The diagram below shows the production of olive oil

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/08/2019 dạng Process: The diagram below shows the production of olive oil. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Process of making olive oil - Đề thi IELTS Writing Task 1

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 1 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: DOL sẽ lần lượt mô tả chi tiết từng bước trong quá trình

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
There are a total of seven steps, from harvesting the olives to eventually packaging and selling them.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph:
Topic Sentence
Details
Idea 1
Step by step
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ripe olives are manually harvested
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Rinse olives using cold water
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Pass them along the conveyor belt
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Olives are smashed by a rotary device --> Olive paste and stones
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Olive stones are removed --> Olive paste fills into punctured bags
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Bags are placed in press machine --> A new liquid
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Separate water from the mixture --> Have olive oil
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Stored and sold to customers

📝 Bài mẫu

The diagram gives information on

the process of olive oil production
. Overall, there are a total of seven steps, from
harvesting the olives
to eventually
packaging and selling them
.

Firstly,

ripe olives
are
manually picked from olive trees
by farmers, where they are
stored in baskets
. Then, the olives are carried to a machine which
rinses them using cold water
, before passing them along
a conveyor belt
. The belt leads into a tub where the olives are gathered, before being smashed by
a rotary device
, which produces
olive paste and olive stones
. The olive stones are removed, while the olive paste fills into
bags that have previously been punctured
. These are then placed in
a press machine
. The machine
squeezes out a new liquid mixture
, which in turn is separated into olive oil and excess water. Olive oil is then delivered to shops, where it can be stored and marketed to customers.

(152 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi những từ vựng được sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 ở bảng dưới đây.

The process of olive oil production
/ðə ˈprɑˌsɛs ʌv ˈɑləv ɔɪl prəˈdʌkʃən/
(noun). Quá trình sản xuất dầu ô liu
vocab
Harvest the olives
/ˈhɑrvəst ði ˈɑlɪvz/
(verb). Thu hoạch ô liu
vocab
Package and sell them
/ˈpækəʤ ænd sɛl ðɛm/
(verb). Đóng gói và bán chúng
Ripe olives
/raɪp ˈɑlɪvz/
(noun). Ô liu chín
vocab
To be manually picked from olive trees
/tu bi ˈmænjuəli pɪkt frʌm ˈɑləv triz/
(verb). Được hái thủ công (bằng tay) từ cây ô liu
vocab
To be stored in baskets
/tu bi stɔrd ɪn ˈbæskəts/
(verb). Được lưu trữ trong giỏ
vocab
Rinse them using cold water
/rɪns ðɛm ˈjuzɪŋ koʊld ˈwɔtər/
(verb). Rửa chúng qua nước lạnh
vocab
A conveyor belt
/ə kənˈveɪər bɛlt/
(noun). Một băng chuyền
vocab
A rotary device
/ə ˈroʊtəri dɪˈvaɪs/
(noun). Một thiết bị xoay
Olive paste and olive stones
/ˈɑləv peɪst ænd ˈɑləv stoʊnz/
(noun). Ô liu sệt và hột ô liu
vocab
Bags that have previously been punctured
/bægz ðæt hæv ˈpriviəsli bɪn ˈpʌŋkʧərd/
(noun). Túi mà đã bị đâm thủng sẵn
vocab
A press machine
/ə prɛs məˈʃin/
(noun). Một máy ép
vocab
Squeeze out a new liquid mixture
/skwiz aʊt ə nu ˈlɪkwəd ˈmɪksʧər/
(verb). Ép ra một hỗn hợp dung dịch
vocab
Separate into olive oil and excess water.
/ˈsɛprət bɪˈtwin ˈɑləv ɔɪl ænd ˈɛkˌsɛs ˈwɔtər./
(verb). Tách ra thành dầu ô liu và nước thừa

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong Bài mẫu Writing IETLS nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Quá trình sản xuất dầu ô liu

=> The process of

01.

 

Thu hoạch ô liu

=>

02.
the olives

 

Đóng gói và bán chúng

=>

03.
and sell them

 

Ô liu chín

=>

04.
olives

 

Được hái thủ công (bằng tay) từ cây ô liu

=> To be

05.
from olive trees

 

Được lưu trữ trong giỏ

=> To be

06.
in baskets

 

Rửa chúng qua nước lạnh

=>

07.
them using cold water

 

Một băng chuyền

=> A

08.

 

Một thiết bị xoay

=> A

09.

 

Một máy ép

=> A

10.

Exercise 2:

1 Hỗn hợp ô liu nhão được đổ đầy vào những cái túi mà đã được chọc lỗ sẵn.

=> The olive paste fills into bags that

.

 

2 Cái máy ép ra một hỗn hợp dung dịch mới.

=> The machine

a new liquid mixture

 

3 Hỗn hợp được tách ra thành dầu ô liu và nước thừa.

=> The mixture

olive oil and excess water.

 

4 Hỗn hợp ô liu nhão được giữ lại còn hạt ô liu thì bị bỏ đi.

=>

is kept while
are removed.

💡 Gợi ý

is separated into

squeezes out

have previously been punctured

olive stones

Olive paste

Cùng ôn tập thêm nhiều đề thi hay tháng 08/2019 có chọn lọc.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The diagram below shows the production of olive oil" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background