What are the benefits/drawbacks of preserving certain types of old buildings?

Bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 12/01/2023 chủ đề kiến trúc (Architecture): What types of old buildings should be preserved? Do you think the advantages of preserving old buildings outweigh the disadvantages? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm: nên ưu tiên bảo tồn những tòa nhà có ý nghĩa lịch sử và văn hóa lớn nhất; bất lợi (chi phí sửa chữa và tác động đến nền kinh tế) nhiều hơn lợi ích

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích lý do nên ưu tiên bảo tồn những tòa nhà có giá trị lịch sử và có đặc điểm độc đáo

 • Body 2: DOL sẽ phân tích 2 bất lợi của việc bảo tồn những tòa nhà cũ: tốn một chi phí khổng lồ + cản trở sự phát triển của nền kinh tế

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Buildings with significant cultural or historical value should be preserved.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • As a testament to a region's rich history and cultural heritage
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • To maintain a sense of continuity and connection to the past
Idea 2
Buildings with unique architectural features should also be preserved
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Represent the pinnacle of architecture from respective eras; remind the evolution of architectural styles over time.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Preserving old buildings also has its drawbacks
Idea 1
Maintaining such buildings can be prohibitively expensive
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Divert resources away from other pressing needs
Idea 2
Preserving old buildings can come at the cost of economic development
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Limiting land use and obstructing new development
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reduced job opportunities and economic prosperity

📝 Bài mẫu

Preserving historic buildings is

a contentious issue
, with some arguing that certain buildings should be preserved more than others. I believe we should prioritize the preservation of buildings with the greatest cultural and historical significance. In addition, the
drawbacks
of keeping historic structures exceed their benefits slightly since preservation expenses and their effect on economic growth must be acknowledged.

Firstly, buildings with significant cultural or historical value should be preserved. This includes landmarks such as ancient temples, castles, and churches, which serve as

a testament
to a region's rich history and cultural heritage. Preserving such buildings helps to maintain
a sense of continuity
and connection to the past, providing a window into the history and culture of a community. Secondly, buildings with unique architectural features should also be preserved. These could include art deco buildings, Gothic-style churches, and Victorian mansions. Such buildings represent the
pinnacle
of design and architecture from their respective eras and remind them of the evolution of architectural styles over time.

However, preserving old buildings also has its drawbacks. Maintaining and preserving such buildings can be prohibitively expensive, and resources are often limited. This can

divert
resources away from other
pressing needs
, such as the construction of new infrastructure, affordable housing, and public services. Moreover, preserving old buildings can sometimes
come at the cost
of economic development. Preservation efforts may
hinder
economic growth by limiting land use and
obstructing
new development. This can lead to reduced job opportunities and
economic prosperity
for the region.

In conclusion, the most culturally and historically significant structures should be preserved first. Moreover, the expenses of preservation and its influence on economic growth must also be evaluated, and these factors marginally

offset
the benefits of keeping historic structures.

(287 words)

📚 Vocabulary

a contentious issue
/ə kənˈtɛnʃəs ˈɪʃuː/
(noun). một vấn đề gây tranh cãi
vocab
drawback
/ˈdrɔːbæk/
(noun). hạn chế
vocab
testament
/ə ˈtɛstəmənt/
(noun). minh chứng
vocab
a sense of continuity
/ə sɛns ɒv ˌkɒntɪˈnjuːəti/
(noun). một cảm giác liên tục
vocab
pinnacle
/ˈpɪnəkl/
(noun). đỉnh cao
vocab
divert
/daɪˈvɜːt/
(verb). chuyển hướng
vocab
pressing needs
/ˈprɛsɪŋ niːdz/
(noun). nhu cầu cấp bách
vocab
come at the cost of
/kʌm æt ðə kɒst ɒv/
(verb). đánh đổi
vocab
hinder
/ˈhaɪndə/
(verb). cản trở
vocab
obstruct
/əbˈstrʌkt/
(verb). cản trở
vocab
economic prosperity
/ˌiːkəˈnɒmɪk prɒsˈpɛrɪti/
(noun). sự thịnh vượng kinh tế
vocab
offset
/ˈɒfsɛt/
(verb). bù lại
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Phá thai là một vấn đề gây tranh cãi mà nhiều người có quan điểm mạnh mẽ.

--> Abortion is

that many people have strong opinions about.

 

2 Một trong những nhược điểm chính của việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo là chi phí lắp đặt ban đầu cao.

--> One of the major

of using renewable energy sources is the high initial cost of installation.

 

3 Thành công của cô ấy trong lĩnh vực này là minh chứng cho sự chăm chỉ và cống hiến của cô ấy.

--> Her success in the field is

to her hard work and dedication.

 

4 Truyền thống truyền lại các công thức nấu ăn gia đình mang lại cảm giác liên tục cho các thế hệ.

--> The tradition of passing down family recipes gives

to generations.

 

5 Giành huy chương vàng Olympic là đỉnh cao trong sự nghiệp của nhiều vận động viên.

--> Winning an Olympic gold medal is the

of many athletes' careers.

 

6 Cơ sở hạ tầng yếu kém có thể cản trở sự phát triển kinh tế trong một khu vực.

--> Poor infrastructure can

economic development in a region.

💡 Gợi ý

a testament

a contentious issue

hinder

drawbacks

a sense of continuity

pinnacle

Luyện viết qua đề cùng ngày Task 1 Writing IELTS ngày 12/01/2023 và học nhiều tù vựng mới!

Exercise 2

Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

chuyển hướng

02.

nhu cầu cấp bách

03.

đánh đổi

04.

cản trở

05.

sự thịnh vượng kinh tế

06.

bù lại

Cùng nhau luyện đề thi tổng hợp trong tháng 01/2023 nhé!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Some people believe that certain old buildings should be preserved more than others. What types of old buildings should be preserved? Do you think the advantages of preserving old buildings outweigh the disadvantages?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part questions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Architecture.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background