Do the benefits of storing knowledge on the Internet outweigh the drawbacks? - IELTS Writing

Chủ đề lối sống (lifestyle) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời trực tiếp cho câu hỏi của đề

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL nói về những lợi ích của việc lưu trữ kiến thức trên mạng

  • Body 2: Tiếp đến, DOL chỉ ra những hạn chế của việc này

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết rằng việc lưu trữ kiến thức trên mạng vẫn tốt hơn

Insert Statement here...
I believe that the positives of this trend outweigh its negatives.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantages
Idea 1
Provides people with quick and easy access to a great variety of information
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • More convenient compared to the past
Idea 2
Knowledge is accessible anytime and anywhere
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: Listening to podcasts while running
Idea 3
Can keep more diversified types of knowledge
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Film and musical legacies can be stored and shared with our future descendants
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disadvantages
Idea 1
Internet users are susceptible to fake news
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Every can post anything => Lots of unreliable information --> Dangerous in some cases
Idea 2
Intellectual copyrights are at risk
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Websites distributing pirated publications --> Inflict substantial losses on the publishing industry and discourage aspiring authors

📝 Bài mẫu

Nowadays, people tend to store knowledge on the Internet rather than in books. From my point of view, I believe that the positives of this trend outweigh its negatives.

To start with, using the internet as a storage for knowledge has two great benefits. First, the internet provides people with quick and easy access to a great variety of information. Whereas in former times, people had to spend much time leafing through numerous pages in search of knowledge, modern people can look for different types of information with just a mouse click. Moreover, with the internet and the help of electronic devices, knowledge is

accessible anytime and anywhere
. To illustrate, even while running, people can still
absorb information from podcasts
or audio books, which would be impossible with traditional books. Moreover, the internet allows people to keep more diversified types of knowledge. Since the internet is
capable of storing audios and videos
, nowadays, film and musical legacies can be stored and
shared with our future descendants
with ease.

Beneficial as it is, storing knowledge online also causes two main problems. Firstly, internet users must be aware of fake news. As anyone can post anything online without verification and repercussions, loads of unreliable information awaits uninformed netizens and supplies them with inaccurate knowledge. This can be dangerous in case the information is

health-related or law-related
. Secondly, intellectual copyrights are at risk due to the boom of the internet. In recent years, due to how loose
cyber laws
are, the internet has become a tool for millions of websites to
distribute pirated publications
in exchange for
advertising revenues
. These
copyright infringements
inflict substantial losses on the publishing industry and discourage aspiring authors.

To sum up, although storing knowledge on the internet has many disadvantages, it also proves to be immensely advantageous in numerous cases.

(304 words)

📚 Vocabulary

Leaf through numerous pages
/liːf θruː ˈnjuːmərəs ˈpeɪʤɪz/
(verb). Lật nhanh qua những trang sách
vocab
To be accessible anytime and anywhere
/tuː biː əkˈsɛsəbl ˈɛniˌtaɪm ænd ˈɛnɪweə/
(adj). Có thể truy cập mọi lúc mọi nơi
vocab
Absorb information from podcasts
/əbˈsɔːb ˌɪnfəˈmeɪʃən frɒm ˈpɒdkɑːsts/
(verb). TIếp thu thông tin từ những podcast
vocab
To be capable of storing audios and videos
/tuː biː ˈkeɪpəbl ɒv ˈstɔːrɪŋ ˈɔːdɪˌəʊz ænd ˈvɪdɪəʊz/
(adj). Có khả năng lưu trữ các tệp âm thanh và hình ảnh
vocab
To be shared with our future descendants
/tuː biː ʃeəd wɪð ˈaʊə ˈfjuːʧə dɪˈsɛndənts/
(verb). Được chia sẻ với con cháu đời sau
Post without verification and repercussions
/pəʊst wɪˈðaʊt ˌvɛrɪfɪˈkeɪʃən ænd ˌriːpɜːˈkʌʃənz/
(verb). Đăng tải mà không qua kiểm chứng cũng như chịu hậu quả gì
vocab
Health-related or law-related
/hɛlθ-rɪˈleɪtɪd ɔː lɔː-rɪˈleɪtɪd/
(adj). Liên quan tới sức khỏe hoặc luật pháp
vocab
Distribute pirated publications
/dɪsˈtrɪbju(ː)t ˈpaɪərɪtɪd ˌpʌblɪˈkeɪʃənz/
(verb). Phát hành các ấn phẩm vi phạm bản quyền
vocab
Advertising revenue
/ˈædvətaɪzɪŋ ˈrɛvɪnju/
(noun). Tiền quảng cáo
vocab
Copyright infringements
/ˈkɒpɪraɪt ɪnˈfrɪnʤmənts/
(noun). Sự vi phạm bản quyền
vocab
Discourage aspiring authors
/dɪsˈkʌrɪʤ əsˈpaɪərɪŋ ˈɔːθəz/
(verb). Làm các tác giả có tham vọng nản lòng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing Task 2 Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Thông tin liên quan tới sức khỏe hoặc luật pháp

=>

01.
or
02.
information

 

Phát hành các ấn phẩm vi phạm bản quyền

=> Distribute

03.

 

Tiền quảng cáo

=> Advertising

04.

 

Sự vi phạm bản quyền

=> A

05.

Exercise 2:

1 Tôi vẫn thích đọc sách thường hơn sách kỹ thuật số vì tôi thích cảm giác khi tôi lướt qua các trang sách.

=> I still favour reading physical books over digital ones as I love the feeling when I

.

 

2 Những người không thích đọc có thể tiếp thu thông tin từ podcast.

=> Those who don't feel like reading can

from podcasts.

 

3 Internet đã làm cho phần lớn tin tức có thể truy cập được ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.

=> The Internet has made the majority of news

.

 

4 Điều mang lại lợi thế cho tin tức trực tuyến so với tin tức truyền thống là nó có khả năng lưu trữ âm thanh và video.

=> What gives online news an edge over traditional one is that it

.

 

5 Việt mọi người có thể đăng bất cứ thứ gì trực tuyến mà không qua kiểm chứng và không để lại hậu quả đã làm cho Internet trở thành một nguồn thông tin ít đáng tin cậy hơn.

=> The fact that people can post anything online

has made the Internet a less credible source of information.

💡 Gợi ý

accessible anywhere and anytime

is capable of storing audios and videos

leaf through the pages

without verification and repercussions

absorb information

Theo dõi dol.vn để nhận ngay những bài Writing IELTS mẫu cực hay nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "In the past, people stored knowledge in books. Nowadays, people store knowledge on the internet. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background