Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 26/11/2022

Chủ đề Công nghệ (Technology) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ giải thích vì sao nhiều người nghĩ rằng công nghệ sẽ ảnh hưởng xấu các mối quan hệ cũng như đưa ra luận điểm phản biện.

 • Body 2: DOL sẽ cũng cố quan điểm cho rằng những tiến bộ về công nghệ không những không làm mai một các mối quan hệ giữa con người mà còn giúp liên kết hơn.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
I disagree completely with this viewpoint because of how modern communication facilitates not just long-distance interactions but also global social engagement.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Some worry that individuals may grow more isolated if more convenient modes of communication, such as smartphones and social media, become the norm.
Idea 1
Emphasize virtual communication over real-world encounters >> risk weakening the foundations of interpersonal bonds
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Antithesis: Virtual communication actually strengthens interpersonal bonds
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: most Facebook users both have face-to-face conversations + exchange messages online >> maintain relationships over great distances.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
In addition to addressing the issue of distance, as stated above, these technologies also allow us to widen our social networks.
Idea 1
Allow for in-depth conversations and debates on a global scale
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: online forums >> bring together people with a shared interest
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: photo-sharing applications >> bring together a group of individuals with similar tastes in photography

📝 Bài mẫu

There is widespread concern that the prevalence of

instantaneous
communication tools negatively impacts
interpersonal bonds
. I disagree completely with this viewpoint because of how modern communication facilitates not just long-distance interactions but also global social engagement.

Some worry that individuals may grow more isolated if more convenient modes of communication, such as smartphones and social media,

become the norm
. They argue that by emphasizing virtual communication over real-world encounters, these technologies risk weakening the foundations of interpersonal bonds. This assertion, however, is vastly
inflated
. Virtual communication actually strengthens interpersonal bonds rather than weakening them. Most Facebook users, for instance, have face-to-face conversations with friends and coworkers in addition to exchanging messages online. Facebook's additional tools, such as instant messaging and video chatting, do not replace face-to-face communication but rather help us
maintain relationships over great distances
.

In addition to addressing the issue of distance, as stated above, these technologies also allow us to

widen our social networks
. Some examples of such communities are online forums like Reddit, which bring together
people with a shared interest
in the arts, history, video games, or linguistics, and photo-sharing applications like Pinterest, which may bring together a group of individuals with similar tastes in photography. These communities allow for
in-depth conversations and debates
on a global scale, something that is difficult to do in person. Therefore, advances in communication have not been
at the expense of
interpersonal connections but rather have
strengthened
them.

In conclusion, I am confident that the advancements in communication technology have made it possible for people to maintain long-distance connections and participate in the social life on a global scale.

(279 words)

📚 Vocabulary

instantaneous
/ˌɪnstənˈtæniəs/
(adj). tức thời
vocab
interpersonal bond
/ˌɪntərˈpɜrsənəl bɑnd/
(noun). mối quan hệ giữa người với người
vocab
become the norm
/bɪˈkʌm ðə nɔrm/
(verb). trở thành chuẩn mực
vocab
inflate
/ɪnˈfleɪt/
(verb). thổi phồng lên
vocab
maintain relationships over great distances
/meɪnˈteɪn riˈleɪʃənˌʃɪps ˈoʊvər greɪt ˈdɪstənsəz/
(verb). duy trì các mối quan hệ dù từ xa
vocab
widen social networks
/ˈwaɪdən ˈsoʊʃəl ˈnɛˌtwɜrks/
(verb). mở rộng các mối quan hệ xã hội
vocab
people with a shared interest
/ˈpipəl wɪð ə ʃɛrd ˈɪntrəst/
(noun). những người có chung sở thích
vocab
in-depth conversations and debates
/ɪn-dɛpθ ˌkɑnvərˈseɪʃənz ænd dəˈbeɪts/
(noun). các cuộc trò chuyện và tranh luận chuyên sâu
vocab
at the expense of
/æt ði ɪkˈspɛns ʌv/
(noun). làm hại tới, trả giá bằng
vocab
strengthen
/ˈstrɛŋθən/
(verb). củng cố
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS Task 2 nhé!

Exercise 1:

1 Một khi bị rắn hổ mang cắn, cái chết gần như ngay lập tức.

=> Once bitten by a cobra, death was almost

.

 

2 Điện thoại được cho là có tác động tiêu cực đến mối quan hệ giữa người với người.

=> Phones are believed to negatively impacts

.

 

3 Các phương thức giao tiếp thuận tiện hơn, chẳng hạn như điện thoại thông minh và phương tiện truyền thông xã hội, đã trở thành tiêu chuẩn trong xã hội ngày nay.

=> More convenient modes of communication, such as smartphones and social media, have

in today's society.

 

4 Khẳng định này đã bị thổi phồng quá mức.

=> This assertion is vastly

.

 

5 Các công cụ bổ sung của Facebook giúp chúng tôi duy trì mối quan hệ từ xa.

=> Facebook's additional tools help us

.

💡 Gợi ý

instantaneous

maintain relationships over great distances

interpersonal bond

inflate

become the norm

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

mở rộng các mối quan hệ xã hội

02.

những người có chung sở thích

03.

các cuộc trò chuyện và tranh luận chuyên sâu

04.

làm hại tới, trả giá bằng

05.

củng cố

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Many people think modern communication technology is having some negative effects on social relationships. Do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages - disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background