Do ads create positive/negative effects on individuals & businesses? Discuss & give your opinion - IELTS Writing

Chủ đề quảng cáo (advertisement) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để giới thiệu hai ý kiến (view) và đưa ra ý kiến của mình.

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ bàn luận về ý kiến thứ nhất, chỉ ra một vài lợi ích của quảng cáo

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những vấn đề không tốt mà quảng cáo mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết là quảng cáo có cả ưu điểm và hạn chế

Insert Statement here...
Although there are benefits, advertising creates a materialist society, thus being overall negative.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Supporting arguments
Idea 1
Advertising helps individuals know about businesses, businesses get more profit
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Both sides get what they want
Idea 2
Stimulates the local economy
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Creates jobs
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Against arguments
Idea 1
Creates materialism
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Buy things people do not need = wasteful
Idea 2
Money can instead be spent on other things
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Given the

trillions of dollars being poured in advertising
yearly around the world, many believe that the industry has had a negative impact, while others hold that it has benefited society at large. In my opinion, although there are arguments to suggest that advertising can be beneficial, such as supporting the economy, it nonetheless
creates a materialist society
that
cares less about the wellbeing of the poor
, thus being overall negative.

Advertising, on the one hand, is an industry which can help connect consumers and businesses through the

dissemination of information
. Individuals with a certain set of demand can
pinpoint which products they want to buy
, and from where through advertisements. In addition, businesses can set themselves apart from their competitors by showcasing what makes their products unique, thereby attracting more buyers. Overall, this helps to facilitate more monetary transactions, stimulating the economy and benefitting buyers and sellers alike. This is the reason why for instance the advertising industry is so large, and why it employs as many people as it does.

On the other hand, I argue that advertising creates a materialist culture by equating products with happiness. Advertising today works by making associations between certain products with positive emotions or traits. For instance, whereas Coca Cola is functionally a sugary drink which can

cause a plethora of negative health effects
, its mass advertising campaigns result in it being associated with summer and sports. As a result, instead of looking inwards and becoming happier through working on ourselves, individuals increasingly equate buying and consuming more with being happier. This in turn
creates more waste
and an inefficient use of resources, as the money spent on advertising and buying unnecessary products is diverted from more pressing issues.

To conclude, I believe that while advertising has its use in promoting economic growth by helping the needs of individuals and businesses alike, in the long run it creates a materialist culture and wastes resources that can be more wisely spent.

(328 words)

📚 Vocabulary

Trillions of dollars being poured in advertising
/ˈtrɪljənz ɒv ˈdɒləz ˈbiːɪŋ pɔːd ɪn ˈædvətaɪzɪŋ/
(noun). Hàng nghìn tỷ đô được chi cho việc quảng cáo
vocab
Have a negative impact
/hæv ə ˈnɛgətɪv ˈɪmpækt/
(verb). Có tác động xấu
Benefit society at large
/ˈbɛnɪfɪt səˈsaɪəti æt lɑːʤ/
(verb). Có lợi cho xã hội nói chung
vocab
Create a materialist society
/kri(ː)ˈeɪt ə məˈtɪərɪəlɪst səˈsaɪəti/
(verb). Tạo ra một xã hội vật chất
vocab
Care less about the wellbeing of the poor
/keəz lɛs əˈbaʊt ðə ˌwɛlˈbiːɪŋ ɒv ðə pʊə/
(verb). Quan tâm ít hơn về sự vui khỏe của người nghèo
Dissemination of information
/dɪˌsɛmɪˈneɪʃən ɒv ˌɪnfəˈmeɪʃən/
(noun). Sự lan truyền thông tin
vocab
Pinpoint which products they want to buy
/ˈpɪnpɔɪnt wɪʧ ˈprɒdʌkts ðeɪ wɒnt tuː baɪ/
(verb). Chỉ ra những sản phẩm mà họ muốn mua
Set themselves apart from their competitors
/sɛt ðəmˈsɛlvz əˈpɑːt frɒm ðeə kəmˈpɛtɪtəz/
(verb). Làm cho họ khác biệt với các đối thủ
vocab
Attract more buyers
/əˈtrækt mɔː ˈbaɪəz/
(verb). Thu hút nhiều người mua hơn
vocab
Stimulate the economy
/ˈstɪmjʊleɪt ði i(ː)ˈkɒnəmi/
(verb). Kích thích nền kinh tế
vocab
Equate products with happiness
/ɪˈkweɪt ˈprɒdʌkts wɪð ˈhæpɪnɪs/
(verb). Đánh đồng các sản phẩm với sự hạnh phúc
Cause a plethora of negative health effects
/kɔːz ə ˈplɛθərə ɒv ˈnɛgətɪv hɛlθ ɪˈfɛkts/
(verb). Gây ra nhiều ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
vocab
Create more waste
/kri(ː)ˈeɪt mɔː weɪst/
(verb). Tạo ra nhiều rác thải hơn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ để điền vào ô trống.

1 Hàng ngàn tỷ đô được chi cho việc quảng cáo đã cho thấy lĩnh vực này quan trọng như thế nào.

 

=>

is an indicator of how important this sector is.

 

 

2 Dự án này sẽ có lợi cho xã hội nói chung.

 

=> This project would

.

 

 

3 Một vài quốc gia ngày này thường đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng và vì thế quan tâm ít hơn về sự vui khỏe của người nghèo.

 

=> Some countries nowadays tend to invest more in military and in turn

.

 

 

4 Những cá nhân mà có các nhu cầu nhất định có thể chỉ ra sản phẩm nào họ muốn mua thông qua các quảng cáo.

 

=> Individuals with a certain set of demand can

through advertisements.

 

 

5 Các doanh nghiệp có thể khiến bản thân họ khác biệt với các đối thủ bằng cách cho thấy điều gì khiến các sản phẩm của họ nổi bật.

 

=> Businesses can

by showcasing what makes their products unique.

 

 

6 Coca Cola là một thức uống có đường mà gây ra nhiều ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

 

=> Coca Cola is functionally a sugary drink which can

.

💡 Gợi ý

cause a plethora of negative health effects

Trillions of dollars being poured in advertising

pinpoint which products they want to buy

benefit society at large

set themselves apart from their competitors

care less about the well-being of the poor

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ để điền vào ô trống.

 

tác động xấu

=> Have a

01.

 

Tạo ra một xã hội vật chất

=> Create a

02.

 

Sự lan truyền thông tin

=>

03.
of information

 

Thu hút nhiều người mua hơn

=>

04.
more buyers

 

Kích thích nền kinh tế

=>

05.
the economy

 

Tạo ra nhiều rác thải hơn

=> Create more

06.

 

Đánh đồng các sản phẩm với sự hạnh phúc

=>

07.
products with happiness

Đừng quên bấm vào chuyên mục IELTS Writing Samples để theo dõi các bài mẫu Writing Task 2 mới nhất.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley23 Sau sample "Some feel that the effects of advertising are positive for individuals and businesses, while others think they are negative. Discuss both sides and give your own opinion", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Advertisement mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley10

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background