Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/04/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/04/2024 dạng Bar chart: The chart below gives information about the journeys to school by children aged 11 to 16 in the UK in a year. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/04/2024 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

Thân bài:

 • Body 1: DOL mô tả phần trăm học sinh chọn các hình thức đi lại trong khoảng cách dưới 1 dặm và từ 1-2 dặm.

 • Body 2: DOL mô tả phần trăm học sinh chọn các hình thức đi lại trong khoảng cách từ 2-5 dặm và trên 5 dặm.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
2 miles or shorter: the majority of children chose to walk or cycle;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Longer distances: buses were the most common options.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Data of under 1 mile and 1-2 mile range
Idea 1
Under 1 mile
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Walking: 90%;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> surpass bicycles by 40%;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cars and buses: less favored (< 10%).
Idea 2
1-2-mile range
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cycling:most popular (~75%);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Walking: 60% = 3x cars and 6x buses.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Journeys within the 2-to-5-mile range and over 5 miles
Idea 1
The 2-to-5-mile range
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Buses took the lead (50%);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> closely followed by bicycles (47%);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cars and walking: third and fourth place (31% and 25%).
Idea 2
Over 5 miles
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Buses: remained the preferred choice (70%);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> followed by cars (21%);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >< walking and cycling: be not chosen.

📝 Bài mẫu

The bar chart

illustrates
how children aged 11 to 16 in the UK
commuted
to school in a year.

Overall, the majority of children chose to walk or cycle for journeys that were 2 miles or shorter while buses were the most common options for those who traveled longer distances.

Regarding commutes under 1 mile, walking

accounted for
90% of such journeys,
surpassing
the figure for bicycles by 40%. Cars and buses were less favored for this distance, each accounting for less than 10% of total journeys. In the 1-2-mile range, cycling
emerged as the most popular choice
,
making up
approximately
75% of total journeys. 60% of journeys in this category belonged to those who walked, triple the figure for cars and six times as high as that for buses.

Concerning journeys within the 2-to-5-mile range, buses took the lead with 50%, closely

followed
by bicycles at about 47%. Coming in third and fourth place were cars and walking, at approximately 31% and 25%
respectively
. Moving onto commutes over 5 miles, buses remained the
preferred choice
, with around 70%, followed by cars at 21%, while walking and cycling were not chosen for this distance.

(194 words)

📚 Vocabulary

illustrate
/ˈɪləstreɪt/
(verb). minh họa
vocab
commute
/kəˈmjuːt/
(verb). đi lại (đi làm/đi học)
vocab
account for
/əˈkaʊnt fɔːr/
(verb). chiếm
vocab
surpass
/səˈpɑːrs/
(verb). vượt qua
vocab
emerge as the most popular choice
/ɪˈmɜːrdʒ æz ðə ˈmoʊst ˈpɑːpjələr tʃɔɪs/
(verb). nổi lên như là sự lựa chọn phổ biến nhất
vocab
make up
/ˈmeɪk ʌp/
(verb). chiếm
vocab
approximately
/əˈprɑːksɪmətli/
(adv). khoảng
vocab
follow
/ˈfɒləʊ/
(verb). theo sau
vocab
respectively
/rɪˈspɛktɪvli/
(adv). lần lượt, tương ứng
vocab
preferred choice
/prɪˈfɜːrd tʃɔɪs/
(noun). lựa chọn ưa thích
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

1 Biểu đồ minh họa mối quan hệ giữa thu nhập và hạnh phúc.

-> The graph

the relationship between income and happiness.

 

2 Tôi đi làm bằng tàu hỏa hàng ngày.

-> I

to work by train every day.

 

3 Các khu vực đô thị chiếm 70% mức tiêu thụ năng lượng của thế giới.

-> Urban areas

70% of the world's energy consumption.

 

4 Thành tích của vận động viên năm nay vượt qua mọi kỷ lục trước đó trong môn thể thao này.

-> The athlete's performance this year

all previous records in the sport.

 

5 Điện thoại thông minh mới đã nổi lên như một sự lựa chọn phổ biến nhất của người tiêu dùng.

-> The new smartphone has

among consumers.

💡 Gợi ý

surpasses

commute

illustrates

emerged as the most popular choice

account for

Phân tích đề IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 13/04/2024 và từ vựng cần nhớ!

Exercise 2: Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

 

01.

chiếm

02.

khoảng

03.

theo sau

04.

lần lượt/tương ứng

05.

lựa chọn ưa thích

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below gives information about the journeys to school by children aged 11 to 16 in the UK in a year. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Sử dụng cấu trúc tương phản với "while"

- Cấu trúc: SV while SV

- Ví dụ: The majority of children chose to walk or cycle for journeys that were 2 miles or shorter while buses were the most common options for those who traveled longer distances.

-> Chức năng: 2 mệnh đề SV 2 bên "while" mang nét nghĩa tương phản/khác nhau.

-> Trong câu này, học sinh chọn đi bộ hoặc xe đạp cho đoạn đường 2 dặm hoặc ngắn hơn # chọn xe buýt cho đoạn đường dài hơn.

2. Mệnh đề quan hệ rút gọn

- Cấu trúc: SV1, which V2 => SV1, V2-ing

- Ví dụ: Walking accounted for 90% of such journeys, surpassing the figure for bicycles by 40%

3. Cách dùng "by" + data

- Cách dùng: data ở đây là một khoảng chênh lệch giữa 2 số liệu.

- Ví dụ: Walking accounted for 90% of such journeys, surpassing the figure for bicycles by 40%.

-> Giải thích: Walking (90%) - bicycles (50%) = 40%

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background