Number of train passengers and percentage of trains running on time

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22/05/2021 dạng Line graph: The first graph shows the number of train passengers from 2000 to 2009; the second compares the percentage of trains running on time and target in the period. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22/05/2021 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL phân tích biểu đồ đường thứ nhất

  • Body 2: Tiếp đến, DOL phân tích biểu đồ đường thứ hai

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Despite following an erratic trend over the years, the figure for train passengers saw an overall increase
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The percentage of train running punctually achieved and exceeded the target from 2002 to 2004 and again from 2008 to 2009
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The first graph
Idea 1
2000-2003
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Started off at around 36 million --> Saw a short-term increase of 5 million in 2002 --> Experienced a pullback to its original value in 2003
Idea 2
2004-2009
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fluctuated in an upward trajectory with a peak of 47 million in 2007 --> Declined and finished at around 42 million at the end of the period
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The second graph
Idea 1
2000-2004
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Only 92% of trains ran on time back in 2000 --> Matched the expected standard line in 2002 --> Exceeded it at 96% in 2004
Idea 2
2005-2009
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Dramatically fell short of target to a trough of 92% in 2006 --> Recovered and reached the highest percentage of 97%

📝 Bài mẫu

The upper line graph details how many

passengers
commuted
by train whilst the lower one compares the proportion of
trains operating on time
with a
fixed target
of 95%. The statistics were recorded in an unspecified location over a 9-year period starting from 2000 to 2009.

The initial impression from the graph is that despite

following an erratic trend
over the years, the figure for train passengers
saw an overall increase
. In addition, acknowledging the presence of a
baseline
at 95%, the percentage of train running punctually achieved and
exceeded the target
from 2002 to 2004 and again from 2008 to 2009.

With respect to the first graph, starting off at around 36 million in 2000, the number of passengers

experienced a short-term increase
of 5 million in 2002 prior to a pullback to its original value in 2003. This figure was then
fluctuating in an upward trajectory
with
a peak of 47 million
in 2007 before declining and finishing at around 42 million at the end of the time frame.

A glance at the second graph shows that only 92% of trains ran on time back in 2000, and the situation was improved in 2002 onwards when the figure for actual on-time trains matched the expected 95% standard line and even exceeded it at 96% in 2004. However, this did not last long as this proportion

dramatically fell short of target
to
a trough of 92%
in 2006 before
gathering pace
to recover and reach the highest point of 97% in 2008 and 2009.

(258 words)

📚 Vocabulary

Passenger
/ˈpæsɪnʤə/
(noun). Hành khách
vocab
Commute
/kəˈmjuːt/
(verb). Đi lại thường xuyên (đi học, đi làm)
vocab
Trains operating on time
/treɪnz ˈɒpəreɪtɪŋ ɒn taɪm/
(noun). Xe lửa chạy đúng lịch trình
vocab
Fixed target
/fɪkst ˈtɑːgɪt/
(noun). Mục tiêu cố định
vocab
Follow an erratic trend
/ˈfɒləʊ ən ɪˈrætɪk trɛnd/
(verb). Có xu hướng thất thường
vocab
See an overall increase
/siː ən ˈəʊvərɔːl ˈɪnkriːs/
(verb). Tăng tổng thể
vocab
Baseline
/ˈbeɪslaɪn/
(noun). Đường tiêu chuẩn
vocab
Exceed the target
/ɪkˈsiːd ðə ˈtɑːgɪt/
(verb). Vượt mục tiêu
vocab
Experience a short-term increase
/ɪksˈpɪərɪəns ə ʃɔːt-tɜːm ˈɪnkriːs/
(verb). Tăng trong thời gian ngắn
vocab
Prior to something
/ˈpraɪə tuː ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Trước việc gì đó
Fluctuate in an upward trajectory
/ˈflʌktjʊeɪt ɪn ən ˈʌpwəd ˈtræʤɪktəri/
(verb). Dao động theo hướng tăng lên
vocab
A peak of 47 million
/ə piːk ɒv 47 ˈmɪljən/
(noun). Mốc cao nhất ở 47 triệu
vocab
To be on time
/tuː biː ɒn taɪm/
(adj). Đúng giờ
vocab
Dramatically fall short of target
/drəˈmætɪk(ə)li fɔːl ʃɔːt ɒv ˈtɑːgɪt/
(verb). Không đạt được mục tiêu
vocab
A trough of 92%
/ə trɒf ɒv 92%/
(noun). Mức thấp nhất ở 92%
vocab
Gather pace
/ˈgæðə peɪs/
(verb). Bắt đầu, tăng tốc
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Hành khách

=>

01.

 

Đi lại thường xuyên (đi học, đi làm)

=>

02.

 

Xe lửa chạy đúng lịch trình

=> Trains

03.
on time

 

Mục tiêu cố định

=>

04.
target

 

Đường tiêu chuẩn

=>

05.

 

Vượt mục tiêu

=>

06.
the target

 

Trước việc gì đó

=>

07.
to something

 

Đúng giờ

=> To be

08.

 

Không đạt được mục tiêu

=> Dramatically

09.
of target

Đề thi thật Task 1 tháng 05/2021 chọn lọc.

Cập nhật ngay những bài Writing IELTS mẫu mới nhất tại trang Tổng hợp bài mẫu Writing Task 1 của Dol nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The first graph shows the number of train passengers from 2000 to 2009; the second compares the percentage of trains running on time and target in the period." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background