Describe a performance you watched recently - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a performance you watched recently IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
The opening ceremony of the World Cup 2022
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
How was the show & the feeling about the performance
Idea 1
I was enthralled by the vitality and enthusiasm of the event.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The wonderful music, dance performances, the magnificent sets, and colorful costumes.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The extraordinary ability and passion of the artists.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
I feel a growing feeling of anticipation and enthusiasm.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 5
This was going to be an amazing and intense competition.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Conclusion
Topic Sentence

Idea 1
Reminded me of the strength of unity and community.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
I am truly looking forward to the next World Cup in 2026.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point

📝 Bài mẫu

I was fortunate enough to be able to catch

the opening ceremony
of the World Cup 2022 on television not too long ago, and it was
an amazing and unforgettable experience
for me.

I was

enthralled
by
the vitality and enthusiasm of the event
from the minute it started all the way through until it ended. An experience that was
absolutely immersive and captivating
was produced as a result of the wonderful music and dance performances, as well as
the magnificent sets and colorful costumes
.

The extraordinary ability and passion of the artists was one more thing that

stuck out to me
throughout the performance. It was obvious that each and every one of them had
labored assiduously
in order to hone their skills and put on a performance that would be talked about for many years to come. While I watched the performance, I couldn't help but feel a growing
feeling of anticipation and enthusiasm
for the games itself. At the opening ceremony, I had no doubt that this was going to be an amazing and intense competition, and I couldn't wait to see how everything turned out.

In general, the experience reminded me of

the strength of unity and community
, as well as the incredible things that can be accomplished when people from all over the world come together to celebrate their shared love of sports and competition. I am truly looking forward to the next World Cup in 2026.

(242 words)

📚 Vocabulary

the opening ceremony
/ði ˈəʊpnɪŋ ˈsɛrɪməni/
(noun). lễ khai mạc
vocab
an amazing and unforgettable experience
/ən əˈmeɪzɪŋ ænd ˌʌnfəˈɡɛtəbᵊl ɪksˈpɪərɪəns/
(noun). một trải nghiệm tuyệt vời và khó quên
vocab
enthralled
/ɪnˈθrɔːld/
(adj). bị mê hoặc
vocab
the vitality and enthusiasm of the event
/ðə vaɪˈtæləti ænd ɪnˈθjuːzɪæzm ɒv ði ɪˈvɛnt/
(noun). sức sống và sự nhiệt tình của sự kiện
vocab
absolutely immersive and captivating
/ˈæbsəluːtli immersive ænd ˈkæptɪveɪtɪŋ/
(adj). vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn
vocab
the magnificent sets and colorful costumes
/ðə magnificient sɛts ænd ˈkʌləfᵊl ˈkɒstjuːmz/
(noun). các bối cảnh lộng lẫy và trang phục đầy màu sắc
vocab
stick out to me
/stɪk aʊt tuː miː/
(verb). gây ấn tượng với tôi
vocab
labored assiduously
/ˈleɪbəd əˈsɪdjʊəsli/
(adj). làm việc chăm chỉ
vocab
feeling of anticipation and enthusiasm
/ˈfiːlɪŋ ɒv ænˌtɪsɪˈpeɪʃᵊn ænd ɪnˈθjuːzɪæzm/
(noun). cảm giác mong đợi và háo hức
vocab
the strength of unity and community
/ðə strɛŋθ ɒv ˈjuːnəti ænd kəˈmjuːnəti/
(noun). sức mạnh của sự đoàn kết và cộng đồng
vocab

✨ NhậpBài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Lễ khai mạc là một trải nghiệm tuyệt vời và khó quên.

-->

was an amazing and unforgettable experience.

 

2 Đi khinh khí cầu trong lúc mặt trời mọc là một trải nghiệm tuyệt vời và khó quên mà tôi sẽ trân trọng trong suốt phần đời còn lại của mình.

--> Going on a hot air balloon ride during sunrise was

that I will cherish for the rest of my life.

 

3 Tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi các màn biểu diễn tại lễ khai mạc.

--> I was completely

by the performances at the opening ceremony.

 

4 Sức sống và sự nhiệt tình của sự kiện đã lan truyền và tiếp thêm sinh lực.

-->

was contagious and energizing.

 

5 Lễ khai mạc diễn ra vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn, thu hút sự chú ý của tôi từ đầu đến cuối.

--> The opening ceremony was

, holding my attention from start to finish.

💡 Gợi ý

an amazing and unforgettable experience

absolutely immersive and captivating

enthralled

The opening ceremony

The vitality and enthusiasm of the event

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

các bối cảnh lộng lẫy và trang phục đầy màu sắc

02.

gây ấn tượng với tôi

03.

làm việc chăm chỉ

04.

cảm giác mong đợi và háo hức

05.

sức mạnh của sự đoàn kết và cộng đồng

💡 Lời kết

Cùng DOL học lại những cấu trúc và điểm ngữ pháp band 8 được sử dụng trong bài nhé!

1. Cách 'break' Subject --> dùng mệnh đề quan hệ

Ví dụ: An experience that was absolutely immersive and captivating was produced as a result of the wonderful music and dance performances.

2. It is obvious that SV --> đưa Opinion (ý kiến)

Ví dụ: It was obvious that each and every one of them had labored assiduously.

3. SV in order to V --> đưa ra 'purpose' (mục đích)

Ví dụ: Every one of them had labored assiduously in order to hone their skills.

4. It is no doubt that SV--> đưa ra quan điểm một cách mạnh mẽ

Ví dụ: I had no doubt that this was going to be an amazing and intense competition.

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Speaking Part 2 chủ đề Events mà còn học được những từ vựng, cấu trúc cũng như những điểm ngữ pháp hay để có thể sử dụng cho kì thi IELTS của mình hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé!

DOL chúc các bạn học tốt smiley26