Most pressing issues can only be solved by international cooperation. Agree/disagree? - IELTS Writing

Chủ đề lối sống (lifestyle) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL chỉ ra những lý do vì sao việc hợp tác quốc tế có thể không mang lại hiệu quả

  • Body 2: Vì DOL đồng tình với việc hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề, DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích để ủng hộ cho quan điểm của mình

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, ủng hộ cho việc hợp tác giữa các quốc gia để cùng giải quyết vấn đề

Insert Statement here...
As many urgent problems today affect the whole of mankind, there is a responsibility of all world leaders to work with one another.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
National cooperation
Idea 1
Citizens from one country are more likely to comply with the nation’s legislation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance: many saw it as supporting a foreign society with no return → there has been a great domestic political opposition to the German government’s monetary support for Greece following the 2008 financial crisis
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
International cooperation
Idea 1
The urgency and universality of today’s problems require international solutions
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: the pollution created by many first world countries resulted in climate change → swathes of economic refugees that in turn have to flee to first world countries → a compromise should be made by all national actors

📝 Bài mẫu

The

interconnectedness of today’s societies
has led many to argue that issues should be solved through transnational cooperation, while others believe that the nation state should still
be the primary unit of political action
. In my opinion, as many urgent problems today affect the whole of mankind, such as climate change, there is a responsibility of all world leaders to work with one another.

On the one hand, it could be said that national cooperation is more effective than international cooperation because citizens from one country are more likely to comply with the nation’s legislation. This is especially the case for

government policies
that require the raising of taxes, since individuals are more likely to consent to such measures if they know that people with their same nationality can benefit instead of foreign people. For instance, there has been a great domestic political opposition to the German government’s monetary support for Greece following the 2008 financial crisis, since many saw it as
supporting a foreign society with no return
. Thus, international cooperation has been shown in the past to lack political support.

On the other hand, one could argue that due to the urgency and universality of today’s problems, there must be international solutions. Over the last 50 years, it is clear that economies have become ever more interconnected, and the issue of one country can quickly become that of another. For example, the pollution created by many first world countries has been shown to result in climate change, creating

swathes of economic refugees
that in turn have to
flee to first world countries
. Therefore, it is crucial that a compromise be made by all national actors in order to
prevent threats to both poor and rich countries.

In conclusion, I believe that while there is evidence that national politics is more effective than international cooperation, society should nonetheless strive towards the latter, due to the widespread and serious issues humanity faces today.

(323 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 vừa rồi được liệt kê ở bảng sau đây.

Interconnectedness of today’s societies
/ˌɪntə(ː)kəˈnɛktɪdnəs ɒv təˈdeɪz səˈsaɪətiz/
(noun). Sự liên kết giữa những xã hội ngày nay
vocab
Transnational cooperation
/trænzˈnæʃənəl kəʊˌɒpəˈreɪʃən/
(noun). Sự hợp tác vượt trên khuôn khổ quốc gia (quốc tế)
vocab
To be the primary unit of political action
/tuː biː ðə ˈpraɪməri ˈjuːnɪt ɒv pəˈlɪtɪkəl ˈækʃ(ə)n/
(noun). Là đơn vị cơ bản của hoạt động chính trị
Urgent problems
/ˈɜːʤənt ˈprɒbləmz/
(noun). Các vấn đề cấp bách
Climate change
/ˈklaɪmɪt ʧeɪnʤ/
(noun). Biến đổi khí hậu
vocab
Comply with legislation
/kəmˈplaɪ wɪð ˌlɛʤɪsˈleɪʃən/
(verb). Tuân theo luật pháp
vocab
Government policies
/ˈgʌvnmənt ˈpɒlɪsiz/
(noun). Chính sách nhà nước
Consent to something
/kənˈsɛnt tuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Đồng ý với cái gì
vocab
A domestic political opposition (to something)
/ə dəʊˈmɛstɪk pəˈlɪtɪkəl ˌɒpəˈzɪʃən (tuː ˈsʌmθɪŋ)/
(noun). Một sự phản đối về mặt chính trị trong nước
vocab
Supporting a foreign society with no return
/səˈpɔːtɪŋ ə ˈfɒrɪn səˈsaɪəti wɪð nəʊ rɪˈtɜːn/
(noun). Việc hỗ trợ nước khác mà không nhận lại được gì
Swathes of economic refugees
/sweɪðz ɒv ˌiːkəˈnɒmɪk ˌrɛfju(ː)ˈʤiːz/
(noun). Nhiều người tị nạn vì kinh tế
vocab
Flee to first world countries
/fliː tuː fɜːst wɜːld ˈkʌntriz/
(verb). Trốn tới những thế giới thứ nhất (quốc gia giàu mạnh bậc nhất)
vocab
Prevent threats to both poor and rich countries
/prɪˈvɛnt θrɛts tuː bəʊθ pʊər ænd rɪʧ ˈkʌntriz/
(verb). Ngăn chặn các mối đe dọa cho cả nước giàu và nghèo

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing mẫu nhé!

Exercise 1:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Sự hợp tác vượt trên khuôn khổ quốc gia (quốc tế)

=>

01.

 

Các vấn đề cấp bách

=>

02.

 

Biến đổi khí hậu

=>

03.

 

Chính sách nhà nước

=>

04.

 

Đồng ý với cái gì

=>

05.
to something

 

Sự liên kết giữa những xã hội ngày nay

=>

06.
of today’s societies

Exercise 2:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vao ô trống.

1 Những người khác tin rằng các hoạt động chính trị chỉ nên được chủ yếu giải quyết trong nước.

 

=> Others believe that the nation state should still

.

 

 

2 Người dân của một quốc gia thì thường tuân thủ theo luật pháp của nước họ hơn.

 

=> Citizens from one country are more likely to

.

 

 

3 Đã có một sự phản đối kịch liệt về mặt chính trị trong nước đối với chương trình hỗ trợ tài chính của nước Đức dành cho Hy Lạp.

 

=> There has been

the German government’s monetary support for Greece.

 

 

4 Nhiều người thấy việc này giống như là hỗ trợ nước khác mà không nhận được lợi ích gì.

 

=> Many saw it as

.

 

 

5 Rất nhiều người tị nạn kinh tế bị chặn lại tại biên giới nước Mỹ.

 

=>

are stopped at the US border.

 

 

6 Nhiều người bỏ trốn tới những quốc gia lớn với mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống.

 

=> Many people

in expectation of improving their quality of life.

 

 

7 Cần phải có sự thỏa hiệp giữa những chính trị gia để ngăn chặn các mối đe dọa cho cả nước giàu và nghèo.

 

=> It is crucial that a compromise be made by all national actors in order to

.

💡 Gợi ý

supporting a foreign society with no return

be the primary unit of political action

Swathes of economic refugees

comply with the nation's legislation

a great domestic political opposition to

fled to first world countries

prevent threats to both poor and rich countries

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley23 Sau sample "Many today feel that most urgent problems can only be solved by international cooperation. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley22

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background