Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 05/01/2023

Chủ đề Government là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm hỗ trợ tài chính không phải là một giải pháp xóa nghèo tuyệt đối nhưng nó có thể quan trọng trong việc hỗ trợ các quốc gia đang phát triển --> Đồng ý một phần.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích quan điểm giải pháp hỗ trợ tài chính là quan trọng trong các tình huống thiên tai hoặc đại dịch.

 • Body 2: DOL phân tích giải pháp khoa học công nghệ có thể giúp các quốc gia nghèo phát triển bền vững hơn.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Financial aid provide immediate relief in natural disasters and pandemics.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Financial assistance can provide food, medicine, and shelter.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, the COVID-19 pandemic has devastated many poorer countries.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Financial aid helps to mitigate the impact of the virus.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Other types of aid is essential to complement financial assistance
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Technical assistance helps to develop economies, improve education systems and infrastructure.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Share these knowledges through partnerships with businesses, educational institutions, and governments.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Create sustainable change beyond short-term relief.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Lead to long-term economic benefits for both developed and developing nations.

📝 Bài mẫu

It is

a commonplace
for wealthier countries to provide money to underdeveloped countries, yet the assistance fails to reduce poverty. Others argue that wealthy countries should help developing nations in ways other than
monetary aid
. Although financial aid is not a complete solution, it may be crucial in assisting developing nations. Moreover, other types of support are also required
to battle poverty effectively
.

Financial aid is crucial in providing immediate relief during times of crisis, such as natural disasters and pandemics. In these situations, necessities such as food, medicine, and shelter are urgently needed, and financial assistance can provide these resources to those in need. The COVID-19 pandemic, for example, has devastated many poorer countries,

exacerbating existing challenges
such as healthcare and
economic inequalities
. Financial aid provided by wealthier nations has played a critical role in
mitigating
the impact of the virus and
supporting struggling communities
. While financial aid is not a complete solution to poverty, it remains an essential tool in providing immediate relief and support during times of crisis.

To truly combat poverty, however, it is essential to complement financial assistance with other types of aid. Technical expertise and assistance, for example, can play a crucial role in helping poorer nations develop their economies and improve their education systems and infrastructure. More affluent countries can share their knowledge and experience in these areas through partnerships with businesses, educational institutions, and governments. By working together, developed and developing nations can identify and

address the specific needs
of poorer countries,
creating sustainable change
beyond short-term relief. Additionally, this can lead to long-term economic benefits for both developed and developing nations,
fostering mutual understanding and cooperation.

In conclusion, I believe there is still a significant role that financial assistance may play in assisting

low-income nations
. In addition, expertise and help from
the technological realm
are also required in the fight against poverty.

(315 words)

📚 Vocabulary

a commonplace
/ə ˈkɒmənpleɪs/
(noun). chuyện bình thường
vocab
monetary aid
/ˈmʌnɪtəri eɪd/
(noun). hỗ trợ tài chính
vocab
to battle poverty effectively
/tuː ˈbætl ˈpɒvəti ɪˈfɛktɪvli/
(verb). chống đói nghèo hiệu quả
vocab
exacerbate existing challenges
/ɪɡˈzæsəbeɪt ɪɡˈzɪstɪŋ ˈʧælɪnʤɪz/
(verb). làm trầm trọng thêm những thách thức hiện có
vocab
economic inequality
/ˌiːkəˈnɒmɪk ˌɪnɪˈkwɒlətiz/
(noun). mất cân bằng kinh tế
vocab
mitigate
/ˈmɪtɪɡeɪt/
(verb). giảm thiểu
vocab
support struggling communities
/səˈpɔːt ˈstrʌɡlɪŋ kəˈmjuːnɪtiz/
(verb). hỗ trợ các cộng đồng đang gặp khó khăn
vocab
address the specific needs
/əˈdrɛs ðə spɪˈsɪfɪk niːdz/
(verb). giải quyết các nhu cầu cụ thể
vocab
create sustainable change
/kriˈeɪt səsˈteɪnəbᵊl ʧeɪnʤ/
(verb). tạo ra sự thay đổi bền vững
vocab
foster mutual understanding and cooperation
/ˈfɒstə ˈmjuːtjʊəl ˌʌndəˈstændɪŋ ænd kəʊˌɒpəˈreɪʃᵊn/
(verb). thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau
vocab
low-income nations
/ləʊ-ˈɪnkʌm ˈneɪʃᵊnz/
(noun). các quốc gia có thu nhập thấp
vocab
the technological realm
/ðə ˌtɛknəˈlɒʤɪkᵊl rɛlm/
(noun). lĩnh vực công nghệ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Di chuyển bằng máy bay là một chuyện bình thường ngày nay.

--> Air travel is

nowadays.

 

2 Chính phủ cung cấp hỗ trợ tài chính đến các nạn nhân của thảm họa thiên nhiên.

--> The government provided

to the victims of the natural disaster.

 

3 Tạo giáo dục và việc làm là cần thiết để chống đói nghèo một cách hiệu quả.

--> Education and job creation are essential

.

 

4 Đại dịch làm trầm trọng thêm những thách thức hiện có trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.

--> The pandemic has

in the healthcare system.

 

5 Khoảng cách ngày càng lớn về thu nhập và của cải đã dẫn đến sự mất cân bằng kinh tế ngày càng tăng.

--> The widening gap in income and wealth has led to increasing

.

 

6 Đầu tư vào năng lượng tái tạo có thể giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

--> Investing in renewable energy sources can help

the impact of climate change.

💡 Gợi ý

monetary aid

to battle poverty effectively

exacerbated existing challenges

mitigate

a commonplace

economic inequality

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

hỗ trợ các cộng dồng đang gặp khó khăn

02.

giải quyết các nhu cầu cụ thể

03.

tạo ra sự thay đổi bền vững

04.

thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau

05.

các quốc gia có thu nhập thấp

06.

lĩnh vực công nghệ

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Rich countries often give money to poorer countries, but it does not solve poverty. Therefore, developed countries should give other types of help to the poor countries rather than financial aid. Do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree or disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Government.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background