Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 02/12/2023

Chủ đề Lifestyle là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The reason why people want to look younger.
Idea 1
The growing importance attached to outer appearance is fueled by social media.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • EX: Facebook and Instagram: people post images of their best self >>> effect: place others under pressure of meeting these beauty standards >>> pay more attention to their look.
Idea 2
The manipulation from the beauty industry
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reason: cosmeceutical companies: released countless skincare products + run numerous advertising campaigns >>> persuade consumers that young, elastic skin is a feasible goal.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • EX: use celebrity endorsements or advertisements >>> making their products go viral.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
While this tendency benefits companies and individuals, it might exert adverse impacts.
Idea 1
The benefits
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Companies: experience a surge in their profits
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Individuals: become more beautiful and thus more confident
Idea 2
The drawbacks
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Some may never be fully satisfied with their appearance >>> feel utterly miserable and upset >>> exert a negative influence on their self-esteem >>> shift their focus away from other important values.

📝 Bài mẫu

These days, there is an emerging trend towards investing in treatments or products that help revitalize skin or beautify complexions to appear more youthful. This essay will discuss the reasons associated with

the heightened preoccupation with appearance
as well as its profound influences on both businesses and individuals.

The increasing popularity of skincare is attributed to several factors, chief among which is

the growing importance attached to outer appearance,
fueled by the proliferation of social media
. Indeed, on platforms such as Facebook and Instagram, people tend to post images of their best self ranging from flawless skins, and gorgeous faces to slender figures, which inadvertently
place others under pressure to meet these beauty standards
. Exposed to such flawless images, people start to pay more attention to their looks, especially how glowy and smooth their skin is so as to
alleviate a sense of inferiority
when comparing themselves to others. Another driver of obsession with perfect skin and a youthful look is
the manipulation of the beauty industry
. The reason for this is that pharmaceutical together cosmeceutical companies have released countless supplements, skincare products as well a services claimed to help prevent aging, and to boost sales, they run numerous advertising campaigns with diverse marketing techniques to persuade consumers that young, elastic skin is a feasible goal that everyone should aim at. For instance, many skincare companies and clinics use celebrity endorsements or advertisements,
exaggerating their product functions
for the sole purpose of making their products go viral. These couples with high beauty standards set by social media could result in excessive focus on skincare.

From my perspective, while this tendency could

be conducive to the thriving of beauty companies
and the self-confidence of people, it might
exert certain adverse impacts in terms of mentality
. With respect to the first benefit, businesses manufacturing skincare products and providing beauty services could undoubtedly experience a surge in their profits thanks to this trend. On an individual level, when people
dedicate more money and effort to their looks
, they themselves can become more beautiful and thus more confident. However, with the constant exposure to social networking sites, some might never feel enough, or in other words, they might never
be fully satisfied with their appearance
, regardless of how much they invest in their complexions. More worryingly, those who are not able to invest large sums in skincare or
fail to achieve the desirable look
could feel utterly miserable and upset at themselves, thereby
exerting a negative influence on their self-esteem
. Notably, when beauty plays an increasingly significant role, people might gradually shift their focus away from other important values in life, particularly knowledge and kindness.

In conclusion, various explanations could be provided as to why more and more people

devote money and time to complexions
with the hope of staying youthful. I believe that this inclination could benefit the expansion of the beauty industry and
elevate personal satisfaction
. However, those who
succumb to unrealistic beauty standards
could constantly
suffer from a feeling of inferiority
or start to
disregard other significant values
, including a person's knowledge and kindness.

(515 words)

📚 Vocabulary

the heightened preoccupation with appearance
/ðə ˈhaɪtᵊnd priːˌɒkjəˈpeɪʃᵊn wɪð əˈpɪərᵊns/
(noun). mối bận tâm ngày càng tăng về ngoại hình
vocab
the growing importance attached to outer appearance
/ðə ˈɡrəʊɪŋ ɪmˈpɔːtᵊns əˈtæʧt tuː ˈaʊtər əˈpɪərᵊns/
(noun). tầm quan trọng ngày càng tăng của hình thức bên ngoài
vocab
fueled by the proliferation of social media
/ˈfjuːəld baɪ ðə prəʊˌlɪfəˈreɪʃᵊn ɒv ˈsəʊʃᵊl ˈmiːdiə/
(verb). được thúc đẩy bởi sự phổ biến của mạng xã hội
vocab
place others under pressure to meet these beauty standards
/pleɪs ˈʌðəz ˈʌndə ˈprɛʃə tuː miːt ðiːz ˈbjuːti ˈstændədz/
(verb). gây áp lực cho người khác trong việc đáp ứng những tiêu chuẩn sắc đẹp này
vocab
alleviate a sense of inferiority
/əˈliːvieɪt ə sɛns ɒv ɪnˌfɪəriˈɒrəti/
(verb). giảm bớt cảm giác tự ti
vocab
the manipulation of the beauty industry
/ðə məˌnɪpjəˈleɪʃᵊn ɒv ðə ˈbjuːti ˈɪndəstri/
(noun). sự thao túng của ngành công nghiệp làm đẹp
vocab
exaggerating their product functions
/ɪɡˈzæʤəreɪtɪŋ ðeə ˈprɒdʌkt ˈfʌŋkʃᵊnz/
(verb). phóng đại chức năng sản phẩm của họ
vocab
be conducive to the thriving of beauty companies
/biː kənˈdjuːsɪv tuː ðə ˈθraɪvɪŋ ɒv ˈbjuːti ˈkʌmpəniz/
(verb). có lợi cho sự phát triển mạnh mẽ của các công ty làm đẹp
vocab
exert certain adverse impacts in terms of mentality
/ɪɡˈzɜːt ˈsɜːtᵊn ˈædvɜːs ˈɪmpækts ɪn tɜːmz ɒv mɛnˈtæləti/
(verb). gây ra những tác động tiêu cực nhất định về mặt tâm lý
vocab
dedicate more money and effort to their looks
/ˈdɛdɪkeɪt mɔː ˈmʌni ænd ˈɛfət tuː ðeə lʊks/
(verb). dành nhiều tiền và công sức hơn cho vẻ ngoài của mình
vocab
be fully satisfied with their appearance
/biː ˈfʊli ˈsætɪsfaɪd wɪð ðeər əˈpɪərᵊns/
(verb). hoàn toàn hài lòng với vẻ ngoài của họ
vocab
fail to achieve the desirable look
/feɪl tuː əˈʧiːv ðə dɪˈzaɪərəbᵊl lʊk/
(verb). không đạt được vẻ ngoài mong muốn
vocab
exerting a negative influence on their self-esteem
/ɪɡˈzɜːtɪŋ ə ˈnɛɡətɪv ˈɪnfluəns ɒn ðeə sɛlf-ɪˈstiːm/
(verb). gây ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tự trọng của họ
vocab
devote money and time to complexions
/dɪˈvəʊt ˈmʌni ænd taɪm tuː kəmˈplɛkʃᵊnz/
(verb). dành tiền bạc và thời gian cho làn da
vocab
elevate personal satisfaction
/ˈɛlɪveɪt ˈpɜːsᵊnᵊl ˌsætɪsˈfækʃᵊn/
(verb). nâng cao sự hài lòng cá nhân
vocab
succumb to unrealistic beauty standards
/səˈkʌm tuː ˌʌnrɪəˈlɪstɪk ˈbjuːti ˈstændədz/
(verb). tuân theo những tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế
vocab
suffer from a feeling of inferiority
/ˈsʌfə frɒm ə ˈfiːlɪŋ ɒv ɪnˌfɪəriˈɒrəti/
(verb). trải qua cảm giác thua kém
vocab
disregard other significant values
/ˌdɪsrɪˈɡɑːd ˈʌðə sɪɡˈnɪfɪkᵊnt ˈvæljuːz/
(verb). coi thường các giá trị quan trọng khác
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Trong xã hội ngày nay, mối bận tâm ngày càng tăng về ngoại hình, các cá nhân thường đầu tư thời gian và nguồn lực đáng kể vào việc cải thiện ngoại hình của mình.

--> In today's society, there is

, with individuals often investing significant time and resources in enhancing their looks.

 

2 Tầm quan trọng ngày càng tăng của hình thức bên ngoài được thể hiện rõ ràng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, nơi ngoại hình thường được ưu tiên hơn các phẩm chất khác.

-->

is evident in various industries, where looks are often prioritized over other qualities.

 

3 Nỗi ám ảnh về ngoại hình được thúc đẩy bởi sự phổ biến của mạng xã hội, nơi các tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế thường được duy trì.

--> The obsession with physical appearance is

, where unrealistic beauty standards are often perpetuated.

 

4 Nền tảng truyền thông xã hội có thể gây áp lực cho người khác trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn sắc đẹp này, dẫn đến cảm giác không thỏa đáng giữa các cá nhân.

--> Social media platforms can

, leading to feelings of inadequacy among individuals.

 

5 Một số cá nhân tìm đến các thủ thuật thẩm mỹ để giảm bớt cảm giác tự ti và nâng cao lòng tự trọng của họ.

--> Some individuals turn to cosmetic procedures

and boost their self-esteem.

 

6 Sự thao túng ngành công nghiệp làm đẹp thông qua các chiến thuật tiếp thị có thể góp phần làm sai lệch nhận thức về cái đẹp.

-->

through marketing tactics can contribute to distorted perceptions of beauty.

 

7 Các công ty làm đẹp thường dùng cách phóng đại chức năng sản phẩm của họ để thu hút người tiêu dùng đang tìm kiếm sự biến đổi kỳ diệu.

--> Beauty companies often resort to

to attract consumers seeking miraculous transformations.

 

8 Những tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế có thể có lợi cho sự phát triển mạnh mẽ của các công ty làm đẹp khi người tiêu dùng tìm kiếm những sản phẩm đáp ứng những tiêu chuẩn này.

--> Unrealistic beauty standards can

, as consumers seek products to meet these standards.

 

9 Việc theo đuổi vẻ đẹp lý tưởng có thể gây ra những tác động tiêu cực nhất định về mặt tâm lý, dẫn đến các vấn đề như cảm giác không hài lòng về cơ thể và lòng tự trọng thấp.

--> The pursuit of ideal beauty can

, leading to issues such as body dissatisfaction and low self-esteem.

💡 Gợi ý

to alleviate a sense of inferiority

a heightened preoccupation with appearance

be conducive to the thriving of beauty companies

place others under pressure to meet these beauty standards

The manipulation of the beauty industry

The growing importance attached to outer appearance

fueled by the proliferation of social media

exaggerating their product functions

exert certain adverse impacts in terms of mentality

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

dành nhiều tiền và công sức hơn cho vẻ ngoài của mình

02.

hoàn toàn hài lòng với vẻ ngoài của họ

03.

không đạt được vẻ ngoài mong muốn

04.

gây ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tự trọng của họ

05.

dành tiền bạc và thời gian cho làn da

06.

nâng cao sự hài lòng cá nhân

07.

tuân theo những tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế

08.

trải qua cảm giác thua kém

09.

coi thường các giá trị quan trọng khác

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "More and more people today are spending a large amount of money on their complexions in order to look younger. Why do people want to look younger? Do you think this is a positive or negative progression?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng 2-part questions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background