Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/04/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/04/2024 dạng Bar chart: The bar chart shows the average number of hours students in five different universities studied.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/04/2024 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

Thân bài:

 • Body 1: DOL mô tả số giờ mà học sinh ở các trường Đại học dành cho việc học vào các ngày trong tuần.

 • Body 2: DOL mô tả số giờ mà các sinh ở các trường Đại học dành cho việc học vào các ngày cuối tuần.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Weekdays
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • University C: the highest;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The differences among the universities: relatively minor.
Idea 2
Weekends
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The disparities: more pronounced;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • University A: allocate the most time to academic pursuits.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Regarding weekday study time
Idea 1
University C: lead (10.6 hours);
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
University B & E: closely follow (~ 10 hours);
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The remaining universities: slightly lower (9.6 to 9.8 hours).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
During weekends
Idea 1
University A (~ 9 hours) >> the highest figure;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Meanwhile, University B (8.6 hours) >> exceeding University C & E by 1 hour and 2,4 hours;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Finally, University D the lowest (5.6 hours).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The provided charts compare five universities regarding the average time their students

dedicate to
studying during weekdays and weekends.

Overall, from Monday to Friday, while University C shows the highest number of study hours, the differences in study time among the universities remain

relatively minor
. On weekends, however, the
disparities
become more
pronounced
, with students at University A
allocating
the most time to
academic pursuits
.

Regarding weekday study time, students at University C lead with an average of 10.6 hours per day. University B and University E closely follow with similar averages of around 10 hours per day. The remaining universities have slightly lower averages, ranging from 9.6 to 9.8 hours per day.

During weekends, students in university A spend

approximately
9 hours studying and reviewing lessons, which is also the highest figure among all the schools. Meanwhile, the average study time in University B is 8.6 hours a day,
exceeding
the figures for University C and E by 1 hour and 2,4 hours respectively. Finally, University D
records
the lowest average study time, at just 5.6 hours.

(178 words)

📚 Vocabulary

dedicate to
/ˈdɛdɪˌkeɪt tuː/
(verb). dành thời gian cho
vocab
relatively minor
/ˈrɛlətɪvli ˈmaɪnər/
(adj). tương đối nhỏ
vocab
disparity
/dɪˈspærəti/
(noun). sự chênh lệch
vocab
pronounced
/prəˈnaʊnst/
(adj). rõ ràng
vocab
allocate
/ˈæləˌkeɪt/
(verb). phân bổ
vocab
academic pursuit
/ˌækəˈdɛmɪk pərˈsut̬/
(verb). việc học hành
vocab
approximately
/əˈprɑksəmətli/
(adv). khoảng
vocab
exceed
/ɪkˈsɛd/
(verb). vượt
vocab
record
/ˈrɛkɚd/
(verb). ghi nhận
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

1 dành những ngày cuối tuần của mình để làm tình nguyện viên tại nơi trú ẩn địa phương.

-> She

her weekends to volunteering at the local shelter.

 

2 Vấn đề tương đối nhỏ và dễ dàng giải quyết.

-> The issue was

and easily resolved.

 

3 sự chênh lệch về thu nhập giữa người giàu và người nghèo.

-> There is a

in income between the rich and the poor.

 

4 Tác động của chính sách mới tới nền kinh tế ngày càng rõ rệt, kéo theo những thay đổi đáng kể trên thị trường.

-> The impact of the new policy on the economy was

, leading to significant changes in the market.

 

5 Chính phủ có kế hoạch phân bổ thêm kinh phí cho giáo dục vào năm tới.

-> The government plans to

more funds to education next year.

💡 Gợi ý

disparity

dedicates

pronounced

allocate

relatively minor

Phân tích Writing Task 2 ngày 18/04/2024 và từ vựng quan trọng!

Exercise 2: Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

khoảng

01.

việc học hành

02.

khoảng

03.

vượt

04.

ghi nhận

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The bar chart shows the average number of hours students in five different universities studied.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Cấu trúc tương phản

- While SV, SV

Ví dụ: While University C shows the highest number of study hours, the differences in study time among the universities remain relatively minor.

-> Giải thích sự tương phản: mặc dù University C cao nhất, nhưng khoảng chênh lệch giữa nó với các trường Đại học khác tương đối nhỏ.

- SV. However, SV

Ví dụ: From Monday to Friday, [...], the differences in study time among the universities remain relatively minor. On weekends, however, the disparities become more pronounced,..

-> Giải thích sự tương phản: Monday to Friday có sự chênh lệch về giờ học giữa các trường Đại học tương đối nhỏ; tuy nhiên, vào cuối tuần (weekend), sự chênh lệch rõ rệt hơn.

2. Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn

- S + V + the + Adj-est + Noun

Ví dụ: University C shows the highest number of study hours

3. Sử dụng cấu trúc mệnh đề quan hệ

- SV, which V

Ví dụ: Students in University A spend approximately 9 hours studying and reviewing lessons, which is also the highest figure among all the schools.

- SV1, which V2 -> SV1 + V2-ing (Cấu trúc mệnh đề quan hệ rút gọn)

Ví dụ: The remaining universities have slightly lower averages, ranging from 9.6 to 9.8 hours per day.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background