Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 18/05/2024

Chủ đề Business là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích 2 lợi ích của việc tiêu chuẩn hóa các cửa hàng và sản phẩm ở nhiều quốc gia.

 • Body 2: DOL phân tích 2 bất lợi của việc tiêu chuẩn hóa các cửa hàng và sản phẩm ở nhiều quốc gia.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The benefits of globalized retail standardization
Idea 1
Access to products at competitive prices.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: Major multinational chains with a worldwide presence;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect (positive): increased selection, consistent quality standards, and cost efficiencies;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: (developing countries) improve product availability and affordability.
Idea 2
Creating a sense of familiarity >> Effect: provides comfort to travelers.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The detrimental impacts
Idea 1
On local businesses
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: global corporations dominate markets;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: displace smaller retailers;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: impede the development of domestically produced goods.
Idea 2
On cultural heritage
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The erosion of regional culinary practices, artisanal crafts, and other distinctive local offerings.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: threaten the identity and appeal of the affected cultures.

📝 Bài mẫu

Opinions are divided on whether the

homogenization of retail outlets and products
across nations is a beneficial or harmful development. While I can understand the merits of this development, I ultimately lean towards the view that it poses considerable socio-cultural risks.

Proponents of

globalized retail standardization
would likely argue that it allows greater access to a wide range of products at competitive prices. With major multinational chains establishing a worldwide presence, consumers everywhere can benefit from increased selection,
consistent quality standards
, and
cost efficiencies
stemming from economies of scale. This has been particularly advantageous for developing countries where the arrival of international retailers has substantially improved
product availability and affordability
. Furthermore, advocates may contend that the ubiquity of certain brands
cultivates a sense of familiarity
that provides comfort to travelers and expatriates.

However, I am of the belief that retail homogenization across borders can have detrimental impacts on local businesses and cultural heritage. As global corporate giants increasingly dominate markets, they often displace smaller independent retailers that have been deeply rooted in a community's traditions for generations. This explains why some nations have expressed concern that

overreliance on foreign imports
may
impede the development
of
domestically produced goods
. The
proliferation of standardized global products
could also pose serious threats to cultural diversity. A possible consequence is the
erosion of regional culinary practices
,
artisanal crafts
, and other
distinctive local offerings
, thus threatening the identity and appeal of the affected cultures.

In conclusion, while I recognize the benefits of most stores and products becoming virtually identical, I am ultimately more persuaded by the perspective that views this as a negative trend with

grave socio-cultural costs
. Specifically, global retail homogenization would both endanger small businesses and deprive communities of the locally distinctive products that would cultivate a robust sense of identity.

(300 words)

📚 Vocabulary

Học thêm từ vựng mới thông qua bài Writing Task 2 Sample ở trên.

homogenization of retail outlets and products
/həˌmɒdʒənaɪˈzeɪʃən əv ˈriːteɪl ˈaʊtlɪts ænd ˈprɒdʌkts/
(noun). đồng nhất hóa các điểm bán lẻ và sản phẩm
vocab
globalized retail standardization
/ˈɡləʊbəlaɪzd ˈriːteɪl ˌstændədaɪˈzeɪʃən/
(noun). tiêu chuẩn hóa hoạt động bán lẻ toàn cầu
vocab
consistent quality standard
/kənˈsɪstənt ˈkwɒlɪti ˈstændəd/
(noun). tiêu chuẩn chất lượng nhất quán
vocab
cost efficiency
/kɒst ɪˈfɪʃənsi/
(noun). hiệu quả về mặt chi phí
vocab
product availability and affordability
/ˈprɒdʌkt əˌveɪləˈbɪləti ænd əˌfɔːdəˈbɪləti/
(noun). tính sẵn có và giá cả hợp lý của sản phẩm
vocab
cultivate a sense of familiarity
/ˈkʌltɪveɪt ə sɛns əv fəˌmɪlɪˈærɪti/
(verb). tạo ra cảm giác quen thuộc
vocab
overreliance on foreign imports
/ˌəʊvərɪˈlaɪəns ɒn ˈfɒrɪn ˈɪmpɔːts/
(noun). phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu nước ngoài
vocab
impede the development
/ɪmˈpiːd ðə dɪˈvɛləpmənt/
(verb). cản trở sự phát triển
vocab
domestically produced good
/dəˈmɛstɪkli prəˈdjuːst ɡʊd/
(noun). hàng sản xuất trong nước
vocab
proliferation of standardized global products
/prəˌlɪfəˈreɪʃən əv ˈstændərdaɪzd ˈɡləʊbəl ˈprɒdʌkts/
(noun). sự phổ biến của các sản phẩm tiêu chuẩn toàn cầu
vocab
erosion of regional culinary practices
/ɪˈrəʊʒən əv ˈriːdʒənl ˈkʌlɪnəri ˈpræktɪsɪz/
(noun). sự mai một của phong tục ẩm thực vùng miền
vocab
artisanal craft
/ɑːtɪˈzænəl krɑːft/
(noun). nghề thủ công
vocab
distinctive local offering
/dɪˈstɪŋktɪv ˈləʊkəl ˈɒfərɪŋ/
(noun). sản phẩm đặc trưng của địa phương
vocab
grave socio-cultural cost
/ɡreɪv ˌsəʊsiəʊˈkʌltʃərəl kɒst/
(noun). những tổn thất xã hội và văn hóa nghiêm trọng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp để hoàn thành câu sau.

1 Việc đồng nhất hóa điểm bán lẻ và sản phẩm đã dẫn đến sự thiếu đa dạng trong lựa chọn mua sắm.

-> The

has led to a lack of diversity in shopping options.

 

2 Tiêu chuẩn hóa hoạt động bán lẻ toàn cầu đảm bảo khách hàng nhận được trải nghiệm nhất quán ở các quốc gia khác nhau.

->

ensures that customers receive a consistent experience across different countries.

 

3 Công ty chúng tôi tự hào về việc duy trì tiêu chuẩn chất lượng nhất quán cho tất cả các sản phẩm của mình.

-> Our company prides itself on maintaining a

for all our products.

 

4 Việc triển khai công nghệ mới đã giúp chúng tôi cải thiện hiệu quả về mặt chi phí.

-> Implementing new technology has helped improve our

.

 

5 Siêu thị tập trung vào việc đảm bảo cả tính sẵn có và giá cả hợp lý của sản phẩm cho khách hàng của mình.

-> The supermarket focuses on ensuring both

for its customers.

 

6 Bầu không khí ấm cúng của nhà hàng và đội ngũ nhân viên thân thiện tạo cảm giác quen thuộc cho khách hàng thường xuyên.

-> The restaurant's cozy atmosphere and friendly staff

for regular customers.

 

7 Sự phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu nước ngoài đã làm suy yếu các ngành công nghiệp trong nước.

-> The

has weakened the country's domestic industries.

💡 Gợi ý

product availability and affordability

consistent quality standard

overreliance on foreign imports

cost efficiency

Globalized retail standardization

cultivate a sense of familiarity

homogenization of retail outlets and products

Tham khảo sample dành cho task 1 IELTS Writing ngày 18/05/2024 và từ vựng kèm theo.

Exercise 2: Tìm những từ / cụm từ tiếng Anh phù hợp với những từ / cụm từ sau.

 

01.

cản trở sự phát triển

02.

hàng sản xuất trong nước

03.

sự phổ biến của các sản phẩm tiêu chuẩn toàn cầu

04.

sự mai một của phong tục ẩm thực vùng miền

05.

nghề thủ công

06.

sản phẩm đặc trưng của địa phương

07.

những tổn thất xã hội và văn hóa nghiêm trọng

Tổng hợp đề thi viết task 2 tháng 05/2024.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi 😍 Sau sample “Many countries have most shops and products as the same. Some consider it a positive development, whereas others consider it negative. Discuss both sides and give your opinion.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Business nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ 🥳

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background