Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/04/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/04/2024 dạng Line graph: The line graph shows the number of kilometers traveled per car in five countries between 1990 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/04/2024 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

Thân bài:

 • Body 1: DOL mô tả số km mà mỗi ô tô đã đi được ở 5 quốc gia vào năm 1990.

 • Body 2: DOL mô tả xu hướng đến năm 2010 của số km mà mỗi ô tô đã đi được ở 5 quốc gia.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
The US and Britain: upward trends >< the remaining countries: the reverse pattern;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The US: the top performer.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
In 1990 - Data
Idea 1
The US: ~ 1700 km >> surpass Germany by 100 km;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Followed by Britain and France: 1300 km and 1000 km;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Japan: at the bottom (700 km).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Trend
Idea 1
The US and Britain
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fluctuations >< increased to 1800 km & 1400 km (in 2010);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Maintain the forefront.
Idea 2
Conversely, Germany and France
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Remained relatively stable (initial 15 years);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >>> Slight declines to ~ 1350 km and 900 km.
Idea 3
Japan
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fluctuated with a downward trend;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reaching a low of ~ 350 km in 2002;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Concluding at 400 km.

📝 Bài mẫu

The line graph

illustrates
how many kilometers people in five countries traveled by car over the
course
of 2 decades, starting from 1990.

Overall, the distances traveled per car in the US and Britain

witnessed upward trends
while the
reverse pattern
could be observed in the remaining countries. Throughout the entire period, the US maintained its position as the top performer.

At the start of the period, the average distance per car in the US stood at around 1700 kilometers (km), slightly

surpassing
the figure for Germany by 100 km. This was followed by Britain and France, with respective figures being 1300 km and 1000 km. At the bottom of the list was Japan, as people in this country traveled 700 km by car on average.

Afterwards, despite occasional

fluctuations
, the average distances
recorded
in the US and Britain
moderately increased
to 1800 km and just over 1400 km, respectively, by the end of the period, maintaining their positions at the forefront.
Conversely
, the figures for Germany and France
remained relatively stable
in the initial 15 years before
experiencing slight declines
to around 1350 km and 900 km, respectively. Meanwhile, Japan's average distance fluctuated with a
downward trend
, reaching a low of approximately 350 km in 2002 and concluding the period at 400 km.

(214 words)

📚 Vocabulary

illustrate
/ˈɪləstreɪt/
(verb). minh họa
vocab
course
/kɔːrs/
(noun). giai đoạn
vocab
witness upward trends
/ˈwɪtnɪs ˈʌpwərd trɛndz/
(verb). chứng kiến xu hướng tăng
vocab
reverse pattern
/rɪˈvɜːrs ˈpætərn/
(noun). mô hình ngược lại
vocab
surpass
/səˈpɑːrs/
(verb). vượt qua
vocab
fluctuation
/flʌktʃʊˈeɪʃən/
(noun). biến động
vocab
record
/rɪˈkɔːrd/
(verb). ghi nhận
vocab
moderately increase
/ˈmɒdərətli ɪnˈkriːs/
(verb). tăng vừa phải
vocab
conversely
/ˈkɒnvɜːrsli/
(adv). ngược lại
vocab
remain relatively stable
/rɪˈmeɪn ˈrɛlətɪvli ˈsteɪbl/
(verb). vẫn tương đối ổn định
vocab
experience slight declines
/ɪkˈspɪərɪəns slaɪt dɪˈklaɪnz/
(verb). có sự giảm nhẹ
vocab
downward trend
/ˈdaʊnwərd trɛnd/
(noun). xu hướng giảm
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

1 Đồ họa thông tin minh họa những phát hiện chính của nghiên cứu.

-> The infographic

the key findings of the study.

 

2 Trong giai đoạn thực hiện dự án, chúng tôi đã gặp phải một số thách thức.

-> Over the

of the project, we encountered several challenges.

 

3 Cổ phiếu của công ty chứng kiến xu hướng tăng trong quý trước.

-> The company's stocks

last quarter.

 

4 Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một mô hình ngược lại trong dữ liệu, cho thấy giả thuyết ban đầu của họ là không chính xác.

-> The team discovered a

in the data, indicating that their initial hypothesis was incorrect.

 

5 Doanh số bán sản phẩm mới đã vượt qua sự mong đợi của chúng tôi.

-> The new product sales

our expectations.

 

6 Thị trường chứng khoán tuần này có nhiều biến động đáng kể.

-> The stock market experienced significant

this week.

💡 Gợi ý

surpassed

reverse pattern

illustrates

course

fluctuations

witnessed upward trends

Chi tiết đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 20/04/2024 và từ vựng hữu ích!

Exercise 2: Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

 

01.

ghi nhận

02.

tăng vừa phải

03.

ngược lại

04.

vẫn tương đối ổn định

05.

có sự giảm nhẹ

06.

xu hướng giảm

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The line graph shows the number of kilometers traveled per car in five countries between 1990 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line grap, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background