Dangerous sports should be banned or not? Discuss and state your opinion

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/06/2021 chủ đề thể thao (sport): Governments should ban dangerous sports, while others think people should have freedom to do any sports or activity. Discuss and state your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL nói về quan điểm đầu tiên (không ủng hộ thể thao mạo hiểm)

  • Body 2: DOL nói về quan điểm thứ hai (ủng hộ thể thao mạo hiểm)

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù thể thao mạo hiểm có rủi ro, nhưng vẫn có lợi ích cho người chơi, từ đó không nên cấm

Insert Statement here...
I firmly believe that the decision should lie with the players.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Should ban extreme sports
Idea 1
Players always face life-threatening perils
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Skydiving, motor-racing, or mountain climbing
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The required equipment might malfunction => causing wounds or even deaths
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Should not ban extreme sports
Idea 1
A matter of individual liberties
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Unreasonable to ban a person from pursuing their passion, especially when they know the risks involved
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For adrenaline junkies, extreme sports give them the pleasure and excitement they crave
Idea 2
Every sport involves risks
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: Marathon
Idea 3
Preparation for these dangerous sports is always painstaking
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: Need a skydiving certification to partake in the sport

📝 Bài mẫu

Whether people should be able to freely choose the sports or activities they want to

partake in
has become a topic of discussion. While some people argue that dangerous sports should be restricted, I firmly believe that the decision should
lie with the players
.

On the one hand, it is true that dangerous sports can

come with several risks
to the participants. Players always
face life-threatening perils
once they decide to take part in extreme sports, especially those that involve highly specialized gears, namely skydiving, motor-racing, or mountain climbing. However experienced the participants are, though rare, chances are that the required equipment can
malfunction
, thus causing the participants
fatal wounds
or even deaths. For instance, in May, 2021, a first-time skydiver and his experienced instructor were hospitalized due to parachute malfunctions in McLaren Vale, Australia.

On the other hand, I firmly advocate for the idea that players should have the autonomy to partake in any sport. To start with, one’s well-being is first and foremost within their individual liberties, therefore, banning a person from chasing their passion is unreasonable, especially when they have fully acknowledged the threats that come with it. For

adrenaline junkies
, extreme sports give them pleasure. Preventing them from sports such as skydiving or snowboarding equals taking away their source of happiness. Moreover, in reality, the preparation for these dangerous sports is always
painstaking
in order to
reduce the chance of mortality
. For example, one would need to pass a skydiving certification course if they wish to skydive solo.

In conclusion, while extreme sports are dangerous in some ways, I am of the opinion that they can

be beneficial to the players’ mental well-being
and thus should not be prohibited.

(288 words)

📚 Vocabulary

Học từ vựng mới và ôn thêm từ vựng trong bài mẫu khác cùng tháng:

To partake in extreme sports
/tuː pɑːˈteɪk ɪn ɪksˈtriːm spɔːts/
(verb). Tham gia vào các môn thể thao mạo hiểm
vocab
To lie with the players
/tuː laɪ wɪð ðə ˈpleɪəz/
(verb). Là trách nhiệm của người chơi
vocab
To come with several risks
/tuː kʌm wɪð ˈsɛvrəl rɪsks/
(verb). Gắn liền với một vài rủi ro
vocab
To face life-threatening perils
/tuː feɪs laɪf-ˈθrɛtnɪŋ ˈpɛrɪlz/
(verb). Những nguy hiểm đe dọa đến tính mạng
vocab
To malfunction
/tuː mælˈfʌŋkʃən/
(verb). Gặp sự cố, trục trặc
vocab
To cause fatal wounds or deaths
/tuː kɔːz ˈfeɪtl wuːndz ɔː dɛθs/
(verb). Gây ra những vết thương nghiêm trọng hoặc là cái chết
vocab
Have the autonomy to do something
/hæv ði ɔːˈtɒnəmi tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Có toàn quyền làm gì đó
vocab
Adrenaline junkies
/əˈdrɛnəlɪn ˈʤʌŋkiz/
(noun). Người đam mê mạo hiểm
vocab
Painstaking
/ˈpeɪnzˌteɪkɪŋ/
(adj). Cẩn thận, nghiêm ngặt
To reduce the chance of mortality
/tuː rɪˈdjuːs ðə ʧɑːns ɒv mɔːˈtælɪti/
(verb). Giảm khả năng tử vong
To be beneficial to the players' mental well-being
/tuː biː ˌbɛnɪˈfɪʃəl tuː ðə ˈpleɪəz ˈmɛntl wɛl-ˈbiːɪŋ/
(adj). Có lợi cho sức khỏe tinh thần của người tham gia
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1

1 Tuân theo các luật lệ khi chơi các môn thể thao nguy hiểm là trách nhiệm của người chơi

=> Abiding by the rules while doing extreme sports

.

 

2 Các môn thể thao nguy hiểm chắc chắn đi kèm với một số rủi ro.

=> Dangerous sports definitely

several risks.

 

3 Những người chơi thể thao mạo hiểm phải đối mặt với nguy cơ đe dọa tính mạng.

=> Participants of extreme sports have to

.

 

4 Trẻ em nên có quyền tự chủ để đưa ra các quyết định nhất định.

=> Children should

make certain decisions.

 

5 Làm những môn thể thao mà họ yêu thích có lợi cho tinh thần của các cầu thủ.

=> Doing the sports they love is

.

💡 Gợi ý

beneficial to the players' mental well-being

come with

face life-threatening perils

have the autonomy to

lies with the participants

Dành chút thời gian rèn thêm từ vựng bài mẫu writing task 1 ngày 05/06/2021 nhé!

Exercise 2

QUIZ 1/5

He wants to _____ in the game but there were no slots left.

attend

0% chọn

partake

0% chọn

immerse

0% chọn

What does 'to malfunction' mean?

Người đam mê mạo hiểm

=> Adrenaline ______

Giảm khả năng tử vong

=> To reduce the chance of ______

Perilous as skydiving is, the preparation has to be undoubtedly ________.

Tham khảo các bài viết Writing IELTS Task 2 mẫu chất lượng khác trên website tuhocielts.dolenglish.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample Some people think that governments should ban dangerous sports, while others think people should have freedom to do any sports or activity. Discuss both views and give your own opinion. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Sports.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background