Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/12/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/12/2023 dạng Bar Chart: The chart below gives information about the average annual pay of doctors and other workers in seven different countries in 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/12/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả số liệu về tiền lương trung bình của "doctors" ở c ác quốc gia năm 2004.

  • Body 2: DOL mô tả số liệu về tiền lương trung bình của "other workers" ở các quốc gia năm 2004.

Insert Paragraph Title Here...
Overall:
Topic Sentence

Idea 1
The annual earnings of doctors > other workers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The United States: the highest (for both doctors and other occupations).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
For doctors
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The United States: 145 thousand US dollars (the highest);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • This was followed by Germany, Switzerland, and Canada (around 105 to 115 thousand dollars;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The remaining countries: < 100 thousand dollars; the Czech Republic at the bottom position.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Regarding other occupations
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The United States and Switzerland: the highest (> 40 thousand dollars);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Canada, Finland, France, and Germany: similar earnings (at 30 thousand dollars; Finland: the least drastic difference between doctors and other workers;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The Czech Republic: the lowest pay (20 thousand dollars).

📝 Bài mẫu

The provided chart

presents data
regarding the average yearly salary of doctors and that of other
professions
in seven nations during the year 2004.

Overall, it is clear that doctors had higher

annual earnings
than other workers across all the countries
surveyed
. Of the seven countries, the United States showed the highest
remuneration for
both doctors and other
occupations
.

For doctors in the United States, the typical annual earning was 145 thousand US dollars, the highest figure presented in the chart. This was followed by Germany, Switzerland and Canada, where doctors’ average pay ranged from around 105 to 115 thousand dollars per year. Doctors’ yearly salaries in the remaining countries all stood below 100 thousand dollars, with the Czech Republic at

the bottom position
.

Regarding annual

pay
in other occupations, the United States and Switzerland
ranked
the highest, as annual salaries in these places
exceeded
40 thousand dollars, still not nearly as high as the aforementioned doctors’ pay. Canada, Finland, France and Germany showed remarkably similar yearly earnings in jobs other than doctors, at exactly 30 thousand dollars on average. Among them, Finland stood out as the country with
the least drastic difference
between doctors’ salaries and those of other workers. Finally, the Czech Republic continued to have the lowest pay for its labor, barely reaching 20 thousand dollars per year.

(221 words)

📚 Vocabulary

present data
/ˈprɛzᵊnts ˈdeɪtə/
(verb). trình bày số liệu
vocab
profession
/prəˈfɛʃᵊnz/
(noun). nghề nghiệp
vocab
annual earning
/ˈænjuəl ˈɜːnɪŋz/
(noun). thu nhập hàng năm
vocab
survey
/sɜːˈveɪd/
(verb). được khảo sát
vocab
remuneration for
/rɪˌmjuːnəˈreɪʃᵊn fɔː/
(noun). thù lao cho
vocab
occupation
/ˌɒkjəˈpeɪʃᵊnz/
(noun). nghề nghiệp
vocab
the bottom position
/ðə ˈbɒtᵊm pəˈzɪʃᵊn/
(noun). vị trí dưới cùng
vocab
pay
/peɪ/
(noun). lương
vocab
rank
/ræŋkt/
(verb). xếp hạng
vocab
exceed
/ɪkˈsiːdɪd/
(verb). vượt quá
vocab
the least drastic difference
/ðə liːst ˈdræstɪk ˈdɪfᵊrᵊns/
(noun). sự khác biệt ít rõ ràng nhất
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Trong hội nghị, nhà nghiên cứu sẽ trình bày dữ liệu về các xu hướng mới nhất trong bảo tồn môi trường.

-> During the conference, the researcher will

on the latest trends in environmental conservation.

 

2 Sau nhiều năm rèn luyện và giáo dục, cuối cùng cô cũng bước vào nghề luật với tư cách là một luật sư thành đạt.

->After years of training and education, she finally entered the legal

as a successful attorney.

 

3 Nhân viên háo hức chờ đợi thông báo về thu nhập hàng năm của họ, chờ đợi khoản tiền thưởng cuối năm.

-> Employees eagerly await the announcement of their

, anticipating a year-end bonus.

 

4 Để thu thập ý kiến công chúng, chính phủ quyết định khảo sát người dân về mức độ hài lòng của họ với các dịch vụ công.

-> To gather public opinions, the government decided to

citizens on their satisfaction with public services.

 

5 Các cuộc đàm phán đang được tiến hành để xác định mức thù lao cho các trách nhiệm bổ sung được giao cho người quản lý dự án.

-> Negotiations are underway to determine

the additional responsibilities assigned to the project manager.

💡 Gợi ý

the remuneration for

survey

annual earnings

present data

profession

 

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

nghề nghiệp

02.

vị trí dưới cùng

03.

lương

04.

xếp hạng

05.

vượt quá

06.

sự khác biệt ít rõ ràng nhất

📑 Feedback from teacher

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below gives information about the average annual pay of doctors and other workers in seven different countries in 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Cách viết tránh lặp từ bằng cách dùng "that" để thay thế.

Ví dụ: The provided chart presents data regarding the average yearly salary of doctors and that of other professions in seven nations during the year 2004.

Giải thích:

Câu gốc: The provided chart presents data regarding the average yearly salary of doctors and the average yearly salary of other professions in seven nations during the year 2004

-> Câu này bị trùng cụm "the average yearly salary"

-> Mình dùng "that" để thay thế để tránh lặp từ nhé.

2. Sử dụng dda dạng các cấu trúc câu so sánh

- So sánh hơn với tính từ ngắn: SV + adj/adv-er (noun) than Noun

Ví dụ: Doctors had higher annual earnings than other workers.

- So sánh nhất:

-> SV + the highest + Noun

Ví dụ: the United States showed the highest remuneration for both doctors and other occupations.

-> SV, the highest N

Ví dụ: The typical annual earning was 145 thousand US dollars, the highest figure presented in the chart.

- So sánh nhất kết hợp so sánh bằng

So sánh nhất: S rank the highest

So sánh bằng: SV as adj as + N

-> Vì mình đang cùng nói về một subject "the US" -> mình có thể lược bỏ bớt một Subject phía sau

-> SV1 the highest, V2 as adj as + N

Ví dụ: The United States and Switzerland ranked the highest, as annual salaries in these places exceeded 40 thousand dollars, still not nearly as high as the aforementioned doctors’ pay.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background