Not enough students choose science subjects in university. Reasons and effects on society?

Bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 28/01/2023 chủ đề Khoa học (science): Nowadays, not enough students choose science subjects in university in many countries. What are the reasons for this problem? What are the effects on society? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày tóm tắt 2 lý do chính và 2 hậu quả của vấn đề.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích 2 lý do chính: do nhận thức rằng môn khoa học khó và không có triển vọng nghề nghiệp.

 • Body 2: DOL phân tích 2 kết quả: thiếu hụt các chuyên gia công nghệ và cản trở phát triển kinh tế.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Two reasons that students are not choosing science subjects in university.
Idea 1
The perception that science is complex
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Science subjects often require much more daunting independent study.
Idea 2
The need for more career prospects
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In developing countries: graduates often struggle to find suitable job opportunities as they focus on the economy.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Two significant implications for society
Idea 1
There may be a need for more skilled professionals in science.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Hinder innovation, leading to a lack of advancements.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Have severe consequences in healthcare
Idea 2
Hamper economic growth
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • As technological progress drives economic development
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The lack of technical skills: poorer quality products and services.

📝 Bài mẫu

The declining number of university students opting for science subjects is a growing concern in many countries worldwide. Two main reasons for this problem are the

perception
of science as a difficult subject and the lack of
career prospects
. This trend has significant
implications
for society, including a shortage of skilled professionals in technology and limited economic growth.

One of the primary reasons students are not choosing science subjects in university is the perception that science is complex. This perception is

compounded
by the fact that science subjects often require much independent study, which can be
daunting
for students who prefer
a more structured learning environment
. Another factor contributing to the decline in science students is the need for more career prospects. In most developing countries, graduates often struggle to find suitable job opportunities, such as researchers or astronomers, as the main focus of those countries is still the economy. This lack of career prospects can
deter
students from choosing science subjects and opting for other less
intimidating majors.

The decline in science students has significant implications for society. First, there may be a need for more skilled professionals in science and technology, as fewer students are graduating in these areas. This could

hinder
innovation and progress, leading to a lack of new ideas and advancements. This could have severe consequences in areas such as healthcare, where technological advancements are critical to providing better treatments. Second, this limited innovation in science and technology could
hamper
economic growth, as innovation and technological progress are
essential drivers
of economic development. The lack of technical skills in the workforce could lead to poorer quality products and services, decreasing demand and profitability.

In conclusion, the

stereotype
of science as a complicated subject and the lack of employment opportunities are the two fundamental causes of dropping science students. This trend has substantial societal ramifications, including a scarcity of
competent technology experts
and hindered economic development.

(320 words)

📚 Vocabulary

perception
/pəˈsɛpʃᵊn/
(noun). sự nhận thức
vocab
career prospect
/kəˈrɪə ˈprɒspɛkt/
(noun). triển vọng nghề nghiệp
vocab
implication
/ˌɪmplɪˈkeɪʃᵊn/
(noun). ý nghĩa
vocab
compound
/ˈkɒmpaʊnd/
(verb). trở nên phức tạp
vocab
daunting
/ˈdɔːntɪŋ/
(adj). nhàm chán
vocab
a structured learning environment
/ə ˈstrʌkʧəd ˈlɜːnɪŋ ɪnˈvaɪərənmənt/
(noun). một môi trường học tập có quy trình giảng dạy được soạn sẵn
vocab
deter
/dɪˈtɜː/
(verb). ngăn chặn
vocab
intimidating majors
/ɪnˈtɪmɪdeɪtɪŋ ˈmeɪʤəz./
(noun). những chuyên ngành đáng sợ
vocab
hinder
/ˈhaɪndə/
(verb). cản trở
vocab
hamper
/ˈhæmpə/
(verb). cản trở
vocab
essential drivers
/ɪˈsɛnʃəl ˈdraɪvəz/
(noun). những động lực cần thiết
vocab
stereotype
/ˈstɛrɪətaɪp/
(noun). định kiến
vocab
competent technology experts
/ˈkɒmpɪtənt tɛkˈnɒləʤi ˈɛkspɜːts/
(noun). những chuyên gia công nghệ có năng lực
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Sự nhận thức của bạn về tình huống này có thể khác với tôi

--> Your

of the situation may differ from mine

 

2 Thị trường việc làm cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đang phát triển nhanh chóng, khiến nó trở thành một triển vọng nghề nghiệp tuyệt vời.

--> The job market for healthcare professionals is growing rapidly, making it an excellent

.

 

3 Ý nghĩa về quyết định của bạn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

--> The

of your decision could have serious consequences.

 

4 Các vấn đề trở nên phức tạp hơn do tình trạng thiếu

--> The problems were

by severe food shortages.

 

5 Cô có nhiệm vụ nhàm chán là nấu ăn cho 20 người mỗi ngày.

--> She has the

task of cooking for 20 people every day.

 

6 Nhiều học sinh phát triển mạnh trong một môi trường học tập có quy trình giảng dạy được soạn sẵn với những kỳ vọng và hướng dẫn rõ ràng.

--> Many students thrive in

with clear expectations and guidelines.

💡 Gợi ý

career prospect

perception

a structured learning environment

implication

compounded

daunting

Luyện viết qua đề cùng ngày IELTS Writing Task 1 ngày 28/01/2023 và học nhiều tù vựng mới!

Exercise 2

Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

ngăn chặn

02.

những chuyên ngành đáng sợ

03.

cản trở

04.

những động lực cần thiết

05.

định kiến

06.

những chuyên gia công nghệ có năng lực

Bài mẫu hay tháng 01/2023 kèm từ vựng ôn luyện!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Nowadays, not enough students choose science subjects in university in many countries. What are the reasons for this problem? What are the effects on society?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problem-causes-solutions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Science.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background