Traditional newspaper will still hold the most vital position among news readers. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 26/10/2019 chủ đề giải trí (entertainment): Traditional newspaper will still hold the most vital position among news readers. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi. Trong trường hợp này DOL không đồng tình và cho rằng báo giấy sẽ dần bị thay thế, từ đó trình bày thân bài như sau

 • Thân bài:

  • Body 1: Đưa ra lý do thứ nhất - dựa trên mặt giá thành

  • Body 2: Đưa ra lý do thứ hai - dựa trên mặt nội dung

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại ý chính đã được trình bày ở trên

Insert Statement here...
Newspapers are struggling to find traction in the modern world, and they will flounder and be replaced as time goes on.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reason 1
Idea 1
Newspaper subscriptions are more expensive than the free online news
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Digital news is both more affordable and more convenient to the masses → companies who refuse to make the transition to online platforms suffer dramatically from lower financial returns
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: many traditional news sources is going bankrupt and being replaced by online social media platforms such as Twitter or Facebook.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Reason 2
Idea 1
Digital news allows for more varied content to be offered than print media
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Digital news can incorporate video recordings, digital audio and high-quality images → To read the news in newspapers is to miss out on the range of what can be communicated by news apps nowadays
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: traditional newspapers such as the Guardian or the Washington Post have moved many of their operations online: to make their content more diverse → attract more readers.

📝 Bài mẫu

Despite the overall increase in

digital news
, many people believe that society will still get most of its information from newspapers. I personally contend that newspapers are struggling to
find traction
in the modern world due to their cost and
inflexibility
, and as time goes on, they will
flounder and be replaced
.

Firstly,

newspaper subscriptions
of all kinds are decreasing since they are more expensive than the free online news. There is little benefit to getting newspapers delivered to the front door today, as
with a touch of a smartphone
, information from all over the world can be readily available at one’s fingertips. Thus, digital news is both more
affordable
and more convenient to
the masses
, and companies who refuse to make the transition to online platforms suffer dramatically from lower financial returns. This is, for instance, why we see many traditional news sources going bankrupt and being replaced by online social media platforms such as Twitter or Facebook.

Secondly, digital news allows for more varied content to be offered than

print media
. More specifically, the former can
incorporate video recordings
, digital audio and high quality images, something that is simply not possible on newspapers. To read the news in newspapers is to miss out on the range of what can be communicated by news apps nowadays, which are able to
provide a much more illustrative depiction
of the real world. This is why traditional newspapers such as the Guardian or the Washington Post have moved many of their operations online: to
make their content more diverse
and thus to attract more readers.

Overall, I argue that the benefits of digital news, both in cost and variety, compared to newspapers are significant. Thus, I argue that in the future, internet news will

become the primary source of information
for most people in society.

(303 words)

📚 Vocabulary

Tham khảo những từ xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing ở trên qua bảng sau đây.

Digital news
/ˈdɪʤɪtl njuːz/
(noun). Tin điện tử
vocab
Find/gain traction
/faɪnd/geɪn ˈtrækʃən/
(verb). Tìm chỗ đứng
Inflexibility
/ɪnˌflɛksəˈbɪlɪti/
(noun). Sự thiếu linh hoạt
Flounder and be replaced
/ˈflaʊndər ænd biː rɪˈpleɪst/
(verb). Gặp khó khăn và bị thay thế
Newspaper subscription
/ˈnjuːzˌpeɪpə səbˈskrɪpʃən/
(noun). Gói đăng ký mua báo
vocab
Get newspaper delivered to the front door
/gɛt ˈnjuːzˌpeɪpə dɪˈlɪvəd tuː ðə frʌnt dɔː/
(verb). Báo được giao tới trước cửa
vocab
With a touch of a smartphone
/wɪð ə tʌʧ ɒv ə ˈsmɑːtfəʊn/
(adv). Chỉ với cái chạm nhẹ vào điện thoại
vocab
To be available at one's fingertips
/tuː biː əˈveɪləbl æt wʌnz ˈfɪŋgətɪps/
(adv). Có trên đầu ngón tay (có được dễ dàng)
vocab
Affordable
/əˈfɔːdəbl/
(adj). Có thể chi trả được
vocab
The masses
/ðə ˈmæsɪz/
(noun). Quần chúng nhân dân
vocab
Suffer from lower financial returns
/ˈsʌfə frɒm ˈləʊə faɪˈnænʃəl rɪˈtɜːnz/
(verb). Có thu nhập thấp hơn
vocab
Print media
/prɪnt ˈmiːdiə/
(noun). Giấy in (báo)
vocab
Incorporate video recordings
/ɪnˈkɔːpərɪt ˈvɪdɪəʊ rɪˈkɔːdɪŋz/
(verb). Thêm vào các đoạn phim
vocab
Provide a much more illustrative depiction
/prəˈvaɪd ə mʌʧ mɔːr ˈɪləstreɪtɪv dɪˈpɪkʃ(ə)n/
(verb). Trình bày dễ hiểu hơn
Make their content more diverse
/meɪk ðeə ˈkɒntɛnt mɔː daɪˈvɜːs/
(verb). Làm cho nội dung đa dạng hơn
vocab
Become the primary source of information
/bɪˈkʌm ðə ˈpraɪməri sɔːs ɒv ˌɪnfəˈmeɪʃən/
(verb). Trở thành nguồn thông tin chính
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài IELTS Writing Task 2 Sample nhé!

Exercise 1:

Điền vào chỗ trống các danh từ phù hợp từ danh sách từ vựng phía trên

 

You can gain access to

01.
to get information as long as you are connected to the Internet.

 

Newspapers have become less popular than online news due to its

02.
.

 

Getting a

03.
means having newspapers delivered to your doorstep on a daily basis.

 

Digital news is both more affordable and more convenient to the

04.
.

 

Newspapers, magazines, books are examples of

05.
.

Làm ngay bài mẫu cùng ngày IELTS Writing Task 1 Sample ngày 26/10/2019

Exercise 2:

Mặc dù thư viện điện tử thì thuận tiện hơn, tôi vẫn tin rằng thư viện truyền thống sẽ không bao giờ thất thế và bị thay thế.

=> Even though digital libraries are more convenient, I still believe that traditional libraries would never

.

 

Tin tức trên mạng sẽ trở thành nguồn thông tin chính cho hầu hết mọi người trong xã hội.

=> Online news will

for most people in society.

 

Các phần mềm tin tức ngày nay có thể lột tả thế giới thật một cách sinh động hơn.

=> News apps nowadays are able to

of the real world.

 

Các tòa soạn báo cần phải làm cho nội dung của họ đa dạng hơn.

=> It's crucial that the outlets

.

 

Việc có thể lồng vào các đoạn phim giúp báo mạng có lợi thế hơn báo giấy.

=> Being able to

gives online news an edge over newspapers.

 

Các công ty mà không chuyển sang nền tảng mạng thì có thu nhập thấp hơn.

=> Companies who refuse to make the transition to online platforms

 

Chỉ với một cái chạm nhẹ vào điện thoại, một người có thể dễ dàng có được thông tin từ khắp nơi trên thế giới.

=> With just a touch of a smartphone, information from all over the world can be

.

💡 Gợi ý

provide a much more illustrative depiction

suffer dramatically from lower financial returns

flounder and be replaced

make their content more diverse

readily available at one’s fingertips

become the primary source of information

incorporate video recordings

Đừng bỏ lỡ đề hay tháng 10.2019

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Although more and more people read the news on the internet, newspapers will remain the main source of news for the majority of people. Do you agree or disagree with the statement?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background