Investments in arts is a waste of money. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/10/2019 chủ đề chính phủ (government): Investments in arts is a waste of money. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL đồng tình với việc đầu tư vào cả công trình nghệ thuật và dịch vụ công, nên đầu tiên DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích để ủng hộ cho quan điểm đầu tư vào nghệ thuật

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những lợi ích của việc đầu tư vào các dịch vụ công

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết là nên đầu tư vào cả công trình nghệ thuật và dịch vụ công

Insert Statement here...
Both art and public services bring about different benefits to society, and so government investment in both is desirable.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Arts
Idea 1
Art is the voice of a society
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fund art → encourage the expression of society → the development and pursuit of new ideas
Idea 2
Art is a window into the past and reconnects today’s generation with previous ones → create new creative movements
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: European governments continue to fund museums and exhibits despite being unable to operate on a commercial basis → showcase their own heritage and culture and inspire future generations.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Public services
Idea 1
Ensure a more immediate benefit to the population
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Public services are enjoyed by most of a country’s population → much more equitable to invest. 
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: healthcare - keep the population healthy and create high-quality jobs → The economic effects are more immediate and tangible than investments in art.

📝 Bài mẫu

Government funding with regards to art
, such as music and theater, have been a longstanding issue of debate - many people believe that their tax money should alternatively be spent on public services. Personally, I believe that both art and public services
bring about different benefits to society
, and so government investment in both is desirable.

On the one hand, it is important to note that art is the voice of a society, and therefore, to fund art is to

encourage the expression of society
as well as the
development and pursuit of new ideas
. Art has always
served as a window into the past
and reconnects today’s generation with previous ones, and has helped to create new creative movements. Such is why many European governments continue to fund museums and exhibits in their own countries despite many of them being unable to
operate on a commercial basis
, for they can
showcase their own heritage and culture
and
inspire future generations
.

On the other hand, spending on public services helps to ensure a more immediate benefit to the population. As opposed to art, it could be said that public services are enjoyed by most if not all of a country’s population, and therefore investing in it could be seen as

much more equitable.
  Important public services such as healthcare also have the benefit of keeping the population healthy while creating numerous high quality jobs. The
economic effects
of public services could thus be observed to be more immediate and tangible than investments in art.

Nonetheless, I argue that there are different benefits to both art and public services, and the government should invest in both.

(274 words)

📚 Vocabulary

Bảng sau đây trình bày những từ vựng được dùng trong bài IELTS Writing Task 2 mẫu.

Government funding with regards to art
/ˈgʌvnmənt ˈfʌndɪŋ wɪð rɪˈgɑːdz tuː ɑːt/
(noun). Tiền tài trợ của chính phủ dành cho nghệ thuật
vocab
Bring about different benefits to the society
/brɪŋ əˈbaʊt ˈdɪfrənt ˈbɛnɪfɪts tuː ðə səˈsaɪəti/
(verb). Mang lại những lợi ích khác nhau cho xã hội
To be the voice of the society
/tuː biː ðə vɔɪs ɒv ðə səˈsaɪəti/
(noun). Là tiếng nói của xã hội
vocab
Encourage the expression of the society
/ɪnˈkʌrɪʤ ði ɪksˈprɛʃən ɒv ðə səˈsaɪəti/
(verb). Khuyến khích những bày tỏ của xã hội (người dân)
vocab
Development and pursuit of new ideas
/dɪˈvɛləpmənt ænd pəˈsjuːt ɒv njuː aɪˈdɪəz/
(noun). Sự phát triển và thực hiện những ý tưởng mới
vocab
Serve as a window into the past
/sɜːv æz ə ˈwɪndəʊ ˈɪntuː ðə pɑːst/
(verb). Là cách để học về quá khứ
vocab
Reconnect today's generation with previous ones
/ˌriːkəˈnɛkt təˈdeɪz ˌʤɛnəˈreɪʃən wɪð ˈpriːviəs wʌnz/
(verb). Kết nối các thế hệ ngày nay với các thế hệ trước
vocab
Operate on a commercial basis
/ˈɒpəreɪt ɒn ə kəˈmɜːʃəl ˈbeɪsɪs/
(verb). Hoạt động dựa trên cơ sở thương mại
vocab
Showcase their heritage and culture
/ˈʃəʊkeɪs ðeər ˈhɛrɪtɪʤ ænd ˈkʌlʧə/
(verb). Cho thấy di sản và văn hóa của họ
vocab
Inspire future generations
/ɪnˈspaɪə ˈfjuːʧə ˌʤɛnəˈreɪʃənz/
(verb). Tạo cảm hứng cho các thế hệ tương lai
vocab
To be enjoyed by most of a country's population
/tuː biː ɪnˈʤɔɪd baɪ məʊst ɒv ə ˈkʌntriz ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
(verb). Được yêu thích bởi hầu hết mọi người
vocab
Invest in something
/ɪnˈvɛst ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Đầu tư vào cái gì đó
vocab
To be much more equitable
/tuː biː mʌʧ mɔːr ˈɛkwɪtəbl/
(adj). Công bằng hơn rất nhiều
vocab
Create numerous high quality jobs
/kri(ː)ˈeɪt ˈnjuːmərəs haɪ ˈkwɒlɪti ʤɒbz/
(verb). Tạo ra nhiều công việc chất lượng cao
vocab
Economic effect
/ˌiːkəˈnɒmɪk ɪˈfɛkt/
(noun). Hiệu quả kinh tế
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample Essay nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Tiền tài trợ của chính phủ dành cho nghệ thuật, chẳng hạn như âm nhạc hay nhà hát, từ lâu đã là vấn đề gây tranh cãi.

 

=>

, such as music and theater, have been a longstanding issue of debate.

 

 

2 Nghệ thuật là tiếng nói của một xã hội.

 

=> Art is

.

 

 

3 Việc áp dụng chính sách mới này là để khuyến khích những bày tỏ của người dân.

 

=> The implementation of the new policy was to

.

 

 

4 Cuộc thi sáng chế dành cho học sinh nhắm tới việc thúc đẩy sự phát triển và thực hiện những ý tưởng mới.

 

=> The invention competition for students aimed at stimulating the

.

 

 

5 Nghệ thuật là cách để học về quá khứ.

 

=> Art

the bygone days.

 

 

6 Các bảo tàng giúp kết nối các thế hệ ngày nay với các thế hệ trước.

 

=> Museums help

.

 

 

7 Một số nơi tưởng niệm không hoạt động dựa trên cơ sở thương mại.

 

=> Some of the monuments do not

.

 

 

8 Các dịch vụ cộng đồng như là chăm sóc sức khỏe vừa giúp người dân khỏe mạnh vừa tạo ra nhiều công việc chất lượng.

 

=> Public services such as healthcare also have the benefit of keeping the population healthy while

.

💡 Gợi ý

encourage the expression of the society

serves as the window into

the voice of a society

development and pursuit of new ideas

operate on the commercial basis

Government funding with regards to art

reconnect today's generation with previous ones

creating numerous high quality jobs

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Tạo cảm hứng cho các thế hệ tương lai

=>

01.
future generations

 

Hiệu quả kinh tế

=>

02.

 

Mang lại những lợi ích khác nhau cho xã hội

=>

03.
different benefits to the society

 

Cho thấy di sản và văn hóa của họ

=>

04.
their heritage and culture

 

Được yêu thích bởi hầu hết mọi người

=> To be

05.
most of a country's population

 

Công bằng hơn rất nhiều

=> To be much more

06.

 

Đầu tư vào cái gì đó

=>

07.
in something

Đề thi Writing Task 2 tháng 10/2019

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley23 Sau sample Government investment in the arts, such as music and theatre, is a waste of money. Governments must invest this money in public services instead. To what extent do you agree with this statement?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Government.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background