Why do some employers think qualifications are more important than experiences/characteristics? Positive/negative development?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 24/02/2018 chủ đề công việc (work): Why do some employers think qualifications are more important than experiences/characteristics? Positive/negative development? Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để giới thiệu cho giám khảo nguyên nhân và ý kiến của mình về vấn đề được nêu

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra nguyên nhân vì sao nhiều nhà tuyển dụng chú trọng bằng cấp hơn

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên nêu những mặt lợi và hại của việc xem trọng bằng cấp hơn kinh nghiệm thực tiễn

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết nguyên nhân dẫn đến vấn đề là do bằng cấp giúp tuyển dụng dễ dàng hơn, và xu hướng này có cả mặt lợi và hại

Insert Statement here...
Nowadays some employers think that formal qualifications are more important than life experience or personal qualities when they look for new employees.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Causes
Idea 1
Experience and personalities are hard to assess → degrees and certificates
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: in IT, applicants with relevant qualifications often impress employers more than goodlife skills and personal traits.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Positive and negative
Idea 1
Positive: Focus on gaining more qualifications → work harder → knowledge learnt can be helpful for their working life
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Negative: Exam-focused education system → gain two or three degrees → no life experience and personal values
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

More and more employers these days are recruiting new staff based on

qualifications
rather than on
personal experience and values
. There is one main reason for this trend, and it has both negative and positive impacts.

Clearly, in today’s job market, formal academic qualifications can be valued over life experience and personal qualities for one major reason. While the experience and personality one has may be hard for a recruiter to assess,

degrees and certificates
are reliable indicators of whether that person fits the position. For example, in fields such as IT where a strong relevant background is necessary, applicants with qualifications in programming often impress employers more than those who only
possess good life skills or personal traits
.

In fact, this trend is either positive or negative development. On the one hand, this trend leads to young people focusing on gaining more qualifications, which means they need to work harder if they wish to leave school with a good degree. This is particularly beneficial because the huge amount of knowledge gained when preparing for school exams can be

helpful for their working life
at a later stage. On the other hand, such an
exam-focused education system
can be negative in the sense that many students might try to gain two or three degrees
at the expense of
life experience and personal values. This would be serious because examples of successful people who dropped out of university including Bill Gates and Mark Zuckerberg suggest that qualities such as
acumen
and confidence rather than degrees is vital.

In conclusion, compared with life experience and personal traits, qualifications are a better indicator for employers to

assess potential employees
. This trend can be either good or bad, depending on the way students prepare for working life.

(294 words)

📚 Vocabulary

Trau dồi thêm các từ vựng hay từ bài viết IELTS Task 2 mẫu phía trên nữa nhé.

Recruit new staff
/rəˈkrut nu stæf/
(verb). Tuyển dụng nhân viên mới
vocab
Qualifications
/ˌkwɑləfəˈkeɪʃənz/
(noun). Bằng cấp
vocab
Personal experience and values
/ˈpɜrsɪnɪl ɪkˈspɪriəns ænd ˈvæljuz/
(noun). Kinh nghiệm và giá trị cá nhân
vocab
Have both negative and positive impacts
/hæv boʊθ ˈnɛgətɪv ænd ˈpɑzətɪv ɪmˈpækts/
(verb). Có cả tác động tiêu cực và tích cực
Degrees and certificates
/dɪˈgriz ænd sərˈtɪfɪkəts/
(noun). Bằng cấp và chứng chỉ
vocab
To be reliable indicators of whether that person fits the position
/tu bi rɪˈlaɪəbəl ˈɪndəˌkeɪtərz ʌv ˈwɛðər ðæt ˈpɜrsən fɪts ðə pəˈzɪʃən/
(noun). Là dấu hiệu đáng tin cậy về việc một người có phù hợp với vị trí không
vocab
Possess good life skills or personal traits
/pəˈzɛs gʊd laɪf skɪlz ɔr ˈpɜrsɪnɪl treɪts/
(verb). Sở hữu kỹ năng sống hoặc phẩm chất tốt
Focus on gaining more qualifications
/ˈfoʊkəs ɑn ˈgeɪnɪŋ mɔr ˌkwɑləfəˈkeɪʃənz/
(verb). Tập trung vào việc lấy bằng cấp
vocab
Be helpful for their working life
/bi ˈhɛlpfəl fɔr ðɛr ˈwɜrkɪŋ laɪf/
(adj). Có ích cho lúc đi làm
Exam-focused education system
/ɪgˈzæm-ˈfoʊkəst ˌɛʤəˈkeɪʃən ˈsɪstəm/
(noun). Hệ thống giáo dục tập trung vào thi cử
vocab
At the expense of
/æt ði ɪkˈspɛns ʌv/
(adv). Đánh đổi cái gì đó
Drop out from university
/drɑp aʊt frʌm ˌjunəˈvɜrsəti/
(verb). Bỏ học đại học
Acumen
/əˈkjumən/
(noun). Sự nhạy bén
vocab
Assess potential employees
/əˈsɛs pəˈtɛnʃəl ɛmˈplɔɪiz/
(verb). Đánh giá các nhân viên tiềm năng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Người tuyển dụng của công ty này đặt kinh nghiệm và giá trị cá nhân lên trên khả năng chuyên môn.

 

=> The recruiters of this company put

before specialty.

 

 

2 Xu hướng này có cả tác động tiêu cực và tích cực.

 

=> This trend

.

 

 

3 Bằng cấp và chứng chỉ là dấu hiệu đáng tin cậy về việc một người có phù hợp với vị trí không.

 

=> Degrees and certificates are

.

 

 

4 Ứng viên mà có kỹ năng sống và phẩm chất tốt thường có lợi thế hơn những người khác.

 

=> Applicants who

often have an edge over others.

 

 

5 Xu hướng này dẫn tới việc người trẻ tập trung nhiều hơn vào việc lấy bằng cấp.

 

=> This trend leads to young people

.

 

 

6 Trong một hệ thống giáo dục tập trung vào thi cử, các trường luyện thi phổ biến hơn rất nhiều.

 

=> In an

, cram schools are much more common.

 

 

7 Chứng chỉ là yếu tố giúp các nhà tuyển dụng đánh giá các nhân viên tiềm năng đúng hơn.

 

=> Qualifications are a better indicator for employers to

.

💡 Gợi ý

personal experience and values

exam-focused education system

reliable indicators of whether that person fits the position

assess potential employees

focusing on gaining more qualifications

possess good life skills or personal traits

has both negative and positive impacts

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Tuyển dụng nhân viên mới

=> Recruit

01.

 

Bằng cấp

=>

02.

 

Bằng cấp và chứng chỉ

=> Degrees and

03.

 

Có ích cho lúc đi làm

=> Be helpful for their

04.

 

Đánh đổi cái gì đó

=> At the

05.
of

 

Sự nhạy bén

=>

06.

 

Bỏ học đại học

=>

07.
from university

Đừng bỏ qua đề IELTS Writing Sample task 1 ngày 24/02/2018 và ôn nhiều từ vựng mới.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley32 Sau sample Nowadays some employers think that formal academic qualifications are more important than life experience or personal qualities when they look for new employees. Why is this the case? Is it a positive or negative development?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part questions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background