Is tourism the only way to save cultural customs? Discuss & state your opinion - IELTS Writing

Chủ đề du lịch (tourism) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để đưa ra quan điểm của mình và đồng thời cho người chấm nắm được hướng đi của mình ở thân bài.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ thảo luận và đưa ra ý kiến của mình về quan niệm cho rằng ngành du lịch sẽ tàn phá các truyền thống văn hóa

  • Body 2: Tiếp theo, cũng như đã nêu trên luận điểm của mình, DOL sẽ chỉ ra trường hợp ngoại lệ mà DOL nghĩ là ngành du lịch đang giúp duy trì các truyền thống văn hóa.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã nêu trên.

Insert Statement here...
Personally, I disagree with the practice as I do not think they can honestly preserve the culture and heritage of local groups, albeit some exceptions to minority culture should be made.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Cultural traditions are destroyed
Idea 1
When tourists invest in local cultural traditions, these traditions become a production
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Tourism places unnecessary stress on local customs as they must appeal to tourists for their ideas about the culture and fulfill this expectation → the loss of authenticity
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance, many tourist destinations in East Asia have had to transform their food and services to fit Western taste → loses the authenticity that pulled people towards them in the first place.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Cultural traditions are saved
Idea 1
Exceptions can nonetheless be made when it comes to displaced natives living on reservations.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • These people have been forced to adapt to colonizers, and their cultures often have been repressed in the past → these once sacred and important cultural rituals can only be kept alive by the interest of tourists → many minority people actively welcome visitors to explore their culture and customs as a way to preserve them.

📝 Bài mẫu

Capitalizing on local cultural customs
in order to
appeal to tourists
has always been a heated topic as many
protest
the effects this development might have on their
cultural heritage
. Personally, I disagree with the practice as I do not think they can honestly
preserve the culture
and heritage of local groups, albeit some exceptions to minority culture should be made.

As a point of consideration, when tourists invest in local cultural traditions, these traditions become a production that must be put on in order to please these tourists,

leading to the loss of authenticity
over time.
Tourism
places unnecessary stress on local customs, for they must
appeal to tourists for their ideas
about the culture and fulfill this expectation. Through a gradual process of change, there might not be any
semblance of the old tradition
left. For instance, many tourist destinations in East Asia have had to transform their food and services to fit Western taste, and as such, loses the authenticity that pulled people towards them in the first place.

On the other hand, exceptions can nonetheless be made when it comes to

displaced natives living on reservations
. These people have been forced off their lands in the past, and often forced to adapt to colonizers, and their cultures often have been repressed in the past to the extent that it may be
nearly extinct
. In these situations, these once sacred and important cultural rituals can only be kept alive by the interest of tourists. This is why many
minority people
actively welcome visitors to explore their culture and customs as a way to preserve them.

On the whole, I argue that tourism has had a negative effect on local cultures since the local cultures have had to change to something they are not; nonetheless, I believe that some exceptions should be made to minority cultures that need to be explored in order to be preserved.

(318 words)

📚 Vocabulary

Capitalize on local cultural customs
/ˈkæpətəˌlaɪz ɑn ˈloʊkəl ˈkʌlʧərəl ˈkʌstəmz/
(verb). Lợi dụng các tập tục văn hóa địa phương
vocab
Appeal to tourists
/əˈpil tu ˈtʊrəsts/
(verb). Thu hút khách du lịch
vocab
Protest
/ˈproʊˌtɛst/
(verb). Phản đối, biểu tình
vocab
Cultural heritage
/ˈkʌlʧərəl ˈhɛrətəʤ/
(noun). Di sản văn hóa
vocab
Preserve the culture
/prəˈzɜrv ðə ˈkʌlʧər/
(verb). Bảo tồn văn hóa
vocab
Lead to the loss of authenticity
/lid tu ðə lɔs ʌv ˌɔθənˈtɪsɪti/
(verb). Dẫn tới sự mất đi nét nguyên bản
Tourism
/ˈtʊˌrɪzəm/
(noun). Ngành du lịch
vocab
Place stress on local custom
/pleɪs strɛs ɑn ˈloʊkəl ˈkʌstəm/
(verb). Tạo áp lực cho tập tục địa phương
vocab
Appeal to tourists for their ideas
/əˈpil tu ˈtʊrəsts fɔr ðɛr aɪˈdiəz/
(verb). Hỏi ý kiến khách du lịch
vocab
Semblance of the old tradition
/ˈsɛmbləns ʌv ði oʊld trəˈdɪʃən/
(noun). Nét tương đồng của truyền thống cũ
Displaced natives living on reservations
/dɪˈspleɪst ˈneɪtɪvz ˈlɪvɪŋ ɑn ˌrɛzərˈveɪʃənz/
(noun). Những người dân bản địa sống trong khu bảo tồn
vocab
To be forced off their lands
/tu bi fɔrst ɔf ðɛr lændz/
(verb). Bị buộc phải rời khỏi nơi ở của họ
To be repressed
/tu bi riˈprɛst/
(verb). Bị đàn áp
To be nearly extinct
/tu bi ˈnɪrli ɪkˈstɪŋkt/
(adj). Gần như tuyệt chủng
vocab
Minority people
/maɪˈnɔrəti ˈpipəl/
(noun). Người dân thiểu số
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Thu hút khách du lịch -

01.

 

Hỏi ý kiến khách du lịch -

02.

 

Nét tương đồng của truyền thống cũ -

03.

 

Những người dân bản địa đã mất nơi ở và hiện sống trong khu bảo tồn -

04.

 

Người dân thiểu số -

05.

 

Phản đối, biểu tình -

06.

 

Ngành du lịch -

07.

 

Di sản văn hóa -

08.

Exercise 2:

Lợi dụng các tập tục văn hóa địa phương để thu hút khách du lịch vẫn luôn là một chủ đề nóng bỏng.

=>

in order to appeal to tourists has always been a heated topic.

 

Việc bảo tồn văn hóa và di sản của các nhóm người địa phương là cực kỳ quan trọng.

=>

of local groups is of utmost importance.

 

Các công ty du lịch đang thương mại hóa những điểm đến du lịch, dẫn tới sự mất đi nét nguyên bản của những nơi đó.

=> Tourism companies are commercializing tourists destinations,

over time.

 

Một vài ngôn ngữ được dùng bởi ít người tới nỗi những ngôn ngữ đó gần như tuyệt chủng.

=> Some languages are are used by so few people that they're

.

 

Ngành du lịch tạo áp lực không đáng có cho các tập tục địa phương.

=> Tourism

local customs.

 

Những người này ngày xưa đã bị buộc phải rời khỏi nơi ở của họ.

=> These people have been

in the past.

 

Văn hóa của họ thường bị đàn áp tới mức mà trở nen gần như tuyệt chủng.

=> Their cultures often have been

in the past to the extent that it may be nearly extinct.

💡 Gợi ý

leading to the loss of authenticity

nearly extinct

forced off their lands

repressed

Preserving the culture and heritage

Capitalising on local cultural customs

places unnecessary stress on

Bấm vào trang Bài mẫu Writing Task 2 IELTS để tham khảo thêm các bài mẫu Writing IELTS cực chất khác nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley16 Sau sample Some people think that cultural traditions may be destroyed when they are used as money-making attractions aimed at tourists. Others believe it is the only way to save these traditions. Discuss on both sides and give your opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Tourism mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley36 smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background