Percentage of men and women aged 60-64 who were employed in 1970 and 2000

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 29/05/2021: The graphs below show the percentage of men and women aged 60-64 who were employed in four countries in 1970 and 2000.

🚀 Đề bài

Percentage of employed men and women aged 60-64 - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả số liệu của hạng mục 'Men'

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả số liệu của hạng mục 'Women'

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Regardless of countries, there were fewer and fewer senior employees over the time with women witnessing a more drastic downturn
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Belgium recorded the most rapid decline
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Men
Idea 1
Starting points
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Belgium and Japan - 79% and 76%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • USA (86%) and Indonesia (84%)
Idea 2
30 years later
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The USA, Japan and Indonesia witnessed a decline ranging from 8%-13%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Belgium saw a substantial drop of 27%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Women
Idea 1
Starting points (wider discrepancy)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The USA headed the list with 78%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Next came Indonesia (65%), Belgium (63%)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Japan came last with only 56%
Idea 2
30 years later
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • USA, Japan and Indonesia fell drastically to around 45-50-%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Belgium registered the steepest drop to a negligible 8%

📝 Bài mẫu

The bar charts illustrate the percentage of

senior demographics
from 60-64 who were still members of the
labour force
,
classified by genders
, in 1970 and 2000.

Looking at the graph from a general perspective, it is readily apparent that regardless of countries, there were fewer and fewer senior employees over the time with women

witnessing a more drastic downturn
than men. Also, Belgium
recorded the most rapid decline
in the percentage of working old people regarding both genders.

In 1970, 79% and 76% of men aged 60-64 were employed in Belgium and Japan in turn, a bit lower than those of the USA (86%) and Indonesia (84%). 30 years later, these figures

declined by 8 to 13%
in three countries namely the USA, Japan and Indonesia whilst
a substantial drop of 27%
was seen in the
proportion of working males
in Belgium.

Meanwhile, there was

a wider discrepancy
among employed women aged 60-64 in four nations compared to men. In 1970, the USA
headed the list
with 78% working females. Next came Indonesia (65%), Belgium (63%), and last position was Japan with only 56%. In 2000, there were
remarkable falls
to around 45 to 50% in the figures for USA, Japan and Indonesia, approximately six times higher than that of Belgium, representing a
negligible
8%.

(215 words)

📚 Vocabulary

Senior demographics
/ˈsiːnjə ˌdɛməˈgræfɪks/
(noun). Những nhóm người lớn tuổi
vocab
Labour force
/ˈleɪbə fɔːs/
(noun). Lực lượng lao động
vocab
Classified by genders
/ˈklæsɪfaɪd baɪ ˈʤɛndəz/
(verb). Được phân loại theo giới tính
vocab
Witness a more drastic downturn
/ˈwɪtnɪs ə mɔː ˈdræstɪk ˈdaʊntɜːn/
(verb). Giảm mạnh hơn
vocab
Record the most rapid decline
/ˈrɛkɔːd ðə məʊst ˈræpɪd dɪˈklaɪn/
(verb). Ghi nhận một đợt giảm nhanh nhất
vocab
Decline by 8% to 13%
/kənˈsɪstəntli dɪˈklaɪn baɪ 8% tuː 13%/
(verb). Giảm từ 8% đến 13%
vocab
A substantial drop of 27%
/ə səbˈstænʃəl drɒp ɒv 27%/
(noun). Giảm đáng kể 27%
vocab
Proportion of working males
/prəˈpɔːʃən ɒv ˈwɜːkɪŋ meɪlz/
(noun). Tỷ lệ đàn ông lao động
vocab
A wider discrepancy
/ə ˈwaɪdə dɪsˈkrɛpənsi/
(noun). Sự khác biệt rõ rệt hơn
vocab
Head the list
/hɛd ðə lɪst/
(verb). Dẫn đàu danh sách
vocab
Remarkable falls
/rɪˈmɑːkəbl fɔːlz/
(noun). Những đợt giảm đáng kể
vocab
Negligible
/ˈnɛglɪʤəbl/
(adj). Nhỏ, không đáng kể
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Những nhóm người lớn tuổi chiếm một phần lớn dân số nước Pháp.

=>

make up a large proportion of France population.

 

2 Lực lượng lao động được dự đoán là sẽ tăng lên 2% vào năm sau.

=> The

is expected to grow by 2% next year.

 

3 Những đối tượng nghiên cứu được phân loại theo giới tính của họ.

=> The subjects

.

 

4 Tỷ lệ đàn ông lao động thì cao hơn tỷ lệ lao động ở phụ nữ khoảng 20%.

=> The

is 20% percent higher than that of females.

💡 Gợi ý

labour force

are classified by their genders

proportion of working males

Senior demographics

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Giảm mạnh hơn

=> Witness a more

01.

 

Ghi nhận một đợt giảm nhanh nhất

=>

02.
the most
03.
decline

 

Giảm đáng kể 27%

=> A

04.
drop of 27%

 

Dẫn đầu danh sách

=>

05.
the list

 

Những đợt giảm đáng kể

=>

06.
falls

 

Nhỏ, không đáng kể

=>

07.

Tổng hợp đề thi Viết Task 1 tháng 05/2021.

Để tham khảo thêm một số bài mẫu IELTS Writing Task 1 khác, hãy truy cập trang Writing IELTS Samples trên DOL.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The graphs below show the percentage of men and women aged 60-64 who were employed in four countries in 1970 and 2000." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background