The number of people working different jobs in one country in 2015 & 2025

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/12/2023 dạng Table: The table below shows the number of people working different jobs in one country in 2015 and 2025, and its projected changes.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/12/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả số lượng người làm việc trong các ngành khác nhau năm 2015.

  • Body 2: DOL mô tả xu hướng được dự đoán đến năm 2025.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
All jobs: an upward trend, except cleaners.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Professors: maintain the highest.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Data in 2015
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Professors: 2.785 million, surpassing retail trade by 1 million.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Education: the third-highest (1.475 million)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The remaining jobs: varied slightly (1.1 -> 1.32 million)
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Trend by 2025
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Professors: increase to 2.87 million (3% rise) - the most popular job.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The hospitality: the most significant growth, at 8%, to 1.33 million.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Office management, education, and retail trade: similar growth patterns >< less pronounced (5%, 4%, and 3.5%, respectively).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cleaners: decline by 1%, at 1.221 million.

📝 Bài mẫu

The table

illustrates
the workforce distribution
across six
occupational categories
in 2015 and provides projections by 2025.

Overall, all jobs are expected to

witness an upward trend
with the exception of cleaners whose figure will
experience a downward shift
. Among the six jobs, professors are
slated to
maintain the highest employment figures in both years.

Initially, the number of individuals employed as professors stood at 2.785 million,

surpassing
the workforce in retail trade by
a margin
of 1 million. Education claimed the third-highest employment rate, with 1.475 million individuals engaged in this sector. The figures for the remaining jobs varied slightly, ranging from around 1.1 to 1.32 million people.

By 2025, the number of professors is calculated to

increase marginally
to about 2.87 million, representing a 3% rise and still remaining as the most popular job. It is
anticipated
that the hospitality sector will
experience the most significant growth
, at 8%, culminating in approximately 1.33 million workers by the end of the period. Forecasts also suggest
similar growth patterns
for office management, education, and retail trade, albeit
less pronounced
, with estimated increases of 5%, 4%, and 3.5%, respectively. Conversely, the number of cleaners is predicted to
decline
by 1%, reaching an estimated 1.221 million by 2025.

(207 words)

📚 Vocabulary

illustrate
/ˈɪləstreɪt/
(verb). minh họa
vocab
the workforce distribution
/ðə ˈwɜːkˌfɔːs ˌdɪstrɪˈbjuːʃᵊn/
(noun). sự phân bố lực lượng lao động
vocab
occupational categories
/ˌɒkjəˈpeɪʃᵊnᵊl ˈkætəɡᵊriz/
(noun). các phân loại nghề nghiệp
vocab
witness an upward trend
/ˈwɪtnəs ən ˈʌpwəd trɛnd/
(verb). chứng kiến một xu hướng đi lên
vocab
experience a downward shift
/ɪkˈspɪəriəns ə ˈdaʊnwəd ʃɪft/
(verb). trải qua một sự thay đổi đi xuống
vocab
slate to
/ˈsleɪt tuː/
(verb). dự kiến
vocab
surpass
/sɜːˈpɑːs/
(verb). vượt qua
vocab
a margin
/ə ˈmɑːʤɪn/
(noun). một khoảng chênh lệch
vocab
increase marginally
/ˈɪnkriːs ˈmɑːʤɪnᵊli/
(verb). tăng nhẹ
vocab
anticipate
/ænˈtɪsɪpeɪt/
(verb). dự đoán
vocab
experience the most significant growth
/ɪkˈspɪəriəns ðə məʊst sɪɡˈnɪfɪkᵊnt ɡrəʊθ/
(verb). có mức tăng trưởng đáng kể nhất
vocab
similar growth pattern
/ˈsɪmɪlə ɡrəʊθ ˈpætᵊn/
(noun). mô hình tăng trưởng tương tự
vocab
less pronounced
/lɛs prəˈnaʊnst/
(adj). ít rõ ràng hơn
vocab
decline
/dɪˈklaɪn/
(verb). giảm
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Biểu đồ minh họa sự phân bổ lực lượng lao động trên các loại nghề nghiệp khác nhau.

--> The chart

the workforce distribution across various occupational categories.

 

2 Sự phân bổ lực lượng lao động trong công ty phản ánh sự kết hợp đa dạng của nhân viên ở các phòng ban và cấp độ khác nhau.

-->

in the company reflects a diverse mix of employees across various departments and levels.

 

3 Bộ phận nhân sự phân loại nhân viên thành nhiều phân loại nghề nghiệp khác nhau dựa trên vai trò, kỹ năng và trách nhiệm của họ.

--> The human resources department classified employees into various

based on their roles, skills, and responsibilities.

 

4 Trong thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến một xu hướng đi lên trong các ngành nghề công nghệ.

--> Over the past decade, we have

in technological occupations.

 

5 Lĩnh vực sản xuất đã trải qua sự thay đổi đi xuống về số lượng việc làm vào năm ngoái.

--> The manufacturing sector

in employment numbers last year.

 

6 Dự án mới dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng tới, chờ phê duyệt cuối cùng.

--> The new project is

begin next month, pending final approval.

 

7 Hiệu suất bán hàng đang vượt qua sự mong đợi của chúng tôi trong quý này.

--> The sales performance is

our expectations for this quarter.

💡 Gợi ý

occupational categories

illustrates

slated to

surpassing

The workforce distribution

experienced a downward shift

witnessed an upward trend

Giải đề thi IELTS Writing task 2 ngày 14/12/2023 và từ vựng kèm theo!

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

một khoảng chênh lệch

02.

tăng nhẹ

03.

dự đoán

04.

có mức tăng trưởng đáng kể nhất

05.

mô hình tăng trưởng tương tự

06.

ít rõ ràng hơn

07.

giảm

Tổng hợp đề hay tháng 12.2023 có bài mẫu tham khảo.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The table below shows the number of people working different jobs in one country in 2015 and 2025, and its projected changes, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Sử dụng cấu trúc mệnh đề quan hệ với whose

Cách dùng "whose": Whose là một đại từ thay thế cho tính từ sở hữu khi từ đứng trước nó là chủ ngữ chỉ người; sau "whose" thường là một danh từ.

Cấu trúc: ...N + whose + N + V

Ví dụ: All jobs are expected to witness an upward trend with the exception of cleaners whose figure will experience a downward shift.

2. Sử dụng cấu trúc bị động thì hiện tại đơn

Cấu trúc: S+ Vtobe (am/is/are) + V3/ed

Ví dụ: The number of professors is calculated to increase marginally to about 2.87 million.

3. Sử dụng đa dạng các từ vựng mô tả số liệu được dự đoán ở tương lai

- slated to: dự kiến

- calculated: được tính toán

- anticipated: được dự đoán

- Forecast: các dự báo

- predicted: được dự đoán

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background