Is alternative energy being encouraged a positive/negative development?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 28/09/2019 chủ đề khoa học (science): Is alternative energy being encouraged a positive/negative development? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết quan điểm của mình và cách mình sẽ trình bày ở thân bài. Vì DOL ủng hộ năng lượng xanh, DOL sẽ trình bày thân bài như sau:

 • Thân bài:

  • Body 1: Đưa ra lý do đầu tiên vì sao nên ủng hộ năng lượng xanh - dựa trên khuyết điểm của năng lượng hóa thạch

  • Body 2: Đưa ra lý do thứ hai - dựa trên điểm mạnh của năng lượng hóa thạch

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại ý chính mà mình đã trình bày ở trên.

Insert Statement here...
Renewable energy production should be encouraged
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reason 1
Idea 1
Fossil fuel should be discouraged because it could bring about the existential threat of climate change.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Climate change → biodiversity is at an all time low and rising oceans, slowly erodes the delicate tapestry of food webs across the globe.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Reason 2
Idea 1
Renewable energies are more sustainable and would therefore be better for the economy in the long run
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Energy from wind and solar can in theory never run out → avert an economic crash when oil fully depletes

📝 Bài mẫu

The debate around our

primary sources of energy
has been
intensifying
in recent decades, with some pushing for more
sustainable energy
while others arguing that
fossil fuels
should remain the main source of power globally. I personally think
renewable energy production
should be encouraged, since it’s important that nations should seek to reduce their own carbon emissions to divert the dangers of
climate change
as well as
build a more sustainable economy
.

Firstly, fossil fuel should be discouraged because it could bring about the

existential threat of climate change
. As a result of climate change,
biodiversity
is at an all time low as changing climates and rising oceans, slowly erodes the delicate
tapestry of food webs
across the globe. As scientists are convinced this is directly the cause of human activity, such as in agriculture and fossil fuel consumption, renewable energies would help slow this threat immediately and might be our only solution to salvaging the planet.

Secondly, one could argue that renewable energies are more sustainable and would therefore be better for the economy

in the long run
. While oils and coal are a
finite resource
and
take millions of years to replenish
, energy from wind and solar can in theory never
run out
. Therefore, making a switch from fossil fuels to renewable energy can be a solution that thinks of the longer term, since it could avert an economic crash when oil fully depletes. Many analysts have warned that with the current trajectory, oil could run out by 2050; when this happens, it could sharply affect the biggest economies in the world that are still heavily dependent on oil.

Overall, I argue that the climate effects as a result of fossil fuels consumption combined with the economic benefits of renewable energies mean that we should encourage the development of these forms of energy.

(305 words)

📚 Vocabulary

List vocab trong bài mẫu Task 2 Writing IELTS ở trên.

Primary sources of energy
/ˈpraɪməri ˈsɔːsɪz ɒv ˈɛnəʤi/
(noun). Nguồn năng lượng cơ bản
vocab
Intensify
/ɪnˈtɛnsɪfaɪ/
(verb). Trở nên dữ dội hơn
Sustainable energy
/səsˈteɪnəbl ˈɛnəʤi/
(noun). Năng lượng bền vững
vocab
Fossil fuels
/ˈfɒsl fjʊəlz/
(noun). Nguyên liệu hóa thạch
vocab
Renewable energy production
/rɪˈnjuːəbl ˈɛnəʤi prəˈdʌkʃən/
(noun). Sự sản xuất năng lượng tái sử dụng
vocab
Reduce carbon emissions
/rɪˈdjuːs ˈkɑːbən ɪˈmɪʃənz/
(verb). Giảm khí thải carbon
vocab
Climate change
/ˈklaɪmɪt ʧeɪnʤ/
(noun). Biến đổi khí hậu
vocab
Build a more sustainable economy
/bɪld ə mɔː səsˈteɪnəbl i(ː)ˈkɒnəmi/
(verb). Xây dựng một nên kinh tế bền vững hơn
vocab
Bring about something
/brɪŋ əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Dẫn đến, mang lại điều gì
Existential threat of climate change
/ˌɛgzɪˈstɛnʃəl θrɛt ɒv ˈklaɪmɪt ʧeɪnʤ/
(noun). Nguy cơ hiện hữu của sự biến đổi khí hậu
vocab
Biodiversity
/ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsɪti/
(noun). Đa dạng sinh học
vocab
Tapestry of food webs
/ˈtæpɪstri ɒv fuːd wɛbz/
(noun). Đa dạng các mạng lưới thức ăn
vocab
In the long run
/ɪn ðə lɒŋ rʌn/
(adv). Về lâu dài
Finite resource
/ˈfaɪnaɪt rɪˈsɔːs/
(noun). Nguồn tài nguyên có hạn
Take million of years to replenish
/teɪk ˈmɪljən ɒv jɪəz tuː rɪˈplɛnɪʃ/
(verb). Mất hàng triệu năm để phục hồi
Run out
/rʌn aʊt/
(verb). Hết
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample nhé!

Exercise 1:

are types of energy and fuels that would eventually run out.

 

Coal and oil are

which mankind has relied on for centuries.

 

Solar power is a

.

 

Coal and oil are examples of

 

More countries should adopt

to slow down the rate of resource depletion.

 

refers to the variety of life on Earth at all its levels

 

Climate change has had detrimental effects on the

globally, resulting in many animals having no targets to prey on.

 

is the reason why sea level has risen significantly over the past decades.

💡 Gợi ý

sustainable energy

fossil fuels

renewable energy production

finite resources

climate change

primary sources of energy

tapestry of food webs

biodiversity

Exercise 2:

QUIZ 1/6

Which word means 'to make something increase in degree or strength'

diminish

0% chọn

intensify

0% chọn

stablize

0% chọn

Which is the correct expression for 'Giảm khí thải carbon'?

What is the synonym of 'bring about something'

What does 'He has run out of money' mean?

Oils and coal take millions of years to ____

What does 'in the long run' mean?

Đừng bỏ lỡ bài mẫu hay task 2 của tháng 9/2019.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample Fossil fuels (coal, oil, and natural gas) are the main sources in many countries. However, in some countries, the use of alternative sources of energy (wind and solar energy) is encouraged. Do you think it is a positive or negative development?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Science mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background