Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 25/05/2024

Chủ đề Business là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích 2 lợi ích của việc công ty nên cung cấp các thiết bị thể thao và xã hội cho cộng đồng địa phương.

 • Body 2: DOL phân tích 2 lý do tại sao không đồng ý với quan điểm TẤT CẢ các công ty đều có trách nhiệm này.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The benefits of companies providing sport and facilities
Idea 1
Companies can enhance their public image
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Example: Google, Apple, and other technology giants;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: boost their reputation as socially responsible organizations.
Idea 2
Impact on employees
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: access to these amenities >> improve employee well-being, reduce stress, and increase job satisfaction;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: be productive and engaged in their work;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: benefits the company.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Reasons for disagreeing that ALL companies have a responsibility.
Idea 1
The financial capability
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: not all companies can afford such initiatives;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Example: Small and medium-sized enterprises struggle to fund community projects without compromising core operations.
Idea 2
The responsibility lies mainly with government and public institutions
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: better able to assess and allocate resources for community needs;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Expand: corporate should complement, rather than replace.

📝 Bài mẫu

Opinions vary on whether the provision of sports and social facilities to the local community should be an obligation for all companies. Although I may acknowledge the benefits of this suggestion, I still firmly think that this should not

be mandatory for
all.

Those who are in favor of companies providing sports and social facilities may have several

cogent arguments
. They may well argue that by doing so, companies can
enhance their public image
. For instance, Google, Apple, and other technology giants have been known to invest in local community projects, which has
boosted their reputation
as organizations that
fulfill their corporate social responsibility
. Furthermore, providing sports and social facilities can have a direct positive impact on employees of the company. Access to these amenities can improve employee well-being, reduce stress, and increase
overall job satisfaction
, which can make them more likely to be productive and engaged in their work and in turn ultimately benefits the company.

Nevertheless, I am firmly against the notion that all companies should be responsible for providing these facilities. One primary concern is that not all companies have the

financial capability
to
undertake such initiatives
. Small and medium-sized enterprises, in particular, may
struggle to allocate funds
for community projects without
compromising their core business operations
. Another reason is that the responsibility of providing sports and social facilities traditionally should mainly fall within the
realm of government and public institutions
as these entities are better positioned to assess community needs and allocate resources accordingly. While corporate involvement is beneficial, it should complement, rather than replace, public efforts.

In conclusion, while it is beneficial for companies to provide sports and social facilities to the local community, this should not be an obligation for all companies. Large corporations with the necessary resources can and should contribute to community development as part of their

corporate social responsibility initiatives
; however, smaller businesses should not
be compelled to
undertake such projects if it
jeopardizes their financial stability
.

(328 words)

📚 Vocabulary

be mandatory for
/bi ˈmændətɔri fɔr/
(verb). bắt buộc đối với
vocab
cogent argument
/ˈkoʊdʒənt ˈɑrɡjumənts/
(noun). lý lẽ thuyết phục
vocab
enhance their public image
/ɪnˈhæns ðɛr ˈpʌblɪk ˈɪmɪdʒ/
(verb). nâng cao hình ảnh của họ trước công chúng
vocab
boost their reputation
/ˈbustɪd ðɛr ˌrɛpjʊˈteɪʃən/
(verb). đã nâng cao danh tiếng của họ
vocab
fulfill their corporate social responsibility
/fʊlˈfɪl ðɛr ˈkɔrpərət ˈsoʊʃəl rɪˌspɑnsəˈbɪlɪti/
(verb). thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
vocab
overall job satisfaction
/ˈoʊvərˌɔl dʒɑb ˌsætɪsˈfækʃən/
(noun). sự hài lòng chung trong công việc
vocab
financial capability
/faɪˈnænʃəl ˌkeɪpəˈbɪlɪti/
(noun). khả năng tài chính
vocab
undertake such initiatives
/ˌʌndərˈteɪk sʌʧ ɪˈnɪʃətɪvz/
(verb). thực hiện những chính sách ​​như vậy
vocab
struggle to allocate funds
/ˈstrʌɡəl tə ˈæləˌkeɪt fʌndz/
(verb). gặp khó khăn trong việc phân bổ ngân sách
vocab
compromise their core business operations
/ˈkɑmprəˌmaɪzɪŋ ðɛr kɔr ˈbɪznɪs ˌɑpəˈreɪʃənz/
(verb). ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chính của họ
vocab
realm of government and public institutions
/rɛlm əv ˈɡʌvərnmənt ənd ˈpʌblɪk ˌɪnstəˈtuʃənz/
(noun). phạm vi của chính phủ và các cơ quan công quyền
vocab
corporate social responsibility initiative
/ˈkɔrpərət ˈsoʊʃəl rɪˌspɑnsəˈbɪlɪti ɪˈnɪʃətɪv/
(noun). các chính sách ​​về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
vocab
be compelled to
/bi kəmˈpɛld tu/
(verb). bị buộc phải
vocab
jeopardize their financial stability
/ˈdʒɛpərˌdaɪz ðɛr faɪˈnænʃəl stəˈbɪlɪti/
(verb). gây nguy hại đến sự ổn định tài chính của họ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp để hoàn thành câu sau.

1 Đội mũ bảo hiểm là bắt buộc đối với tất cả người đi xe máy.

-> Wearing a helmet

all motorcyclists.

 

2 Luật sư đã trình bày một lý lẽ thuyết phục để thuyết phục bồi thẩm đoàn về sự vô tội của thân chủ cô.

-> The lawyer presented

that convinced the jury of her client's innocence.

 

3 Công ty đã phát động một chiến dịch quảng cáo mới để nâng cao hình ảnh của họ trước công chúng.

-> The company launched a new ad campaign to

.

 

4 Việc ra mắt sản phẩm thành công đã giúp nâng cao danh tiếng của họ trên thị trường.

-> The successful product launch helped

in the market.

 

5 Công ty đã quyên góp một phần lợi nhuận của mình cho các tổ chức từ thiện địa phương để thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

-> The company donated a portion of its profits to local charities to

.

 

6 Các cuộc khảo sát nhân viên cho thấy sự hài lòng chung trong công việc của nhân viên ở mức cao.

-> Employee surveys showed high

among the staff.

 

7 Tổ chức này có khả năng tài chính để tài trợ cho nhiều dự án mới trong năm nay.

-> The organization has the

to fund multiple new projects this year.

💡 Gợi ý

boost their reputation

financial capability

is mandatory for

fulfill their corporate social responsibility

a cogent argument

enhance their public image

overall job satisfaction

Exercise 2: Tìm những từ / cụm từ tiếng Anh phù hợp với những từ / cụm từ sau.

 

01.

thực hiện những chính sách ​​như vậy

02.

gặp khó khăn trong việc phân bổ ngân sách

03.

ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chính của họ

04.

phạm vi của chính phủ và các cơ quan công quyền

05.

các chính sách ​​về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

06.

bị buộc phải

07.

gây nguy hại đến sự ổn định tài chính của họ

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi 😍 Sau sample “All companies should provide sports and social facilities to the local community. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree or disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Business nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ 🥳

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background