Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 25/05/2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/05/2024 dạng Mixed charts: The graphs below show the percentage of math graduates and other graduates who got full-time job after graduating from a university in Australia, and also show the average salary of both these types of graduates, from 2004 to 2012. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 25/05/2024

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

Thân bài:

 • Body 1: DOL mô tả tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành toán và các chuyên ngành khác (line graph).

 • Body 2: DOL mô tả mức lương trung bình của họ (table).

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Employment rate: fluctuated + downward trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Math graduates > other graduates (in 2004 & 2012)
Idea 2
The salaries for both increased
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Math graduates > their counterparts (over the last 4 years)
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Regarding the employment rate
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Math graduates: increased (80% in 2004 >> peak of 85% in 2008 >> declining to ~ 78% in 2012);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Other graduates: the same pattern (peaking at ~ 87% in 2006 >> dropping to 65% in 2012).
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Concerning their average salaries
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Both groups started with the same ($41000);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Math degrees: sharp growth >> ending with $56000;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Other graduates: similar trend >< less pronounced ($51000 in 2012.)

📝 Bài mẫu

The graphs

illustrate
the proportion of math and other students who were employed in full-time positions after their graduation from a university in Australia, and also compare how much they earned on average from 2004 to 2012.

Overall, the percentage of math graduates and other graduates who were able to find employment

fluctuated with a downward trend
, with the former
exceeding
the latter both at the start and the end of the period. Also notable from the chart is that while the salaries for both types generally increased, math graduates earned more than their counterparts over the last 4 years of the period.

Regarding the employment rate, the figure for math graduates

increased slightly
from 80% in 2004 to a peak of 85% in 2008 before
declining moderately
to around 78% in 2012. Other graduates
mirrored the same pattern
,
peaking at
roughly
87% in 2006 but then
dropping to a low
of 65% at the end of the surveyed period.

Concerning their average salaries, both groups started with the same amount of $41000 in 2004. The wage of full-time workers with math degrees then

registered a sharp growth
, ending the period with $56000. Other graduates
followed a similar trend
, but less
pronounced
, earning $51000 in 2012.

(208 words)

📚 Vocabulary

illustrate
/ˈɪləˌstreɪt/
(verb). minh họa
vocab
fluctuate with a downward trend
/ˈflʌkʧuˌeɪt wɪð ə ˈdaʊnwərd trɛnd/
(verb). dao động với xu hướng giảm
vocab
exceed
/ɪkˈsid/
(verb). vượt quá
vocab
increase slightly
/ɪnˈkris ˈslaɪtli/
(verb). tăng nhẹ
vocab
decline moderately
/dɪˈklaɪn ˈmɒdərɪtli/
(verb). giảm vừa phải
vocab
mirror the same pattern
/ˈmɪrər ðə seɪm ˈpætərn/
(verb). có mô hình tương tự
vocab
peak at
/ˈpik æt/
(verb). đạt đỉnh
vocab
roughly
/ˈrʌfli/
(adv). khoảng
vocab
drop to a low
/ˈdrɑp tu ə loʊ/
(verb). giảm xuống mức thấp
vocab
register a sharp growth
/ˈrɛʤɪstər ə ʃɑrp ɡroʊθ/
(verb). ghi nhận mức tăng trưởng mạnh
vocab
follow a similar trend
/ˈfɑloʊ ə ˈsɪmɪlər trɛnd/
(verb). có một xu hướng tương tự
vocab
pronounced
/prəˈnaʊnst/
(adj). rõ rệt
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Task 1 nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp để hoàn thành câu sau.

1 Giáo viên dùng đồ thị để minh họa sự thay đổi nhiệt độ trong năm qua.

-> The teacher used a graph to

the changes in temperature over the past year.

 

2 Giá cổ phiếu biến động với xu hướng giảm trong sáu tháng qua.

-> The stock prices

over the past six months.

 

3 Số lượng người tham gia vượt quá sự mong đợi của chúng tôi.

-> The number of participants

our expectations.

 

4 Lợi nhuận của công ty tăng nhẹ trong quý 3.

-> The company's profits

in the third quarter.

 

5 Số liệu bán hàng giảm vừa phải sau kỳ nghỉ lễ.

-> Sales figures

after the holiday season.

 

6 Doanh số bán sản phẩm mới có mô hình tương tự như sản phẩm tiền nhiệm của nó.

-> The sales of the new product

as its predecessor.

💡 Gợi ý

fluctuated with a downward trend

exceeded

mirrored the same pattern

increased slightly

illustrate

declined moderately

Exercise 2: Tìm những từ / cụm từ tiếng Anh phù hợp với những từ / cụm từ sau.

 

01.

đạt đỉnh

02.

khoảng

03.

giảm xuống mức thấp

04.

ghi nhận mức tăng trưởng mạnh

05.

có một xu hướng tương tự

06.

rõ rệt

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi 😍 Sau sample “The graphs below show the percentage of math graduates and other graduates who got full-time job after graduating from a university in Australia, and also show the average salary of both these types of graduates, from 2004 to 2012. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Mixed chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

check Mình cùng nhau học lại những cấu trúc hay đươc dùng trong bài nhé!

1. Sử dụng đa dạng các câu phức

Ví dụ 1: The percentage of math graduates and other graduates who were able to find employment fluctuated with a downward trend, with the former exceeding the latter both at the start and the end of the period.

-> Phân tích cấu trúc câu phức: gồm mệnh đề chính + cụm giới từ bổ sung thông tin

- Mệnh đề chính: The percentage of math graduates and other graduates who were able to find employment fluctuated with a downward trend.

Trong đó:

Chủ ngữ: The percentage of math graduates and other graduates who were able to find employment.

Động từ: fluctuated.

Bổ ngữ: with a downward trend.

- Cụm giới từ bổ sung thông tin: with the former exceeding the latter both at the start and the end of the period.

Ví dụ 2: The figure for math graduates increased slightly from 80% in 2004 to a peak of 85% in 2008 before declining moderately to around 78% in 2012.

-> Cấu trúc: SV before + V-ing (diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác)

2. Các cấu trúc tương phản

- While SV, SV

Ví dụ: While the salaries for both types generally increased, math graduates earned more than their counterparts.

- SV, V-ing 1 but V-ing 2

Ví dụ: Other graduates mirrored the same pattern, peaking at roughly 87% in 2006 but then dropping to a low of 65% at the end of the surveyed period

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! 🥳

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background