Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/04/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/04/2024 dạng Bar chart: The two bar charts show the proportion of 14 - 16 year-old students studying a modern foreign language in an English-speaking country, and the top three popular foreign languages. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/04/2024 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

Thân bài:

 • Body 1: DOL mô tả phần trăm học sinh học ngôn ngữ nước ngoài năm 1984 và xu hướng năm 2007.

 • Body 2: DOL mô tả phần trăm 3 loại ngôn ngữ phổ biến nhất được học sinh theo học năm 1984 và 2007.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
The general trends: a decline;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
A notable shift in language preferences: Spanish more common >< French and German fell.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
In 1984: A marked gender disparity in language study.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 50% of girls, 30% of boys;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The popularity dropped over time for both genders;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figures dropped to 40% and 25% respectively in 2007.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
With regard to the most prevalent languages learned
Idea 1
French
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Dominated in both years >>> a remarkable decrease from 50% in 1984 to 25% in 2007.
Idea 2
German
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A minor decline from 20% to 15% >>> remaining the second in 2007.
Idea 3
Conversely, Spanish
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • An increase: 10% of students in 2007 = 2x figure in 1984.

📝 Bài mẫu

The bar charts compare the percentages of 14-16 year-old students learning a modern foreign language in an English-speaking country across two different years, 1984 and 2007, and also highlight the popularity of the top three languages studied.

Overall, the general trends

indicate a decline
in the proportion of students studying foreign languages. There has also been
a notable shift
in language preferences, with Spanish becoming more common while French and German fell in popularity.

In 1984, there was

a marked gender disparity
in language study, with
approximately
50% of girls learning a modern foreign language compared to only about 30% of boys engaging in this pursuit. The popularity of this activity appeared to have dropped over time for both genders, as the figures for male and female students
dropped moderately
to 40% and 25% respectively in 2007.

With regard to the most prevalent languages learned, French

dominated
as the language of choice among students in both years, with
a remarkable decrease
from 50% in 1984 to 25% in 2007. In the same period, German
experienced a minor decline
from 20% to 15%, remaining the second most popular language in 2007.
Conversely
, Spanish
registered an increase
in popularity, as it was studied by 10% of students in 2007, doubling its initial figure in 1984.

(215 words)

📚 Vocabulary

indicate a decline
/ˈɪndɪkeɪt ə dɪˈklaɪn/
(verb). cho thấy sự suy giảm
vocab
a notable shift
/ə ˈnəʊtəbl ʃɪft/
(noun). một sự thay đổi đáng chú ý
vocab
a marked gender disparity
/ə mɑːkt ˈʤɛndə dɪˈspærɪti/
(noun). sự chênh lệch giới tính rõ rệt
vocab
approximately
/əˈprɒksɪmətli/
(adv). khoảng
vocab
drop moderately
/drɒp ˈmɒdərətli/
(verb). giảm vừa phải
vocab
dominate
/ˈdɒmɪneɪt/
(verb). thống trị
vocab
a remarkable decrease
/ə rɪˈmɑːkəbl dɪˈkriːs/
(noun). giảm đáng kể
vocab
experience a minor decline
/ɪkˈspɪərɪəns ə ˈmaɪnər dɪˈklaɪn/
(verb). trải qua một sự suy giảm nhỏ
vocab
Conversely
/ˈkɒnvɜːsli/
(adv). Ngược lại
vocab
register an increase
/ˈrɛʤɪstəd ən ˈɪnkriːs/
(verb). có một sự tăng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

1 Số liệu bán hàng mới nhất cho thấy sự suy giảm trong chi tiêu của người tiêu dùng.

-> The latest sales figures

in consumer spending.

 

2 Đã có một sự thay đổi đáng chú ý trong dư luận về vấn đề này.

-> There has been

in public opinion regarding this issue.

 

3 Nghiên cứu cho thấy sự chênh lệch giới tính rõ rệt ở các vị trí lãnh đạo.

-> The study revealed

in leadership positions.

 

4 Dự án sẽ mất khoảng sáu tháng để hoàn thành.

-> The project will take

six months to complete.

 

5 Doanh số bán hàng giảm vừa phải trong thời gian trái vụ.

-> Sales

during the off-season.

💡 Gợi ý

a marked gender disparity

indicate a decline

approximately

dropped moderately

a notable shift

Chi tiết giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 06/04/2024 và từ vựng liên quan!

Exercise 2: Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

 

01.

thống trị

02.

giảm đáng kể

03.

trải qua một sự suy giảm nhỏ

04.

Ngược lại

05.

có một sự tăng

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The two bar charts show the proportion of 14 - 16 year-old students studying a modern foreign language in an English-speaking country, and the top three popular foreign languages. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Mình cùng xem lại một vài điểm ngữ pháp hay trong bài nha!

1. Sử dụng đa dạng các câu so sánh

Ví dụ:

- There was a marked gender disparity in language study, with approximately 50% of girls learning a modern foreign language compared to only about 30% of boys engaging in this pursuit. (compare to: so với)

- French dominated as the language of choice among students in both years (dominate: thống trị)

- Conversely, Spanish registered an increase in popularity, as it was studied by 10% of students in 2007, doubling its initial figure in 1984.

-> Phân tích: từ nối Conversely (ngược lại) để so sánh xu hướng trái ngược với câu trước; tiếp theo, double (gấp đôi) để so sánh số liệu năm 1984 và 2007.

2. Sử dụng cách diễn đạt "respectively" để liệt kê theo thứ tự tương ứng: trong trường hợp này là tỉ lệ học ngoại ngữ của nam và nữ.

Ví dụ: ...as the figures for male and female students dropped moderately to 40% and 25% respectively in 2007.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background