Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 14/01/2023

Chủ đề Giáo dục (education) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm: Nghiên cứu về những nền văn hóa khác qua xem video records sẽ hiệu quả hơn đọc sách.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích ưu điểm của video records: cung cấp hình ảnh trực quan về cách mọi người sống.

 • Body 2: DOL phân tích ưu điểm khác của video records: cho phép nhìn và nghe những điều sách khó có thể ghi lại.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Video records provide a visual representation of how people live
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • More engaging and memorable than written documents
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Offer an authentic insight into their way of life
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Valuable for those who have never had the opportunity to travel to other countries
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Develop a more nuanced perspective of their way of life.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Video records allow to see and hear things that may be difficult to capture in writing.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: facial expressions, tone of voice, and body language
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Enhance our understanding of other cultures.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • However, video records may present a limited or biased view of a culture.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The filmmaker's perspective influences the selection of video content.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Therefore, seeking out various sources is essential to understand a culture better.

📝 Bài mẫu

While some argue that written documents are the best way to learn about other cultures, others believe video records are more effective. From my perspective, video records offer

a more immersive and engaging way to learn
about how other people live.

One of the main advantages of video records is that they provide

a visual representation
of how people live, which can be more engaging and memorable than written documents. Watching videos of people from different cultures going about their daily lives, interacting with one another, and practicing their traditions can offer a unique and authentic insight into their way of life. This can be particularly valuable for those who have never had the opportunity to travel to other countries or experience other cultures
firsthand
. By seeing people in their natural environment, we can better understand their habits and customs and develop
a more nuanced perspective
of their way of life.

Another advantage of video records is that they allow us to see and hear things that may be difficult to capture in writing. For example, videos can capture the nuances of facial expressions, tone of voice, and body language essential to communication in many cultures. This type of

nonverbal communication
can be challenging to
convey
in written documents and can significantly enhance our understanding of other cultures. However, it is essential to acknowledge that video records may present
a limited or biased view
of a culture. The filmmaker's perspective or agenda may influence the selection of what is included in a video, and specific aspects of a culture may
be omitted or distorted
. Therefore, seeking out various sources, including written documents, is essential to gain
a more comprehensive understanding
of a culture.

In conclusion, personally, video records offer a unique and engaging way to learn about other cultures. However, it is

crucial
to approach video records with a critical eye to gain a more comprehensive understanding of other cultures.

(320 words)

📚 Vocabulary

a more immersive and engaging way to learn
/ə mɔː immersive ænd ɪnˈɡeɪʤɪŋ weɪ/
(noun). một cách học hấp dẫn và thú vị hơn
vocab
a visual representation
/ə ˈvɪzjʊəl ˌrɛprɪzɛnˈteɪʃᵊn/
(noun). một sự miêu tả trực quan
vocab
first-hand
/ˈfɜːstˈhænd/
(adj). trực tiếp
vocab
a more nuanced perspective
/ə mɔː ˈnjuːɑːnst pəˈspɛktɪv/
(noun). một góc nhìn đa sắc thái hơn
vocab
nonverbal communication
/nɒnˈvɜːbᵊl kəˌmjuːnɪˈkeɪʃᵊn/
(noun). giao tiếp phi ngôn ngữ
vocab
convey
/kənˈveɪ/
(verb). truyền đạt
vocab
a limited or biased view
/ə ˈlɪmɪtɪd ɔː ˈbaɪəst vjuː/
(noun). một quan điểm hạn chế hoặc thiên vị
vocab
be omitted or distorted
/biː əˈmɪtɪd ɔː dɪsˈtɔːtɪd/
(adj). được bỏ qua hoặc bị bóp méo
vocab
a more comprehensive understanding
/ə mɔː ˌkɒmprɪˈhɛnsɪv ˌʌndəˈstændɪŋ/
(noun). một sự hiểu biết toàn diện hơn
vocab
crucial
/ˈkruːʃəl/
(adj). quan trọng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Chơi các trò chơi video giáo dục có thể cung cấp một cách học hấp dẫn và thú vị hơn.

--> Playing educational video games can provide

2 Bản đồ thế giới là một sự miêu tả trực quan để hiển thị sự phân bố địa lý của một hiện tượng.

--> The world map is

for displaying the geographic distribution of a phenomenon.

 

3 Đọc về một sự kiện lịch sử là một chuyện, nhưng trực tiếp trải nghiệm nó lại là một mức độ hiểu biết hoàn toàn khác.

--> Reading about a historical event is one thing, but experiencing it

is an entirely different level of understanding.

 

4 Tìm hiểu về cả hai mặt của một cuộc tranh luận có thể cung cấp một góc nhìn đa sắc thái hơn về vấn đề này.

--> Learning about both sides of an argument can provide

on the issue.

 

5 Giao tiếp phi ngôn ngữ, chẳng hạn như nét mặt và ngôn ngữ cơ thể, có thể truyền tải rất nhiều thông tin.

-->

, such as facial expressions and body language, can convey a lot of information.

💡 Gợi ý

first-hand

a more immersive and engaging way to learn

a more nuanced perspective

Nonverbal communication

a visual representation

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

truyền đạt

02.

một quan điểm hạn chế hoặc thiên vị

03.

được bỏ qua hoặc bị bóp méo

04.

một sự hiểu biết toàn diện hơn

05.

quan trọng

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Video records are better to learn about the way other people in the world live than written documents. To what extent do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng agree or disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background