferior to
those living in previous times regarding
the mental sphere
. This is because modern people are inclined to
dedicate their lives to work
, which
deprives them of quality time with their loved ones
including families and friends, and other essential values in life such as their peace of mind. This devotion is widely regarded as the primary factor of the majority of burnout cases in modern society while people in the past tend to have greater work-life balance. The hectic life coupled with
the proliferation of social media
tends to
place significant pressure on individuals
and
render modern life more complicated
. Indeed, in the past, people mostly cared about how to sustain a living or how to protect their families. Meanwhile, people in the 21st century have to
work excessively
yet still fall victim to
negative peer pressure or low self-esteem
as they are exposed to an “amazing” life that other people try to depict on social media.

In conclusion, I disagree with the notion that today’s people have a better quality of life compared to those living in previous decades as people of different times have distinctive challenges that might not be shared by others.

(450 words)

📚 Vocabulary

a myriad of employment prospects
/ə ˈmɪriəd ɒv ɪmˈplɔɪmənt ˈprɒspɛkts/
(noun). vô số triển vọng việc làm
vocab
the economic recession
/ði ˌiːkəˈnɒmɪk rɪˈsɛʃᵊn/
(noun). suy thoái kinh tế
vocab
a mass layoff due to market volatility
/ə mæs ˈleɪˈɒf djuː tuː ˈmɑːkɪt ˌvɒləˈtɪləti/
(noun). sa thải hàng loạt do biến động thị trường
vocab
the development of numerous amenities
/ðə dɪˈvɛləpmənt ɒv ˈnjuːmərəs əˈmiːnətiz/
(noun). sự phát triển của nhiều tiện ích
vocab
comes at the expense of nature and ultimately human wellness
/kʌmz æt ði ɪkˈspɛns ɒv ˈneɪʧər ænd ˈʌltɪmɪtli ˈhjuːmən ˈwɛlnəs/
(verb). phải trả giá bằng sự tổn hại của thiên nhiên và cuối cùng là sức khỏe con người
vocab
taking a toll on
/ˈteɪkɪŋ ə təʊl ɒn/
(verb). ảnh hưởng xấu lên
vocab
inferior to
/ɪnˈfɪəriə tuː/
(adj). kém hơn
vocab
the mental sphere
/ðə ˈmɛntᵊl sfɪə/
(noun). lĩnh vực tinh thần
vocab
dedicate their lives to work
/ˈdɛdɪkeɪt ðeə lɪvz tuː wɜːk/
(verb). cống hiến cuộc đời mình cho công việc
vocab
deprives them of quality time with their loved ones
/dɪˈpraɪvz ðɛm ɒv ˈkwɒləti taɪm wɪð ðeə lʌvd wʌnz/
(verb). tước đi thời gian chất lượng bên những người thân yêu của họ
vocab
the proliferation of social media
/ðə prəʊˌlɪfəˈreɪʃᵊn ɒv ˈsəʊʃᵊl ˈmiːdiə/
(noun). sự phổ biến của phương tiện truyền thông xã hội
vocab
place significant pressure on individuals
/pleɪs sɪɡˈnɪfɪkᵊnt ˈprɛʃər ɒn ˌɪndɪˈvɪʤuəlz/
(verb). gây áp lực đáng kể lên các cá nhân
vocab
render modern life more complicated
/ˈrɛndə ˈmɒdᵊn laɪf mɔː ˈkɒmplɪkeɪtɪd/
(verb). khiến cho cuộc sống hiện đại trở nên phức tạp hơn
vocab
work excessively
/wɜːk ɪkˈsɛsɪvli/
(verb). làm việc quá sức
vocab
negative peer pressure or low self-esteem
/ˈnɛɡətɪv pɪə ˈprɛʃər ɔː ləʊ sɛlf-ɪˈstiːm/
(noun). áp lực tiêu cực từ bạn bè hoặc lòng tự trọng thấp
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Lĩnh vực công nghệ đang phát triển đã mở ra vô số triển vọng việc làm cho các chuyên gia lành nghề.

-> The growing technology sector has opened up

for skilled professionals.

 

2 Nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong thời kỳ suy thoái kinh tế năm 2008, dẫn đến tình trạng thất nghiệp tràn lan.

-> Many businesses faced significant challenges during the

of 2008, leading to widespread unemployment.

 

3 Công ty đã phải thực hiện sa thải hàng loạt do biến động của thị trường, khiến nhiều nhân viên mất việc làm.

-> The company had to implement

, leaving many employees without jobs.

 

4 Thành phố đã đầu tư vào sự phát triển nhiều tiện ích, bao gồm công viên, nhà hát và các cơ sở giải trí.

-> The city invested in

, including parks, theaters, and recreational facilities.

 

5 Quá trình đô thị hóa nhanh chóng phải trả giá bằng sự tổn hại của thiên nhiên và cuối cùng là sức khỏe con người khi không gian xanh bị thu hẹp.

-> Rapid urbanization often

as green spaces diminish.

 

6 Sự căng thẳng liên tục của công việc đòi hỏi khắt khe đã ảnh hưởng xấu lên sức khỏe tinh thần và thể chất của cô.

-> The constant stress of the demanding job was

her mental and physical health.

 

7 Một số người cho rằng các phương thức liên lạc truyền thống kém hiệu quả hơn so với các công cụ truyền thông kỹ thuật số hiện đại.

-> Some argue that traditional methods of communication are

the efficiency of modern digital communication tools.

 

8 Thực hành chánh niệm góp phần tạo nên sự cân bằng lành mạnh trong lĩnh vực tinh thần, thúc đẩy sức khỏe tổng thể.

-> Mindfulness practices contribute to a healthy balance in

, promoting overall well-being.

💡 Gợi ý

a mass layoff due to market volatility

inferior to

a myriad of employment prospects

comes at the expense of nature and ultimately human wellness

economic recession

the mental sphere

taking a toll on

the development of numerous amenities

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

cống hiến cuộc đời mình cho công việc

02.

tước đi thời gian chất lượng bên những người thân yêu của họ

03.

sự phổ biến của phương tiện truyền thông xã hội

04.

gây áp lực đáng kể lên các cá nhân

05.

khiến cho cuộc sống hiện đại trở nên phức tạp hơn

06.

làm việc quá sức

07.

áp lực tiêu cực từ bạn bè hoặc lòng tự trọng thấp

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "People living in the 21st century have a better quality of life than people who lived in previous centuries. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background