Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 07/12/2023

Chủ đề Art là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích 2 lợi ích của việc đặt các tác phẩm nghệ thuật tại các thành phố lớn.

 • Body 2: DOL phân tích 2 bất lợi của việc đặt các tác phẩm nghệ thuật tại các thành phố lớn.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The benefits of placing works of art in cities
Idea 1
Contribute to the aesthetics and cultural richness of cities.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Create visually pleasing environments >>> fostering a sense of community + attracting tourists
Idea 2
A reflection of a community's identity, heritage, and values.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Promoting a sense of pride among residents >>> Ex: Vietnam (sculptures of heroes and historical figures).
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The drawbacks of this policy
Idea 1
The deterioration of artworks
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Exposure to harsh weather elements >>> forms of damage to the artworks >>> reducing their aesthetic appeal >>> exacerbate: due to acts of vandalism or graffiti.
Idea 2
The presence of more pressing issues
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Focusing on art installations: a luxury expenditure rather than addressing the immediate needs.

📝 Bài mẫu

The idea of investing government funds in placing more works of art in towns and cities to enhance their appeal is a topic that prompts varying opinions. While there are merits to this proposal, I still strongly disagree with this suggestion.

Advocates of this notion argue that art installations in public spaces can significantly

contribute to the aesthetics and cultural richness
of towns and cities. They may well argue that such initiatives can create
visually pleasing environments
, possibly
fostering a sense of community
and attracting tourists. Furthermore, public art can serve asc, heritage, and values,
promoting a sense of pride among residents
. This can be seen in Vietnam where several
sculptures of heroes and historical figures
are displayed in squares or roundabouts so that their citizens can remember the contributions made by those people.

Nevertheless, I am firmly against this policy for reasons related to

the deterioration of artworks
and
the presence of more pressing issues
. Regarding th installations e former, exposure to harsh weather elements like rain, snow, and sunlight can cause
fading, corrosion, or other forms of damage to the artworks
, thereby reducing its aesthetic appeal. This issue may be
exacerbated
due to
acts of vandalism or graffiti on these installations
which can significantly diminish the visual appeal and overall impact of art pieces. Another argument is that there are more pressing issues that demand government attention and financial resources. Focusing on art installations might be seen as
a luxury expenditure
rather than
addressing the immediate needs of the population
.

In conclusion, while the idea of enhancing towns and cities with more art installations might seem appealing at first glance, it may not be

the most prudent way
for governments
to allocate limited resources
.

(286 words)

📚 Vocabulary

contribute to the aesthetics and cultural richness
/kənˈtrɪbjuːt tuː ði iːsˈθɛtɪks ænd ˈkʌlʧᵊrᵊl ˈrɪʧnəs/
(verb). góp phần tạo nên tính thẩm mỹ và sự phong phú về văn hóa
vocab
visually pleasing environments
/ˈvɪʒuəli ˈpliːzɪŋ ɪnˈvaɪərənmənts/
(noun). môi trường trực quan đẹp mắt
vocab
fostering a sense of community
/ˈfɒstərɪŋ ə sɛns ɒv kəˈmjuːnəti/
(verb). nuôi dưỡng ý thức cộng đồng
vocab
promoting a sense of pride among residents
/prəˈməʊtɪŋ ə sɛns ɒv praɪd əˈmʌŋ ˈrɛzɪdᵊnts/
(verb). khơi dậy niềm tự hào của người dân
vocab
sculptures of heroes and historical figures
/ˈskʌlpʧəz ɒv ˈhɪərəʊz ænd hɪˈstɒrɪkᵊl ˈfɪɡəz/
(noun). tác phẩm điêu khắc của các anh hùng và nhân vật lịch sử
vocab
the deterioration of artworks
/ðə dɪˌtɪərɪəˈreɪʃᵊn ɒv ˈɑːtˌwɜːks/
(noun). sự xuống cấp của các tác phẩm nghệ thuật
vocab
the presence of more pressing issues
/ðə ˈprɛzᵊns ɒv mɔː ˈprɛsɪŋ ˈɪʃuːz/
(noun). sự hiện diện của các vấn đề cấp bách hơn
vocab
fading, corrosion, or other forms of damage to the artworks
/ˈfeɪdɪŋ, kəˈrəʊʒᵊn, ɔːr ˈʌðə fɔːmz ɒv ˈdæmɪʤ tuː ði ˈɑːtˌwɜːks/
(noun). phai màu, ăn mòn hoặc các hình thức hư hỏng khác đối với tác phẩm nghệ thuật
vocab
exacerbate
/ɪɡˈzæsəbeɪt/
(verb). trầm trọng hơn
vocab
acts of vandalism or graffiti on these installations
/ækts ɒv ˈvændᵊlɪzᵊm ɔː ɡræˈfiːti ɒn ðiːz ˌɪnstəˈleɪʃᵊnz/
(noun). hành vi phá hoại hoặc vẽ bậy lên các tác phẩm nghệ thuật này
vocab
a luxury expenditure
/ə ˈlʌkʃᵊri ɪkˈspɛndɪʧə/
(noun). chi tiêu xa xỉ
vocab
address the immediate needs of the population
/əˈdrɛs ði ɪˈmiːdiət niːdz ɒv ðə ˌpɒpjəˈleɪʃᵊn/
(verb). giải quyết nhu cầu cấp thiết của người dân
vocab
the most prudent way
/ðə məʊst ˈpruːdᵊnt weɪ/
(noun). cách khôn ngoan nhất
vocab
to allocate limited resources
/tuː ˈæləʊkeɪt ˈlɪmɪtɪd rɪˈsɔːsɪz/
(verb). phân bổ nguồn lực hạn chế
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Các tác phẩm nghệ thuật công cộng góp phần tạo nên tính thẩm mỹ và sự phong phú về văn hóa của thành phố, nâng cao sức hấp dẫn thị giác và ý nghĩa lịch sử của thành phố.

--> Public art installations

of the city, enhancing its visual appeal and historical significance.

 

2 Các công viên và không gian xanh được thiết kế tốt sẽ tạo ra môi trường trực quan đẹp mắt, thu hút người dân cũng như du khách.

--> Well-designed parks and green spaces create

, attracting residents and visitors alike.

 

3 Vườn cộng đồng đóng một vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng ý thức cộng đồng, khuyến khích hàng xóm cộng tác và chia sẻ không gian chung.

--> Community gardens play a crucial role in

, encouraging neighbors to collaborate and share common spaces.

 

4 Các di tích tôn vinh những thành tựu của địa phương góp phần khơi dậy niềm tự hào của người dân, kết nối họ với lịch sử cộng đồng của họ.

--> Monuments celebrating local achievements contribute to

, connecting them to their community's history.

 

5 Các thành phố thường có tác phẩm điêu khắc về các anh hùng và nhân vật lịch sử, tưởng nhớ những cá nhân có đóng góp đáng kể cho xã hội.

--> Cities often feature

, commemorating individuals who have made significant contributions to society.

 

6 Sự bỏ bê và các yếu tố môi trường có thể dẫn đến sự xuống cấp của các tác phẩm nghệ thuật, nhấn mạnh sự cần thiết phải có những nỗ lực bảo tồn thích hợp.

--> Neglect and environmental factors can lead to

, emphasizing the need for proper conservation efforts.

 

7 Trong khi nghệ thuật công cộng là cần thiết, một số người cho rằng sự hiện diện của các vấn đề cấp bách hơn cần được ưu tiên trong phân bổ ngân sách.

--> While public art is essential, some argue that

should take precedence in budget allocation.

💡 Gợi ý

sculptures of heroes and historical figures

promoting a sense of pride among residents

visually pleasing environments

the presence of more pressing issues

contribute to the aesthetics and cultural richness

fostering a sense of community

the deterioration of artworks

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

phai màu, ăn mòn hoặc các hình thức hư hỏng khác đối với tác phẩm nghệ thuật

02.

trầm trọng hơn

03.

hành vi phá hoại hoặc vẽ bậy lên các tác phẩm nghệ thuật này

04.

chi tiêu xa xỉ

05.

giải quyết các nhu cầu cấp thiết của người dân

06.

cách khôn ngoan nhất

07.

phân bổ nguồn lực hạn chế

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Some people suggest that the government should spend money putting more works of art like paintings and statues into towns and cities to make them attractive places. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Art nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background