Schools are obsolete because of home-schooling. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Sample task 2 ngày 29/04/2020 chủ đề giáo dục (education): Some today argue that schools are no longer necessary because of home-schooling. To what extent do you agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
I strongly disagree with this statement
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disagree 1
Idea 1
Students don't have enough self-discipline to study on their own without supervision → If supervised by parents:
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • One would have to stay at home → put more financial pressure on the working parent
  • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Their pedagogical methods are not verified → ineffective
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree 2
Idea 1
Having the detrimental effects on their communication skills
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Cannot make friends
  • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Cannot know where they stand in the pool of kids in the same age and area → parents cannot fully assess whether their children are smart or not

📝 Bài mẫu

Due to the rapid development of technology today, many people think that children no longer need to go to school to study. Instead, they can learn from the Internet and

be home-schooled
. I strongly disagree with this statement, however.

It is common knowledge that children are not the most

self-discipline
demographic and that studying is not the most relaxing activity. This means that there have to be some forms of
supervision
to ensure children are studying instead of slacking off. Many parents think they can fulfill this responsibility, but in reality, having one parent stay at home to take care of their child’s education does more harm than good. Firstly, this will put more financial pressure on the working parent to make ends meet for the family. Secondly, the
pedagogical style
of the teaching parent might not be suitable for the children, making home-schooling ineffective.

Another reason why I think kids should not learn from the Internet or be home-schooled is the detrimental effects on their communication skills. For most children, school is not only a source of education but also a place where they can meet other kids, teachers, and other staff members. Some of the most beautiful and long-lasting friendships and romantic relationships stem from middle or high school, for example. Moreover, by meeting other children, parents can acknowledge some standards to which they should compare their children; hence, knowing if their children’s development is

on par with
others.

In conclusion, although the benefits technology brings to education are undeniable, I strongly disagree that children do not need to go to school because of this. Schools are an effective use of educational workers and provide children with chances to communicate with other children as well as teachers and staff members.

(297 words)

📚 Vocabulary

Cập nhật thêm một số từ vựng chủ đề Education thông qua bài mẫu IELTS Writing Task 2 vừa rồi.

To be home-schooled
/tu bi ˈhoʊmˈskuld/
(adj). Được dạy học tại nhà, không qua trường lớp
vocab
Self-discipline
/sɛlf-ˈdɪsəplən/
(noun). Tính tự kỉ luật
vocab
Demographic
/ˌdɛməˈgræfɪk/
(noun). Nhóm người (phân loại theo độ tuổi/giới tính/..)
vocab
Supervision
/ˌsupərˈvɪʒən/
(noun). Sự giám sát
vocab
To be slacking off
/tu bi ˈslækɪŋ ɔf/
(verb). Chểnh mảng, không tập trung bỏ công sức vào một việc phải làm
vocab
To fulfill a responsibility
/tu fʊlˈfɪl ə riˌspɑnsəˈbɪləti/
(verb). Hoàn thành trách nhiệm
vocab
To do more harm than good
/tu du mɔr hɑrm ðæn gʊd/
(adj). Mang nhiều tác động xấu hơn là tốt
To create financial pressure on somebody
/tu kriˈeɪt fəˈnænʃəl ˈprɛʃər ɑn ˈsʌmˌbɑdi/
(verb). Tạo gánh nặng tài chính cho ai đó
vocab
Pedagogical style
/ˌpɛdəˈgɑʤɪkəl staɪl/
(noun). Phong cách, phương pháp giảng dạy
vocab
To stem from something
/tu stɛm frʌm ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Là kết quả của một việc gì đó/ Bắt đầu từ đâu đó
vocab
To be on par with somebody/something
/tu bi ɑn pɑr wɪð ˈsʌmˌbɑdi/ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Ngang hàng với ai đó/cái gì đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1

Điền vào chỗ trống với các từ vựng trong danh sách từ phía trên

 

Having

01.
means being able to commit to an activity that you should be doing even when you don't want to do it.

 

02.
is the act of closely watching an activity or a person.

 

People aged 40-55 are considered the

03.
with the highest income.

 

She stands out from other teachers for having a unique

04.
.

Exercise 2

Despite being

, he performed just as well as those who are educated at school.

 

He performed worse in tests because he's been

these days.

 

Even though she's extremely busy, she managed to

as a mom.

 

Drinking too much water can actually

. You should only drink an adequate amount compatible with your body mass.

 

Schools are

parents by forcing them to buy laptops for their children to study online instead of waiting for the pandemic to ease off.

 

Many mental issues seen in adults

the bad things that they had to endure during their childhood.

 

The judges had a hard time deciding the winner because both contestants are

each other.

💡 Gợi ý

fulfill her responsibility

do more harm than good

homeschooled

stem from

slacking off

putting financial pressure on

on par with

Trình Writing tăng nhanh nhờ có đề để ôn luyện, cùng tham khảo những đề hay nhất tháng 04/2020 nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "Some today argue that schools are no longer necessary because children can learn so much from the internet and be educated at home.To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background