Studying past history can help us better understand the present. Discuss and give your opinion.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 19/11/2022 chủ đề Giáo dục (education): Studying past history can help us better understand the present or nothing or little to tell us. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL giải thích vì sao nhiều người không tin tưởng giá trị của tại liệu lịch sử.

 • Body 2: DOL giải thích tầm quan trọng của việc học lịch sử.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
Personally, the second viewpoint is more reasonable since we may be better prepared for the present and future by learning from previous mistakes.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
First, some individuals are skeptical of historical accounts because they believe they are biased.
Idea 1
Physical and scientific evidence is insufficient >> dismiss historical trivia
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: archaeologists have uncovered old remains >< knowledge provided in history books about the ancient kingdom
Idea 2
Antithesis: a lack of proof >< not genuine and irrelevant
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
On the other hand, knowledge of history is vital for comprehending the present and future.
Idea 1
Can learn from our mistakes and improve our future actions + be inspired to work harder
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: In Germany, educating children about World War II history is a must >> help them learn from and prevent repeating past errors
Idea 2

  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

While some argue that history has nothing significant to teach us, others insist that understanding the past help us better

grasp
the present. Personally, the second viewpoint is more reasonable since we may be better prepared for the present and future by learning from previous mistakes.

First, some individuals are skeptical of

historical accounts
because they believe they are
biased
. In most cases, physical and scientific evidence is insufficient to establish the knowledge. For this reason, many individuals dismiss historical trivia as legends or exaggerations that contribute nothing to modern life. In Vietnam, for instance, archaeologists have
uncovered
old
remains
in various locations, but they have yet to match this information with the proper knowledge provided in history books about the ancient kingdom. However, I cannot entirely agree with this idea since a lack of proof does not mean the past is not
genuine
and irrelevant.

On the other hand, knowledge of history is vital for comprehending the present and future. In reality, by studying the past, not only can we

learn from our mistakes and improve our future actions
, but we may also be inspired to work harder by hearing about the
heroic efforts
and
personal sacrifices
that our ancestors made. In Germany, for instance, educating children about World War II history is a
must
because of the many lessons and insights it provides for helping them learn from and prevent repeating past errors.

In conclusion, as a result of learning from past mistakes, it is essential to study history so that humans may be better equipped for the present and future.

(263 words)

📚 Vocabulary

Xem lại từ vựng được được tổng hợp trong bài mẫu trên và học thêm từ vựng qua writing task 1 Sample 19/11/2022 cùng ngày nữa nhé!

grasp
/græsp/
(verb). hiểu, nắm bắt
vocab
historical account
/hɪˈstɔrɪkəl əˈkaʊnt/
(noun). tài liệu lịch sử
vocab
biased
/ˈbaɪəst/
(adj). mang thành kiến
vocab
uncover
/ənˈkʌvər/
(verb). phát hiện, khám phá
vocab
remains
/rɪˈmeɪnz/
(noun). di tích, phần còn sót lại
vocab
genuine
/ˈʤɛnjəwən/
(adj). chân thật
vocab
learn from one's mistakes and improve one's future actions
/lɜrn frʌm wʌnz mɪsˈteɪks ænd ɪmˈpruv wʌnz ˈfjuʧər ˈækʃənz/
(verb). học hỏi từ những sai lầm của ai đó và cải thiện hành động trong tương lai của ai đó
vocab
heroic effort
/hɪˈroʊɪk ˈɛfərt/
(noun). nỗ lực anh hùng
vocab
personal sacrifice
/ˈpɜrsɪnɪl ˈsækrəˌfaɪs/
(noun). hy sinh cá nhân
vocab
must
/mʌst/
(noun). điều bắt buộc, điều phải làm
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS Task 2 nhé!

Exercise 1

1 Hiểu về quá khứ giúp chúng ta nắm bắt hiện tại tốt hơn.

=> Understanding the past help us better

the present.

 

2 Một số cá nhân hoài nghi về các tài liệu lịch sử.

=> Some individuals are skeptical of

.

3 Bài báo đã thiên vị nặng nề chống lại chế độ hiện tại.

=> The article was heavily

against the current regime.

4 Rất khó để khám phá ra sự thật.

=> It will be difficult to

the truth.

5 Tại Việt Nam, các nhà khảo cổ học đã phát hiện những di tích cũ ở nhiều địa điểm khác nhau.

=> In Vietnam, archaeologists have uncovered old

in various locations.

💡 Gợi ý

historical accounts

remains

grasp

biased

uncover

Exercise 2

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

chân thật

02.

học hỏi từ những sai lầm của ai đó và cải thiện hành động trong tương lai của ai đó

03.

nỗ lực anh hùng

04.

hy sinh cá nhân

05.

điều bắt buộc

Luyện Writing nhuần nhuyễn với đề tổng hợp tháng 11/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample In some countries, schools are teaching foreign languages for primary school children. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background