Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 18/04/2024

Chủ đề Health là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL đồng ý với quan điểm ô nhiễm môi trường và các vấn đề nhà ở gây tác động xấu đến sức khỏe.

 • Body 2: Tuy nhiên, DOL cho rằng chính phủ nên ưu tiên quản lý an toàn thực phầm và thúc đẩy lối sống lành mạnh.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Environmental pollution and housing problems lead to health issues.
Idea 1
Environmental pollution
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Air pollution affects respiratory health >> Example: Ho Chi Minh and Hanoi >> increase in respiratory illnesses;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Similarly, communities living near water sources polluted >> at risk for health problems.
Idea 2
Housing issues
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Providing environments conducive to disease >> exacerbate health challenges;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • High property prices and economic instability >> live in unhygienic spaces >> impact their health.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Safe food sources and promoting healthy lifestyle changes should be priority
Idea 1
Food sources
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Unhealthy or unsafe food >> weaken the immune system.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Example 1: Fast food >> chronic conditions;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Example 2: Food treated with harmful chemicals >> cancer.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: prioritize food safety + educating the public about the dangers of poor dietary habits.
Idea 2
Sedentary lifestyles and high-stress levels
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: Modern lifestyles: prioritize work and study;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: chronic stress + insufficient physical activity;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: weaken the immune system.

📝 Bài mẫu

It is believed by some that the government should prioritize reducing environmental pollution and

addressing housing issues
to
combat illness
and disease. While I recognize the validity of these concerns, I believe that focusing on
safe and nutritious food sources
, as well as
promoting healthy lifestyle changes
, should also be a priority for authorities.

Environmental pollution and housing problems can indeed lead to a variety of health issues. Regarding the former, living in an environment

contaminated
by air pollution can have detrimental effects on
respiratory health
. This is evident in major cities like Ho Chi Minh and Hanoi in Vietnam, where high levels of air pollution have contributed to a significant increase in respiratory illnesses in recent years. Similarly, communities living near water sources polluted by industrial waste are also at risk for numerous health problems. Housing issues, such as overcrowding and
substandard living conditions
,
exacerbate health challenges
by providing environments conducive to the spread of disease. High property prices and
economic instability
often force individuals with lower incomes to live in
cramped, unhygienic spaces
, negatively impacting their health.

From my perspective, in addition to the aforementioned factors, what people consume on a daily basis also has dramatic effects on health. In fact, consuming unhealthy or unsafe food can directly

weaken the immune system
. Many people rely heavily on fast food, leading to an increased
prevalence of chronic conditions
such as
diabetes and cardiovascular disease
. Others may consume food treated with harmful chemicals, increasing their risk of developing cancer. Therefore, the government should prioritize regulating food safety and educating the public about the dangers of
poor dietary habits
. Additionally, sedentary lifestyles and high-stress levels contribute to
health deterioration
. Modern lifestyles often prioritize work and study over exercise and leisure, leading to
chronic stress
and
insufficient physical activity
, both of which can rapidly weaken the immune system.

In conclusion, while I acknowledge that environmental pollution and housing issues are closely linked to health problems, I believe that addressing poor dietary habits and unhealthy lifestyles should also be on the government’s agenda. These internal factors have a direct impact on individual well-being and make people more vulnerable to external health threats.

(361 words)

📚 Vocabulary

address housing issues
/əˈdrɛs ˈhaʊzɪŋ ˈɪʃuz/
(verb). giải quyết vấn đề nhà ở
vocab
combat illness
/ˈkɒmbæt ˈɪlnəs/
(verb). chống lại bệnh tật
vocab
safe and nutritious food source
/seɪf ænd njuːˈtrɪʃəs fuːd ˈsɔːs/
(noun). nguồn thực phẩm an toàn và bổ dưỡng
vocab
promote healthy lifestyle changes
/prəˈməʊt ˈhɛlθi ˈlaɪfˌstaɪl ˈʧeɪndʒɪz/
(verb). thúc đẩy thay đổi lối sống lành mạnh
vocab
contaminate
/kənˈtæmɪneɪt/
(verb). bị ô nhiễm
vocab
respiratory health
/ˈrɛspərətɔːri hɛlθ/
(noun). sức khỏe hô hấp
vocab
substandard living condition
/sʌbˈstændəd ˈlɪvɪŋ kənˈdɪʃən/
(noun). điều kiện sống kém chất lượng
vocab
exacerbate health challenges
/ɪɡˈzæsəbeɪt hɛlθ ˈʧælɪndʒɪz/
(verb). làm trầm trọng thêm những thách thức về sức khỏe
vocab
economic instability
/ˌiːkəˈnɒmɪk ˌɪnstəˈbɪləti/
(noun). bất ổn kinh tế
vocab
cramped, unhygienic space
/kræmpt, ʌnhaɪˈʤiːnɪk ˈspeɪs/
(noun). không gian chật chội, mất vệ sinh
vocab
weaken the immune system
/ˈwiːkən ðə ɪˈmjuːn ˈsɪstəm/
(verb). làm suy yếu hệ thống miễn dịch
vocab
prevalence of chronic conditions
/ˈprɛvələns ʌv ˈkrɒnɪk kənˈdɪʃənz/
(noun). sự phổ biến của các bệnh mãn tính
vocab
diabetes and cardiovascular disease
/ˌdaɪəˈbiːtiːz ænd ˌkɑːrdioʊˈvæskjʊlər dɪˈziːz/
(noun). bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch
vocab
poor dietary habit
/pʊər ˈdaɪəˌtɛri ˈhæbɪt/
(noun). thói quen ăn uống kém
vocab
health deterioration
/hɛlθ dɪˌtɪəriəˈreɪʃən/
(noun). sự suy giảm sức khỏe
vocab
chronic stress
/ˈkrɒnɪk strɛs/
(noun). căng thẳng mãn tính
vocab
insufficient physical activity
/ˌɪnsəˈfɪʃənt ˈfɪzɪkəl ækˈtɪvəti/
(noun). hoạt động thể chất không đủ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

1 Chính phủ đã đưa ra sáng kiến mới nhằm giải quyết vấn đề nhà ở cho các gia đình có thu nhập thấp.

-> The government has launched a new initiative to

for low-income families.

 

2 Tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống cân bằng có thể giúp chống lại bệnh tật và tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

-> Regular exercise and a balanced diet can help

and strengthen your immune system.

 

3 Chợ nông sản là nơi tuyệt vời để tìm kiếm nguồn thực phẩm an toàn và bổ dưỡng.

-> Farmers markets are a great place to find

.

 

4 Các trường học nên thúc đẩy thay đổi lối sống lành mạnh bằng cách cung cấp các bữa ăn bổ dưỡng và khuyến khích hoạt động thể chất.

-> Schools should

by offering nutritious meals and encouraging physical activity.

 

5 Con sông bị ô nhiễm chất thải công nghiệp, khiến việc bơi lội không an toàn.

-> The river was

with industrial waste, making it unsafe for swimming.

 

6 Hút thuốc có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe hô hấp của bạn và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về phổi.

-> Smoking can severely damage your

and increase the risk of lung diseases.

 

7 Nhiều người dân trong khu vực sống trong điều kiện sống kém chất lượng, thiếu nước sạch và vệ sinh phù hợp.

-> Many people in the area live in

, lacking access to clean water and proper sanitation.

 

8 Chất lượng không khí kém có thể làm trầm trọng thêm những thách thức về sức khỏe đối với những người mắc bệnh hô hấp.

-> Poor air quality can

for people with respiratory conditions.

 

9 Sự bất ổn kinh tế của đất nước đã dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao.

-> The country's

has led to high levels of unemployment.

💡 Gợi ý

contaminated

safe and nutritious food sources

exacerbate health challenges

combat illness

substandard living conditions

promote healthy lifestyle changes

economic instability

respiratory health

address housing issues

Exercise 2: Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

 

01.

không gian chật chội, mất vệ sinh

02.

làm suy yếu hệ thống miễn dịch

03.

sự phổ biến của các bệnh mãn tính

04.

bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch

05.

thói quen ăn uống kém

06.

sự suy giảm sức khỏe

07.

căng thẳng mãn tính

08.

hoạt động thể chất không đủ

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Some people say in order to prevent illness and disease, government should focus on reducing environmental pollution and housing problems. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree or Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Health nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background