Bar chart: Percentage of the total world population - IELTS Writing Task 1

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/08/2018 dạng Bar chart: The bar chart shows the percentage of the total world population in 4 countries in 1950 and 2003, and projections for 2050. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Bar chart: Percentage of the total world population - IELTS Writing Task 1

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ.

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo các năm, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Vì số liệu của India & China khác hẳn so với USA& Japan, ta sẽ chia chúng làm 2 và lần lượt phân tích ở từng đoạn thân bài. Ở đoạn này, DOL sẽ phân tích xu hướng của India & China

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả số liệu và xu hướng của từng các quốc gia còn lại

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overall
Idea 1
India is forecasted to overtake China in 2050 as having the most populous country
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The population of Japan is predicted to shrink even further in the future
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
China and India
Idea 1
1950
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Making up close to a quarter of the world’s population → China was the most populated country out of the 4
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • India came in second at 15 percent
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The USA and Japan, at around 7 and 4.5 percent respectively
Idea 2
2002
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • China’s share of the world’s population fell steadily, and is expected to fall below India’s - in 2002
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • India’s population grew to 15% of the world population.
Idea 3
2050
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • It is projected that China’s share of the world's total inhabitants would again fall to 15%, while India would usurp it at around 18 percent
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The US and Japan
Idea 1
The US
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The US population in 2002 was 5% of the world’s total → remain the same by 2050
Idea 2
Japan
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The population of Japan is expected to fall from 3 percent to 1 percent by mid-century.

📝 Bài mẫu

The bar chart gives information on the

share of the total world population
by four countries of India, China, USA and Japan, as well as the forecasts for 2050.
Most strikingly
, it can be seen that India is
forecasted to overtake China
in 2050 as having the most populous country. Furthermore, the population of Japan is predicted to
shrink even further
in the future.

Starting in the 1950s, China was by far

the most populated country
out of the 4, making up close to a quarter of the world’s population. Meanwhile, India came in second at 15 percent, followed by the USA and Japan, at around 7 and 4.5 percent respectively. However,
in the subsequent years
, China’s share of the world’s population fell steadily, and is expected to fall below India’s - in 2002, it fell to 20%, while India’s population grew to 15% of the world population. By 2050, it is projected that China’s fall of
the world total inhabitants
would again fall to 15%, while India would
usurp
it at around 18 percent. 

Meanwhile, the US’ population in 2002 was 5% of the world’s total, and this is expected to

remain the same
by 2050. Meanwhile, the population of Japan as a proportion of the total is expected to fall from 3 percent to 1 percent by mid century.

(220 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng cần thiết áp dụng trong bài mẫu IELTS Writing vừa rồi.

The share of the total world population
/ðə ʃɛr ʌv ðə ˈtoʊtəl wɜrld ˌpɑpjəˈleɪʃən/
(noun). Phần chia của tổng dân số thế giới
vocab
Most strikingly
/moʊst ˈstraɪkɪŋli/
(adv). Nổi bật nhất
To be forecasted to overtake China
/tu bi ˈfɔrˌkæstɪd tu ˈoʊvərˌteɪk ˈʧaɪnə/
(verb). Được dự báo sẽ vượt qua Trung Quốc
Shrink even further
/ʃrɪŋk ˈivɪn ˈfɜrðər/
(verb). Giảm còn nhiều hơn
vocab
The most populated country
/ðə moʊst ˈpɑpjəˌleɪtəd ˈkʌntri/
(noun). Đất nước đông dân nhất
vocab
In the subsequent years
/ɪn ðə ˈsʌbsəkwənt jɪrz/
(adv). Trong những năm tiếp theo
Make up a quarter of the world's population
/meɪk ʌp ə ˈkwɔrtər ʌv ðə wɜrldz ˌpɑpjəˈleɪʃən/
(verb). Chiếm/góp phần vào 1/4 dân số thế giới
vocab
Fall steadily
/fɔl ˈstɛdəli/
(verb). Giảm chậm rãi
vocab
To be expected to do something
/tu bi ɪkˈspɛktəd tu du ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Dự kiến ​​sẽ làm một cái gì đó
The world total inhabitants
/ðə wɜrld ˈtoʊtəl ɪnˈhæbətənts/
(noun). Tổng số cư dân thế giới
vocab
Usurp
/ˌjuˈsɜrp/
(verb). Chiếm lấy
vocab
Remain the same
/rɪˈmeɪn ðə seɪm/
(verb). Vẫn như cũ

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài viết mẫu Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

When the figure for A increases and exceeds that for B, we can say that it

that for B.

 

When the figure for A witnesses neither an increase nor decrease, we can say that it

 

If the figure for A decreases slowly and at a similar rate, we can say that it

 

When the figure for A decreases after it has already been minor or has just dropped substantially, we can say that it

💡 Gợi ý

falls steadily

remains the same

shrinks even further

usurps

Exercise 2:

1 Trung Quốc giữ phần chia lớn nhất trong tổng dân số thế giới.

=> China

of the total world population.

 

2 Số liệu của Nhật tăng mạnh mẽ vào năm 1999.

=> The figure for Japan

in 1999.

 

3 Ta có thể thấy Ấn Độ được dự đoán là sẽ vượt qua Trung Quốc vào năm 2050.

=> It can be seen that India

China in 2050.

 

4 Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới.

=> India ranks second in terms of

.

 

5 Sau khi tăng tới 40%, con số đã giảm từ từ vào những năm tiếp theo.

=> After surging to 40%, the figure experienced steady falls

.

 

6 Dân số Trung Quốc chiếm 1/4 dân số trên thế giới

=> China's population

.

 

7 Nhưng theo báo cáo tin tức, hơn một nửa số nhà máy than của nước này được dự kiến sẽ hết nhiên liệu trong một hoặc hai ngày tới.

=> But according to news reports, more than half of the country’s coal plants

in the next day or two.

 

8 Dân số thế giới được tính đã đạt 7.9 tỷ người

=> The

has been recently estimated to reach 7.9 billion.

💡 Gợi ý

strikingly increased

in the subsequent years

world total inhabitants

holds the greatest share

is forecasted to overtake

makes up a quarter of the world's population

are expected to run out of fuel

the most populated country

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The bar chart shows the percentage of the total world population in 4 countries in 1950 and 2003, and projections for 2050" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background