Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 26/08/2023

Chủ đề Health là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: phân tích 2 lý do chính phủ nên chịu trách nhiệm về việc trẻ em đang ngày càng thừa cân.

 • Body 2: ngoài chính phủ, gia đình và trường học cũng đóng vai trò quan trọng.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
While the government can play a role, the responsibility also lies with their families and schools.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Governments possess the authority to institute measures that foster healthier lifestyles.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance: establish guidelines mandating schools to offer more nourishing meals.
Idea 2
Governments can control the advertising and promotion of unhealthy food products for children.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Curtailing their exposure to persuasive campaigns that often advocate detrimental dietary practices.
Insert Paragraph Title Here...
Body Paragraph:
Topic Sentence

Idea 1
Parents and families hold a pivotal position.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Impart knowledge about proper nutrition; involve their children in preparing meals; engage them in physical activities.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Preventing the onset of childhood obesity.
Idea 2
Schools also share a significant responsibility.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Integrating comprehensive health education into their curriculum.

📝 Bài mẫu

In numerous nations, the issue of children becoming overweight and facing health concerns is on the rise. There are varying opinions on whether the government should bear the responsibility for addressing this concern. I believe that while the government can play a role, the responsibility also lies with their families and schools.

Proponents of governmental involvement underscore the significant influence that policies and regulations can

wield
over public health. Governments possess the authority to institute measures that foster healthier lifestyles among children. For instance, they can establish guidelines
mandating
schools to offer more nourishing meals, guaranteeing that children are exposed to
well-rounded and wholesome diets
. Additionally, governments can exert control over the advertising and promotion of unhealthy food products aimed at children, thereby
curtailing
their exposure to persuasive campaigns that often advocate
detrimental dietary practices
. All these measures collectively contribute to fostering an environment that not only educates children about the significance of health but also encourages the adoption of healthier choices and behaviors as integral parts of their daily lives.

Nevertheless, placing the entire burden on the government to address this concern is inadequate. Parents and families hold a pivotal position in influencing

the dietary preferences and routines
of children. It is within their
purview
to impart knowledge about proper nutrition, involve their children in the process of preparing balanced meals at home, and actively engage them in physical activities, all of which can have a lasting impact on
instilling healthy habits
early on and preventing
the onset of childhood obesity
. Furthermore, educational institutions also share a significant responsibility in this matter. Schools can contribute by
integrating comprehensive health education
into their curriculum, equipping students with the understanding of nutritional values and the consequences of unhealthy eating habits.

In conclusion, while the government does have a role to play in

addressing the issue
of childhood obesity, it should not bear the sole responsibility. A comprehensive approach involving families, educational establishments, and the authorities is essential to effectively combat this challenge and ensure the well-being of the younger generation.

(341 words)

📚 Vocabulary

wield
/wiːld/
(verb). sử dụng
vocab
mandate
/ˈmændeɪt/
(verb). bắt buộc
vocab
well-rounded and wholesome diet
/wɛl-ˈraʊndɪd ænd ˈhəʊlsəm ˈdaɪət/
(noun). chế độ ăn uống lành mạnh và đầy đủ
vocab
curtail
/kɜːˈteɪl/
(verb). giảm bớt
vocab
detrimental dietary practice
/ˌdɛtrɪˈmɛntᵊl ˈdaɪətəri ˈpræktɪs/
(noun). thói quen ăn uống có hại
vocab
the dietary preference and routine
/ðə ˈdaɪətəri ˈprɛfᵊrᵊns ænd ruːˈtiːn/
(noun). sở thích và thói quen ăn uống
vocab
purview
/ˈpɜːvjuː/
(noun). tầm nhìn
vocab
instill healthy habits
/ɪnˈstɪl ˈhɛlθi ˈhæbɪts/
(verb). hình thành thói quen lành mạnh
vocab
the onset of childhood obesity
/ði ˈɒnsɛt ɒv ˈʧaɪldhʊd əʊˈbiːsəti/
(noun). sự khởi phát của bệnh béo phì ở trẻ
vocab
integrate comprehensive health education
/ˈɪntɪɡreɪt ˌkɒmprɪˈhɛnsɪv hɛlθ ˌɛʤʊˈkeɪʃᵊn/
(verb). Tích hợp giáo dục sức khỏe toàn diện
vocab
address the issue
/əˈdrɛs ði ˈɪʃuː/
(verb). giải quyết vấn đề
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Cô đã học được cách sử dụng ảnh hưởng của mình trong thế giới doanh nghiệp.

--> She learned how to

her influence in the corporate world.

 

2 Luật mới sẽ bắt buộc trẻ em phải học ngoại ngữ từ lớp hai.

--> The new law would

children to study a foreign language from second grade.

 

3 Một chế độ ăn uống lành mạnh và đầy đủ bao gồm nhiều loại trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc.

--> A

includes a variety of fruits, vegetables, whole grains, and lean proteins.

 

4 Để nâng cao năng suất làm việc, cô quyết định giảm bớt sử dụng mạng xã hội trong giờ làm việc.

--> To improve her productivity, she decided to

her social media usage during work hours.

 

5 Bỏ bữa thường xuyên là một thói quen ăn uống có hại, có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng.

--> Skipping meals regularly is

that can lead to nutritional deficiencies.

 

6 Sở thích và thói quen ăn kiêng của gia đình xoay quanh chế độ ăn kiêng kiểu Địa Trung Hải.

-->

of the family revolved around a Mediterranean-style diet.

💡 Gợi ý

wield

curtail

The dietary preference and routine

well-rounded and wholesome diet

a detrimental dietary practice

mandate

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống.

01.

tầm nhìn

02.

hình thành thói quen lành mạnh

03.

sự khởi phát của bệnh béo phì ở trẻ

04.

tích hợp giáo dục sức khỏe toàn diện

05.

giải quyết vấn đề

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "In many countries, children are becoming overweight and unhealthy. Some people think that the government should have the responsibility. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree - Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Health nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background