Is building specialized facilities to train top athletes a positive/negative development?

Bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 07/01/2023 chủ đề thể thao (Sport): Some countries achieve international success by building specialized facilities to train top athletes. Do you think it is a positive or negative development? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm về việc xây dựng các cơ sở chuyên dụng để đào tạo các động viên thì có hại hơn lợi.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích bất lợi thứ nhất: không thúc đẩy sự tham gia thể thao cho nhiều người dân hơn

 • Body 2: DOL phân tích bất lợi thứ hai: tăng khoảng cách giàu nghèo

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Neglecting the development of sports infrastructure that benefits the general population
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • not promote sports participation for the broader population
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • public sports are essential for building a culture of fitness
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the lack of access to such facilities could harm public health
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • governments must invest in a diverse range of sports infrastructure
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Widen the gap between the rich and poor
Idea 1
Widen the gap between the rich and poor
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • this creates an uneven playing field
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • this perpetuates existing societal inequalities
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • society may become more divided
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • governments should prioritize community-based programs
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • help to bridge the gap between the rich and poor

📝 Bài mẫu

In recent years, some countries have gained international recognition by constructing specialized training facilities exclusively for top athletes rather than providing sports facilities accessible to everyone. This essay will argue that this trend is ultimately harmful, as it prioritizes

elite achievement
over broader societal benefits.

Investing resources in specialized sports facilities may

come at the cost
of neglecting the development of sports infrastructure that benefits the general population. While these facilities may produce elite athletes, they may not promote sports participation for the broader population. Public sports centers, parks, and community programs that encourage physical activity are essential for building a culture of fitness that extends beyond elite competition, benefiting the entire population. The lack of access to such facilities could harm public health, particularly for those from
lower socio-economic backgrounds
who may not have the means to access private sports facilities. Therefore, governments must invest in a diverse range of sports infrastructure that is accessible to everyone and promotes physical activity and healthy living.

Furthermore, investing heavily in elite sports facilities can widen the gap between the rich and poor, as only those with access to these specialized facilities can benefit from them. This creates

an uneven playing field
, where wealthier individuals have greater opportunities for success and prosperity than those from lower socio-economic backgrounds. This
perpetuates
existing societal inequalities
, where the opportunities for success are
skewed towards
a privileged few
. As a result, society may become more divided, with only a tiny elite able to benefit from the resources invested in specialized sports facilities. To prevent this, governments should prioritize
community-based programs
that promote sports participation and physical activity for all. This can help to bridge the gap between the rich and poor and
foster a more inclusive and equitable society
.

In conclusion, by neglecting the development of sports infrastructure accessible to everyone, fostering an environment of extreme competition, and contributing to societal inequalities, the focus on elite sports could ultimately

do more harm than good
.

(331 words)

📚 Vocabulary

elite achievement
/eɪˈliːt əˈʧiːvmənt/
(noun). thành tích ưu tú
vocab
come at the cost
/kʌm æt ðə kɒst/
(verb). đánh đổi
vocab
lower socio-economic backgrounds
/ˈləʊə ˌsəʊsɪəʊ-ˌiːkəˈnɒmɪk ˈbækɡraʊndz/
(noun). hoàn cảnh kinh tế xã hội thấp hơn
vocab
an uneven playing field
/ən ʌnˈiːvən ˈpleɪɪŋ fiːld/
(noun). một sân chơi không công bằng
vocab
perpetuate
/pəˈpɛʧʊeɪt/
(verb). kéo dài
vocab
existing societal inequalities
/ɪɡˈzɪstɪŋ səˈsaɪətl ˌɪnɪˈkwɒlətiz/
(noun). bất bình đẳng xã hội hiện có
vocab
skewed towards
/skjuːd təˈwɔːdz/
(verb). nghiêng về phía
vocab
a privileged few
/ə ˈprɪvɪlɪʤd fjuː/
(noun). một số người có đặc quyền
vocab
community-based programs
/kəˈmjuːnɪti-beɪst ˈprəʊɡræmz/
(noun). các chương trình cho cộng đồng
vocab
foster a more inclusive and equitable society
/ˈfɒstər ə mɔːr ɪnˈkluːsɪv ænd ˈɛkwɪtəbᵊl səˈsaɪəti./
(verb). thúc đẩy một xã hội toàn diện và công bằng hơn.
vocab
do more harm than good
/duː mɔː hɑːm ðæn ɡʊd/
(verb). lợi bất cập hai (hại nhiều hơn lợi)
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Thành tích ưu tú thường được tôn vinh, nhưng nó có thể tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh khiến nhiều người bị bỏ lại phía sau.

-->

is often celebrated, but it can create an unhealthy competition that leaves many behind.

 

2 Theo đuổi sự nghiệp của một vận động viên chuyên nghiệp có thể dẫn đến thành tích ưu tú, nhưng nó có thể phải đánh đổi bằng sức khỏe thể chất và phúc lợi.

--> Pursuing a career as a professional athlete may lead to elite achievement, but it can

of physical health and wellbeing.

 

3 Các cá nhân có hoàn cảnh kinh tế xã hội thấp hơn thường phải đối mặt với những thách thức đáng kể khi cố gắng tiếp cận giáo dục đại học.

--> Individuals from

often face significant challenges when trying to access higher education.

 

4 Thị trường việc làm có thể là một sân chơi không công bằng, nơi những người có mối quan hệ hoặc đặc quyền có nhiều khả năng thành công hơn.

--> The job market can be

where those with connections or privilege are more likely to succeed.

 

5 Cách chúng ta cấu trúc xã hội kéo dài sự bất bình đẳng hiện có, khiến một số người khó thoát khỏi đói nghèo.

--> The way we structure society

existing inequalities, making it difficult for some to break out of poverty.

💡 Gợi ý

come at the cost

lower socio-economic backgrounds

an uneven playing field

perpetuates

Elite achievement

Exercise 2

Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

bất bình đẳng xã hội hiện có

02.

nghiêng về phía

03.

một số người có đặc quyền

04.

các chương trình cho cộng đồng

05.

thúc đẩy một xã hội toàn diện và công bằng hơn

06.

lợi bất cập hại

Tổng hợp đề thi tháng 01/2023, luyện nhiều quen tay nhé!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Some countries achieve international success by building specialized facilities to train top athletes instead of providing sports facilities that everyone can use. Do you think it is a positive or negative development?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Sport.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background