Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 15/06/2024

Chủ đề Lifestyle là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

Thân bài:

 • Body 1: DOL thảo luận về sự tham vọng tác động lớn đến sự thành công của một người như thế nào.

 • Body 2: DOL lập luận rằng đặc điểm này có lợi nếu duy trì sự cân bằng lành mạnh trong cuộc sống.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Ambitious individuals tend to achieve great success.
Idea 1
Reason 1: motivates people to step out of their comfort zones.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Effect: attain unprecedented achievements.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Example: Musk's ambition, beyond skepticism, transformed the automobile landscape.
Idea 2
Reason 2: ambitious people devote more effort to their pursuits.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Explain: they work diligently to achieve dreams.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Brief conclusion: ambition -> remarkable success.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Ambition is beneficial if people maintain a healthy balance.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Reason: desires help stay committed to path >> they strive for the best >> work industriously and excel.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Contrast: achieve success >< neglect their health.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • >> Brief conclusion: ambition is crucial for success >< important to maintain balance.

📝 Bài mẫu

It is argued that ambition is an important virtue in today’s society. This essay will discuss how staying ambitious greatly impacts people’s success and then argue that this trait is beneficial as long as people are conscious of maintaining a healthy balance in their lives.

There are many reasons why those with ambitious goals tend to achieve great success in life. Chief among these is that ambition motivates people to step out of their comfort zones and undertake endeavors that others might shy away from, driving them to

unprecedented achievements
. A case in point is Elon Musk, the CEO of Tesla, one of the leading producers of electric vehicles. Amid widespread skepticism and doubt when he first launched his ideas for an EV brand, Musk’s passionate ambition enabled him to
go beyond the status quo
and successfully transform the automobile landscape. In recent years, most automobile producers have followed in his footsteps and attempted to launch their own EV versions. Additionally, ambitious individuals tend to
devote greater effort to their pursuits
because they have clear and demanding goals. Unlike those with few ambitions, people with
strong desires and aspirations
apply themselves diligently to their work
or studies to achieve their dreams. This illustrates how ambition can propel individuals to remarkable success.

Given the aforementioned benefits, ambition is generally deemed a positive trait. Desires help people

stay committed to their path
and become distinguished. Indeed, ambitious individuals usually strive for the best outcomes for themselves, motivating them to
work industriously and excel
. However, one must
be mindful of
their health, as being overly ambitious can lead to overwork and exhaustion. It is not uncommon to see ambitious people achieving success
at the expense of
their mental and physical health. With
burning passion
, some individuals
dedicate most of their time to work
,
depriving themselves of essential activities
such as exercise or spending quality time with family. This imbalance between work and life can
take a serious toll on their well-being
. Therefore, while ambition is a crucial trait for success, it is essential for individuals to maintain a balance and take care of their health.

In conclusion, ambition is one of the crucial traits that can

dictate a person’s success
. Nonetheless, ambitious individuals should pay attention to their health and manage to balance work and life to
avoid jeopardizing their well-being
on the road to success.

(395 words)

📚 Vocabulary

unprecedented achievement
/ʌnˈprɛsɪˌdɛntɪd əˈtʃivmənt/
(noun). thành tựu chưa từng có
vocab
go beyond the status quo
/ɡoʊ bɪˈjɒnd ðə ˈsteɪtəs kwoʊ/
(verb). vượt qua thực trạng hiện tại
vocab
devote greater effort to their pursuits
/dɪˈvoʊt ˈɡreɪtər ˈɛfərt tuː ðer pərˈsut/
(verb). dành nhiều nỗ lực hơn cho những mục tiêu của họ
vocab
strong desire and aspiration
/strɔŋ dɪˈzaɪər ænd ˌæspəˈreɪʃən/
(noun). mong muốn và khát vọng mạnh mẽ
vocab
apply themselves diligently to their work
/əˈplaɪ ðəmˈsɛlvz ˈdɪlɪdʒəntli tuː ðer wɜrk/
(verb). siêng năng làm việc
vocab
stay committed to their path
/steɪ kəˈmɪtɪd tuː ðer pæθ/
(verb). kiên định với con đường của họ
vocab
work industriously and excel
/wɜrk ɪnˈdʌstriəsli ænd ɪkˈsɛl/
(verb). làm việc chăm chỉ và đạt được thành tựu
vocab
be mindful of
/biː ˈmaɪndfʊl ʌv/
(verb). chú ý đến
vocab
at the expense of
/æt ðə ɪkˈspɛns ʌv/
(preposition). đánh đổi với
vocab
burning passion
/ˈbɜrnɪŋ ˈpæʃən/
(noun). đam mê cháy bỏng
vocab
dedicate most of their time to work
/ˈdɛdɪˌkeɪt moʊst ʌv ðer taɪm tuː wɜrk/
(verb). dành phần lớn thời gian của họ cho công việc
vocab
deprive themselves of essential activities
/dɪˈpraɪv ðəmˈsɛlvz ʌv ɪˈsɛnʃəl ækˈtɪvɪtiz/
(verb). thiếu đi các hoạt động thiết yếu
vocab
take a serious toll on their well-being
/teɪk ə ˈsɪriəs toʊl ɒn ðer ˈwɛlˌbiɪŋ/
(verb). gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của họ
vocab
dictate a person’s success
/ˈdɪkteɪt ə ˈpɜrsənz səkˈsɛs/
(verb). quyết định sự thành công của một người
vocab
avoid jeopardizing their well-being
/əˈvɔɪd ˈdʒɛpəˌraɪzɪŋ ðer ˈwɛlˌbiɪŋ/
(verb). tránh gây nguy hiểm cho sức khỏe của họ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp để hoàn thành câu sau.

1 Giành chức vô địch là thành tựu chưa từng có của đội tuyển chúng ta.

-> Winning the championship was an

for our team.

 

2 Các chính sách mới của chính phủ được thiết kế nhằm vượt qua thực trạng hiện tại và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của nghèo đói.

-> The government's new policies are designed to

and address the root causes of poverty.

 

3 Nhận thức được tầm quan trọng của dự án, nhóm đã đồng ý dành nhiều nỗ lực hơn cho những mục tiêu của họ để đảm bảo sự thành công của dự án.

-> Recognizing the importance of the project, the team agreed to

to ensure its success.

 

4 Mong muốn và khát vọng mạnh mẽ trở thành bác sĩ đã thúc đẩy anh học tập chăm chỉ.

-> His

to become a doctor motivated him to study hard.

 

5 Những nhân viên siêng năng làm việc thường đạt được thành công lớn hơn.

-> Employees who

often see greater success.

 

6 Bất chấp thử thách, cô vẫn kiên định với con đường của mình để trở thành vũ công chuyên nghiệp.

-> Despite challenges, she

of becoming a professional dancer.

 

7 Nhờ sự chăm chỉ và cống hiến, anh đã có thể làm việc chăm chỉ và đạt được thành tựu trong sự nghiệp.

-> Through hard work and dedication, he was able to

in his career.

 

8 Điều quan trọng là phải chú ý đến hành động của mình và cách chúng ảnh hưởng đến người khác.

-> It's important to

your actions and how they affect others.

💡 Gợi ý

be mindful of

devote greater effort to their pursuits

go beyond the status quo

stayed committed to her path

strong desire and aspiration

unprecedented achievement

work industriously and excel

apply themselves diligently to their work

Exercise 2: Tìm những từ / cụm từ tiếng Anh phù hợp với những từ / cụm từ sau.

 

01.

đánh đổi với

02.

đam mê cháy bỏng

03.

dành phần lớn thời gian của họ cho công việc

04.

thiếu đi các hoạt động thiết yếu

05.

gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của họ

06.

quyết định sự thành công của một người

07.

tránh gây nguy hiểm cho sức khỏe của họ

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi 😍 Sau sample “Ambition is a positive quality for people to have in society today. How important is it for people who want to succeed in life? Is it a positive or negative characteristic?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part question mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ 🥳

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background